Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Met dank aan: Tresoar, Het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum http://www.tresoar.nl/ en Andrys Stienstra's Genealogy yn Fryslân, De Lamsma-aftakking: http://www.lamsma.net/ En natuurlijk: http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/ en vele anderen! Geert van der Velde


Table of Contents


Prepared by:

Geert W.A. van der Velde

Send email to: info@vandervelde.net


This web site produced 01 Apr 2011 by Ancestral Quest, a product of Incline Software, LC.