De geschiedenis van

Achlum

Boerderij 5, Groot Deersum

© www.achlum.info

Eén van de meest bekende boerderijen in Achlum met de bekende toegangspoort tot het erf. Een bezienswaardigheid.

De gracht ligt nog geheel rond de bedrijfsgebouwen. De ronde grachtpartij wordt afgesloten door de toegangspoort, die 's nachts gesloten wordt zodat men gebruik moet maken van de klopper op de deur. Het ligt er nog zo bij als eeuwen tevoren. Staande voor de poort waant men zich in vroeger jaren, toen de erlangs lopende binnenpaden bevolkt waren met voetgangers die van dorp tot dorp te voet voorbij kwamen. De toegangsweg langs de buitenkant van de gracht naar de poort lijkt professioneel aangelegd te zijn, vermij­dende de bomen, hetgeen ook zo is, want de oorspronkelijke toe­gangsweg loopt recht vanuit de poort het oosten in, naar de Slachtedijk. In de veertiger jaren van deze eeuw heeft de eigenaar een toegangsweg verworven door de landerijen van Klein Deersum naar Paijezijl. Dat is de reden dat de toegangsweg langs de gracht en tussen de bomen door niet tot zijn recht komt.

In de poort bevindt zich een gevelsteen met naam en jaartal: “Michiel Jacobs 1658". Dit is niet de naam van de eigenaar maar van de pachter. De eigenaresse was juffrouw A. van Schaft tot Hoorn. Michiel Jacobs was een Van Deersum die 10 jaar later op 62-jarige leeftijd is overleden en in de kerk begraven is, zoals we op een van de twee familiegraven hebben gezien.

Wat er op de terp tussen groot en klein Deersum heeft gestaan weten we niet. Vermoedelijk een grote hofstee of stins.

Eén der eerst bekende bewoners van Groot Deersum was Peter van Deersum die, zoals reeds eerder meegedeeld, een paard aan een roversbende was kwijt geraakt. Deze Peter heeft vermoedelijk goed geboerd want in het register van Aanbreng van 1546 worden de erfgenamen als eigenaars van de boerderij klein Ludum aan de andere kant van het dorp genoemd.

Na genoemde Michiel Jacobs woonde er een eeuw later Cornelis Wouters weduwe met in totaal 10 mensen, die beschutting zochten binnen de brede grachten. De boerderij heeft langs de noordzijde een opvaart met open verbinding naar de Bolswarder vaart.

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1698 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 5, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Claas (KLAAS) Romkes Braem (BRAAM), eigenaar; mennist
Hans Douwes, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

   
Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1728 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 5, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
De heer Poortier (PORTIER), uit naam van zijn vrouw,
     eigenaar
Wybe (WIEBE) Heins, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3288

   
Zie ook de website van de Familie Poortstra:  
     
     
   

< Terug naar overzicht Boerderijen

< Terug naar Inhoudsopgave

©Klaas van der Pol, Drachten 1987 - VanderVelde.Net