Nakomelingen van Arnold Ernst Theodoor BUNO HESLINGA en Johanna Elisabeth Spreutels

Source Citations


1. Arnold Ernst Theodoor BUNO HESLINGA

1akte, KB 17 aug 1832, 72. "Gezegeld Overijssel 30 OPC


Aan
Zijne Majesteit den
Koning der Nederlanden
Prins van Orange Nassau
Groothertog van Luxemburg
Enz. enz.


Sire.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen  de ondergetekende Arnold Ernst Theodoor BŁno, gepensioneerd majoor wonende in de gemeente Wijhe; Provincie Overijssel,
Dat hij slechts een zoon heeft te weten Dirk Christoffel BŁno Luitenant Kolonel bij het Regiment Dragonders no. 4, welke geen mannelijke descendenten heeft.
Dat uit een huwelijk van rekwestrants dochter met de 1e Luitenant der Kurassiers K:D: Heslinga, welken beiden in de bloei van hun leeftijd zijn overleden een zoon is verwekt genaamd Arnold Ernst Theodoor blijkens hier bij gevoegd doop Extract, waarover Rekwestrant Grootvader en dus wettelijk voogd is.
Dat rekwestrant gaarne wenschte zijn familienaam in stand te houden, te meer daar zijn voorouders en hij onder de vanen van dit Rijk hebben gediend, en hij deeze zijn kleinzoon mede tot de militaire dienst denkt op te leiden, weshalve hij de vrijheid neemt zich ingevolge artikel 4 der 2den Titel van de wet van 11 Germinal 11den Jaar tot Uw Majesteit te wenden met eerbiedig verzoek, dat het Uw Majesteit moge behagen toe te staan, dat de naam van Heslinga welke zijn kleinzoon draagd mag worden veranderd in die van Buno, ofte wanneer hierin mogt worden gedifficulteerd, dat als dan de naam van Buno bij die van Heslinga mag worden gevoegd, en hij zich dan mag tekenen, Arnold Ernst Theodoor Buno Heslinga.

't Welk doende,
w.g.
A:E:T: BŁno

Wijhe 28 Meij
1832

===

den 15 Aug. 1832
nr. 40

RAPPORT AAN ZIJNE MAJESTEIT

Ingediend door den

MINISTER VAN JUSTITIE.

Op onderscheiden door Hoogstdezelve aan zijn Departementen gerenvoijeerde Requesten, om vergunning tot het aannemen van vreemde geslachtsnamen

Namen der verzoekers
A.E.T. Buno te Wijhe

Inhoud van het verzoek
Dat zijn kleinzoon A.E.T. Heslinga de geslachtsnaam van Buno mag aannemen en zich mitsdien noemen en schrijven Buno Heslinga.

Aanwijzing van het Renvoij: 17 Junij 1832 nr. 56

Consideratien

Tegen de inwilliging van dit verzoek zijn geene bedenkingen geopperd, zulks dat Zijne Majesteit hetzelve zoude kunnen toestaan.

Voordragt.
Om het verzoek toe te staan, en alzoo te vergunnen dat A.E.T. Heslinga de geslachtsnaam van Buno aanneme en zich mitsdien noeme en schrijven Buno Heslinga onder bepaling echter dat van het te dezen te nemen besluit en den dientengevolge aannemenden geslachtsnaam geen gebruik zal worden gemaakt, dan ťťn jaar, nadat daar van de vereischte aankondiging zal zijn gedaan in de Nederlandsche Staatscourant, en behoudens Zijner Majesteits regt om deze vergunning weder in te trekken wanneer daartegen regtmatige vertogen mogten worden gedaan, alles overeenkomstig de bepalingen de wet van den 11 Germinal 11e Jaar.


==


No. 72

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Op onderscheiden aan Ons ingediende verzoekschriften
Gezien het rapport van Onze Minister van Justitie, van den 15 dezer no. 40.

