Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Ninth Generation

(Continued)


103. Hendrika Wytzes VAN DER VELDE (Wytze Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 8 Jul 1854 in Ureterp. She died 25 May 1945 in Buitenpost, Achtkarspelen and was buried in Rottevalle, Smallingerland.

Geboorteakte Opsterland, 1854
Aangiftedatum 10 juli 1854, blad nr. 82
Hendrika van der Velde, geboren 8 juli 1854
Dochter van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibling

Stienstra: Hendrika Wijtzes van der Velde, "herbergiersche", berne te Oerterp op 8 july 1854, wenjend De Rottefalle, stoarn te Būtenpost op 25 maaie 1945, begroeven De Rottefalle.
Hja is troud te Opsterlān op 2 juny 1881 (1) mei Anne Jurjens Keuning, ferver en kastlein, berne te Oerterp op 29 maaie 1853, wenjend dźr en De Rottefalle, stoarn dźr op 8 desimber 1892, begroeven dźr, soan fan Jurjen Klazes Keuning (kastlein-ferver) en Attje Steffens van der Vee.
Hja is troud te Achtkarspelen op 5 novimber 1896 (2) mei Siebe Riepkes Atsma, boer, berne te Eastermar op 19 maart 1840, wenjend De Rottefalle, stoarn dźr op 20 septimber 1916, begroeven dźr op 25 septimber 1916, soan fan Rijpke Tjerks Atsma en Tjitske Jans Postma.
(Hy is earder troud op 9 maaie 1866 mei Wietske Lippes Veenstra, berne De Rottefalle op 24 jannewaris 1841, stoarn dźr op 14 augustus 1883, dochter fan Lieppe Klaas Veenstra en Sjoerdje Gaukes Sietsema.)

Hendrika married Anne Jurjens KEUNING on 2 Jun 1881 in Opsterland. Anne was born 29 May 1853 in Ureterp. He died 8 Dec 1892 in Rottevalle.

Anne Jurjens Keuning, ferver en kastlein, berne yn Oerterp op 29 maaie 1853, doopt op 22 maart 1882, wenjend yn Oerterp en De Rottefalle, stoarn dźr op 8 desimber 1892, begroeven dźr, 39 jier āld, soan fan Jurjen Klazes Keuning (kastlein-ferver) en Attje Steffens van der Vee. (Andrys Stienstra)

śt dit houlik:

1 : Elisabeth Keuning, berne yn Oerterp op 23 april 1882, doopt De Rottefalle op 5 april 1908, wenjend yn Twizel, stoarn dźr op 22 desimber 1977, begroeven yn Būtenpost op 27 desimber 1977, 95 jier āld.
Hja is yn ūndertrou gien op 12 juny 1908 en troud yn Achtkarspelen op 27 juny 1908, yn 'e āldens fan 26 jier mei Jacobus Barelds de Jong (30 jier āld), fuorman, bakker, reizger en meteropnimmer, berne yn Būtenpost op 24 july 1877, wenjend yn Twizel, stoarn dźr op 12 desimber 1955, begroeven yn Būtenpost op 16 desimber 1955, 78 jier āld, soan fan Bareld Lammerts de Jong (fuorman en logeminthālder) en Grietje Andries Riedstra.

2 : Jurjen Keuning, berne op 24 augustus 1883, stoarn op 28 augustus 1883, 4 dagen āld.

3 : Jurjen Keuning, boekhālder en prokuraasjehālder, berne De Rottefalle op 25 maart 1885, wenjend yn Snits, stoarn dźr op 23 novimber 1972, begroeven dźr op 27 novimber 1972, 87 jier āld.
Hy is yn ūndertrou gien yn Snits op 3 oktober 1912 en troud dźr op 21 oktober 1912, yn 'e āldens fan 27 jier mei Jeltje Muller (23 jier āld), berne yn Snits op 19 augustus 1889, stoarn dźr op 29 augustus 1967, begroeven dźr op 2 septimber 1967, 78 jier āld, dochter fan Hendrik Muller (skuonmakker) en Antje Oosterwerff.

