De geschiedenis van

Achlum

  Boerderij 18 en 19, Grote en Kleine Bril
  De Grote en Kleine Bril zijn later samengevoegd. De Kleine Bril stond daar, waar de laatste jaren een dubbele arbeiderswoning stond, ongeveer 50 meter noordelijker van de Grote Bril. Deze stond eveneens aan de Loop. Naast de boerderij kwam het openbaar vaarwater de Langesloot van Duvelrek naar De Loop uit.

In 1511 waren beide boerderijen bijna even groot. De kleine Bril was, evenals de grote Bril op Sopsum eigendom van Hessel van Martena die enkele jaren daarvoor de stins Martenahuis aan de Voorstraat te Franeker had gebouwd.

De Grote Bril stond omstreeks 1600 ingeschreven als zijne 85 pondemaat groot en de kleine Bril 30 pondemaat.

Beide waren vanaf 1728 in handen van de familie Van Beijma thoe Kingma en later van de familie Scheltinga, die er zelf ook op woonde. Voordat de familie Van Beijma thoe Kingma eigenaar werd van de boerderijen werd de Kleine Bril eens verkocht.

We lezen dat "Maria Hanenburgh weduwe van Ph. Mathaeus, medisch prof., honor te Dronrijp, verkoopt voor 2897 goudguldens aan Johannes Coopman te Franeker een zathe te Achlum, de Kleine Bril genaamd, groot 32 pondemaat, doende 160 car. guldens huur". In 1872 zijn van de Kleine Bril twee arbeiderswoningen gemaakt. De resten hiervan zijn bouwvallig en staan op het punt te ver­dwijnen.

     
Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1698 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 19, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
De heer Philippus (FILIPPUS) Matthaeus (MATTHEUS),
     eigenaar; gereformeerd
Pabe Claessen (KLASES), gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

   
Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1728 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 18, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
De heer Beima (BEYMA), eigenaar
Yeb (IEBE) Gerbens, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3288

   

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1728 Achlum (Franekeradeel)
Stem nr. 19, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
De heer Beima (BEYMA), eigenaar
Yeb (IEBE) Gerbens, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3288

   
     
   

< Terug naar overzicht Boerderijen

< Terug naar Inhoudsopgave

©Klaas van der Pol, Drachten 1987 - VanderVelde.Net