Hebben goedgevonden en verstaan

Aan A.E.T. Heslinga, om den geslachtsnaam van Buno aan te nemen en zich mitsdien te noemen en te schrijven Buno Heslinga.
17 aug 1832

Willem."

2Nationaal Archief, 2.10.50 inv. 117. "Suppletoir 1843, nr. 6328 Buno Heslinga, Arnold Ernst Theodoor, Wijhe. Gepasporteerd

EXTRACT STAMBOEK
der Onder- Officieren en Manschappen van mindere graden van het detachement op den 5 Junij 1843 ingescheept naar het Nieuwe Diep en op den 7 dito overgegaan aan boord van het schip Louisa Maria bestemd naar Oost IndiŽ
(Nationaal Archief toegang 2.10.50 inv. 117, Folio's 6338 - 6346. Per vel 6 man, dus in totaal 120 man)

Namen en Voornamen
45 399 BUNO HESLINGA, Arnold Ernst Theodoor

Aantekeningen:
Bij Ind:Opp:Gouv: delf. Dd 4 Augustus 1851 No XXI het paspoort te Semarang toegestaan den 22 Augustus 1851 afgegaan.

/Hospitaal staat/ Helsinga Arnold Ernst Theodor Brino Overleden te Weltevreden, den 12 Februarij 1852. Ter begraving int hospitaal opgenomen.

Was gehuwd met Johanna Elisabeth Spreutels woonachtig te Semarang
Zie hospitaal [Staat] No 40 1 nov 1852.

Namen der Ouders, Datum van geboorte, Geboorteplaats, Laatste Woonplaats, Signalement

Vader Klaas Dirks Heslinga
Moeder Caroline Georgine HenriŽtte Buno

Geboren te Wijhe den 8 september 1822
Laatst gewoond te Zalt-Bommel

Bij zijne aankomst bij het korps lang 1 el, 6 palmen, 4 duimen en 8 strepen. (1 meter 65)

Signalement:
Aangezigt: rond; Voorhoofd: hoog; Ogen: blauw; Neus: Ordinair; Mond: idem; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbrauwen: idem; Merkbare teekenen: Geene

Wanneer en op welke wijze bij het korps gekomen en omschrijving van zijn aangegaan akkoord:
Op den 19 Maart 1843 aangekomen zijnde op den 11 dito ingevolge Authorisatie van het Departement van Oorlog dd 8 Maart 1843 Afdeling Personeel No. 8B overgenomen als korporaal van het 4e Regiment Ligte Dragonders, en geŽngageerd voor den tijd van zes jaar zonder handgeld te rekenen in te gaan met de dag der verscheping naar de Overzeesche bezittingen bij de Kavallerie Oost IndiŽ.

Van te voren gediend, waar en hoe lang, op welke wijze daarvan afgegaan:
Nederland bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 op den 7 Januarij 1840 vrijwllig geŽngageerd als vrijwilliger dingende naar den rang van Officier voor acht jaren ingevolge Authorisatie van het DvO dd 20 December 1839 No. 18 op den 18 Januarij 1842 op deszelfs verzoek van zijne betrekking als vrijwilliger dingende naar den rang an Officier afstand gedaan en thans als gewoon vrijwlliger aangemerkt. Regiments order dd 8 Januarij 1842 No. 4; korporaal titulair den 1 November 1840; korporaal effectief den 11 Januarij 1842.

Bevordering bij het korps tot den graad van Officier
Wachtmeester 27 April 1843 ingevolge aanschrijving van het DvO dd 24 April 1843 Afdeling Personeel No. 19B
Adjudant Onder Officier

Zonder beroep. Zie Hospitaal Staat.

Wanneer en op welke wijze afgegaan: Krijgt de Bronzen Medaille No. 10696.

- - - -." NB: 'Suppletoir' was de aanduiding voor militairen die in dienst werden genomen ter aanvulling (suppletie) van de sterkte.