Site Meter

De geschiedenis van

Achlum

 

Voorwoord

Reeds lange tijd leefde bij mij de wens onderzoek te doen naar het ontstaan en de geschiedenis van het dorp Achlum en omstreken. De belangstelling daarnaar is bij mij voornamelijk gewekt door mijn pake (geboren te Achlum in het jaar 1861) die interessant kon vertellen over het dorpsleven in het laatst van de 19e en het begin van de 20ste eeuw.

Verder kreeg ik door werkzaamheden in de omgeving van het dorp enige kennis over de vroegere ligging van de boerderijen, landen, vaarten en wegen. Mogelijk is ook een zekere hang naar het verleden er de oorzaak van geweest dat ik dit onderzoek heb gedaan en op schrift heb gesteld.

Ik ben mij ervan bewust dat ik in deze niet volledig ben geweest (er zullen nog tal van waardevolle gegevens in de archieven te vinden zijn) doch het opsporen daarvan laat ik gaarne aan een ander over.

Ik heb mij hoofdzakelijk bepaald tot de geschiedenis van het dorp tot de 20ste eeuw. Daarna ontstonden er zoveel veranderingen op maatschappelijk, kerkelijk en sociaal gebied, dat het opsommen daarvan mij te ver zou voeren.

De familienamen van oud-Achlumers zijn willekeurig uit oude geschriften overgenomen, daar zij m.i. relatie hadden met het verleden.

Hopelijk voorziet de beschrijving van het dorp in een behoefte, temeer daar er naar ik meen weinig bekend is over het klooster dat in het midden van het dorp heeft gestaan.

Mijn wens is dat ik met dit boekwerk enige interesse heb gewekt naar het verleden van het dorp, zodat datgene wat er uit het verleden is overgebleven, met des temeer zorg wordt bewaard.

Klaas van der Pol, Drachten 1987

   

verder >

     
     
     
     
   

VanderVelde.Net