4 : Wietze Keuning, berne De Rottefalle op 9 augustus 1887, wenjend dźr, stoarn yn Oerterp op 3 septimber 1964, begroeven De Rottefalle op 7 septimber 1964, 77 jier āld.
Hy is troud yn Achtkarspelen op 25 febrewaris 1915, yn 'e āldens fan 27 jier mei Grietje Tjoelker (20 jier āld), berne De Rottefalle op 30 oktober 1894, stoarn yn Ljouwert op 2 febrewaris 1930, begroeven De Rottefalle op 6 febrewaris 1930, 35 jier āld, dochter fan Jan Wytses Tjoelker (boer) en Hiltje W. Faber.

5 : Atje Annes Keuning, berne De Rottefalle op 19 july 1889, stoarn yn Ermelo op 20 febrewaris 1967, kremearre yn Dieren op 24 febrewaris 1967, 77 jier āld.
Hja is yn ūndertrou gien yn Amsterdam op 5 septimber 1916 en troud dźr op 20 septimber 1916, yn 'e āldens fan 27 jier mei Bonne Gurbes Wijnterp (25 jier āld), skoalmaster, berne yn Būtenpost op 16 jannewaris 1891, wenjend yn Amsterdam, stoarn dźr op 13 april 1949, kremearre yn Velsen op 16 april 1949, 58 jier āld, soan fan Gurbe Teijes Wijnterp (koetsier by Baerdt van Sminia (Aldtsjerk, Grins) en winkelman (manufactueren)) en Stijntje Bonnes Veninga.

6 : Deaberne soan, berne op 12 oktober 1891.

7 : N.N., berne op 12 oktober 1891, stoarn op 13 oktober 1891, 1 dei āld.

8 : Aafke Keuning, berne De Rottefalle op 16 novimber 1892, stoarn dźr op 20 juny 1893, 216 dagen āld.

They had the following children:

  164 F i
Elisabeth KEUNING was born 1882 in Ureterp.
       
Elisabeth married Jacobus DE JONG on 27 Jun 1908 in Achtkarspelen. Jacobus was born 1878 in Buitenpost.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1908
  Man:     Jacobus de Jong, oud 30 jaar, geboren te Buitenpost
Ouders:     Bareld Lammerts de Jong en Grietje Andries Rietstra
Vrouw:     Elisabeth Keuning, oud 26 jaar, geboren te Ureterp,
           gemeente Opsterland
Ouders:     Anne Jurjens Keuning en Henderika Wytzes van der
           Velde
Datum:     27 juni 1908, akte nr. 58

106. Jan Wytzes VAN DER VELDE (Wytze Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 19 Feb 1850 in Smallingerland.

Geboorteakte Opsterland, 1850
Aangiftedatum 21 februari 1850, blad nr. 23
Jan van der Velde, geboren 19 februari 1850
Zoon van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Wibbeling

Jan married Ymkje Oenes DE BOER.

They had the following children:

+ 165 M i Fokke Jans VAN DER VELDE was born 22 Feb 1887.

108. Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE (Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 12 Oct 1820 in Achlum and was aangegeven 14 Oct 1820. He died 18 Jul 1893 in Achlum.

Eeke was grofsmid in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1820
Aangiftedatum 14 oktober 1820, blad nr. 43
Eeke van der Velde, geboren 12 oktober 1820
zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Eekes Langius

Overlijdensakte Franekeradeel, 1893
Aangiftedatum 18 juli 1893, akte nr. 56
Eeke van der Velde, overleden 18 juli 1893, oud 72 jaar, weduwnaar

Eeke married Blijke Arjens DE VRIES, daughter of Arjen Joukes DE VRIES and Akke Foppes DONGJEMA, on 17 Jul 1849 in Achlum. Blijke was born 4 Jul 1819 in Achlum. She died 24 Jun 1891 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1819
Aangiftedatum 5 juli 1819, blad nr. 26
Blijke de Vries, geboren 4 juli 1819
dochter van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes

Overlijdensakte Franekeradeel, 1891
Aangiftedatum 25 juni 1891, akte nr. 48
Blijke de Vries, overleden 24 juni 1891, oud 71 jaar, gehuwd

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franekeradeel, 1849
Man:    Eeke Tjeerds van der Velde
Vrouw:  Blijke Arjens de Vries
Datum:  7 juli 1849           Akte nr. 33

