Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Source Citations


32. Roel Feitzes VAN DER VELDE

1L. Atsma, Kl. J. Bekkema, H. Keuning, De Rottefalle troch die ieuwen hinne (Fa. van der Eems & Sn, Easterein), pg 204. "Yn it boek fan de diakony fan de Herforme tsjerke komt in oantal kearen as ynkomst de "dorpsdaalder" foar. Dat is in belesting, dy't betelle wurde moast troch minsken, dy't drank ferkochten. Inkele kearen wurde de nammen neamd dan dyjingen, dy't betelje moasten. de list fan 2 maaie 1760: .... Roel Feitses 4.15.0 ..."