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2007
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 33 Datum: 07-07-1849
Bruidegom Eeke Tjeerds van der Velde Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Achlum
Bruid Blijke Arjens de Vries Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Tjeerd Roelofs van der Velde  Moeder bruidegom Engeltje Eekes Langius
Vader bruid Arjen Joukes de Vries Moeder bruid Akke Foppes


Eeke and Blijke had the following children:

+ 166 F i Engeltje VAN DER VELDE was born 21 Apr 1850 and died 7 Aug 1923.
+ 167 M ii Tjeerd Ekes VAN DER VELDE was born 30 May 1851 and died 20 Dec 1927.
+ 168 F iii Klaaske VAN DER VELDE was born 26 Apr 1853 and died 3 Jun 1915.
+ 169 M iv Arjen VAN DER VELDE was born 13 Aug 1855 and died 3 Mar 1925.
  170 F v
Froukje VAN DER VELDE was born 30 Dec 1857 in Achlum. She died 8 Mar 1858 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1857
Aangiftedatum 31 december 1857, akte nr. 162
Froukje van der Velde, geboren 30 december 1857
dochter van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Overlijdensakte Franekeradeel, 1858
Aangiftedatum 9 maart 1858, blad nr. 10
Froukje Ekes van der Velde, overleden 8 maart 1858, oud 2 jaar.

Memories van Successie Kantoor Harlingen 1858
Overledene  : Froukje Ekes van der Velde
Overleden op: 8 maart 1858
Wonende te  : Achlum
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 7025
Aktenr.      : 5193
Op microfilm nr. 122 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
  171 F vi
Froukje VAN DER VELDE was born 9 Jul 1859 in Achlum. She died 28 Jul 1859 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1859
Aangiftedatum 11 juli 1859, akte nr. 82
Froukje van der Velde, geboren 9 juli 1859
dochter van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Overlijdensakte Franekeradeel, 1859
Aangiftedatum 29 juli 1859, blad nr. 21
Froukje Ekes van der Velde, overleden 28 juli 1859, oud 19 dagen
+ 172 M vii Jouke VAN DER VELDE was born 17 Nov 1861 and died 15 okt 1951.

117. Engeltje FABER (Grietje Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 11 Jan 1839 in Harlingen. She died 13 Apr 1911 in Opsterland.

Geboorteakte Harlingen, 1839
Aangiftedatum 11 januari 1839, blad nr. 4
Engeltje Faber, geboren 11 januari 1839
Dochter van Eelke Pieters Faber en Grietje Roelofs van der
Velde

Overlijdensakte Opsterland, 1911
Aangiftedatum 15 april 1911, akte nr. 64
Engeltje Faber, vrouw, overleden 13 april 1911
Oud 80 jaar, gehuwd

Engeltje married Egbert Meintes TICHELAAR, son of Meintes Heerds TICHELAAR and Mettje Johannes GODTHELP, on 28 May 1863 in Harlingen. Egbert was born 6 Apr 1838 in Harlingen.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Harlingen, 1863
 Man:     Egbert Tigchelaar
Vrouw:     Engeltje Faber
Datum:     28 mei 1863, akte nr. 39

Engeltje Faber, geboren te Harlingen rond 1839, dochter van Eelke Pieters Faber (barbier en aanspreker) en Grietje Roelofs van der Velde.

Engeltje is getrouwd te Harlingen op 28 mei 1863, op ongeveer 24-jarige leeftijd met
Egbert Meintes Tigchelaar (25 jaar oud), geboren te Harlingen op 6 april 1838, zoon van Meinte Heerts Tichelaar (timmerman, timmermansknegt, huistimmerman, meester timmerman en huistimmerknecht) en Mettje Johannes Godthelp (winkeliersche), timmerknecht.


Uit dit huwelijk:

1 : Mettje Tigchelaar, geboren te Harlingen op 18 februari 1864.
2 : Grietje Tigchelaar, geboren te Harlingen op 30 juli 1865.
3 : Meinte Tigchelaar, geboren te Harlingen op 13 december 1866, overleden aldaar op 29 mei 1867, 167 dagen oud.

Egbert and Engeltje had the following children:

  173 F i Mettje TICHELAAR

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index