Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Source Citations


Minze Jans FERWERDA

1Tresoar, Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1874. "
Man:    Minze Jans Ferwerda
Vrouw:  Trijntje Feitzes van der Velde
Datum:  9 mei 1874            Akte nr. 19
N.B.    Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank
te Leeuwarden d.d. 22 september 1874 (moet zijn 1875)."


Kornelis Durks BOERSMA

1Tresoar, Huwelijksakte Dantumadeel, 1878. "
Man:    Kornelis Durks Boersma
Vrouw:  Trijntje Feitzes van der Velde
Datum:  10 oktober 1878       Akte nr. 48."


Marten ZANDSTRA

1Tresoar, Huwelijksakte Smallingerland, 1875. "
Man:    Marten Zandstra, oud 30 jaar, geboren: Drachten
Ouders: Klaas Martens Zandstra en Trijntje Jorrits van der Werf
Vrouw:  Jantje Wytzes van der Velde, oud 28 jaar, geboren: Ureterp
Ouders: Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibbelink
Datum:  6 mei 1875 Akte nr. 20."


Engeltje Ekes LANGIUS

1akte, Tresoar, BS Franekeradeel 1818. "In het jaar Een duizend acht honderd en achttien den dertigsten dag der maand April des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Grietman Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Franekeradeel Provincie Vriesland gecompareerd Tjeerd Roelofs van der Velde, Grofsmidsknegt wonende te Achlum, geboren te Harlingen, oud Vijf en Twintig jaren, meerderjarige zoon van Roelof Roelofs van der Velde, Turfdrager, en Froukje Tjeerds, Echtelieden aldaar, hier tegenwoordig hunne toestemming gevenden en Engeltje Ekes Langius, buiten beroep, wonende te Achlum, aldaar geboren, oud vijf en twintig jaren, meerderjarige dogter van Eke Pieters Langius Mr. Grofsmid, Simkje Feitzes Kooistra, Echtelieden aldaar, hier tegenwoordig hunne toestemming gevende; welke Comparanten Ons verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwlijk te voltrekken, waar van de afkondiging voor de Hoofddeur van Onze Grietenije Huis zijn geschied namelijk de eerste op den tweede en de tweede op den derden Zondag der Maand April dezes Jaars Een duizend agt Honderd en agttien, telkens 's voor de middags ten elf uuren.
En is door den Bruidegom overgelegd een Certificaat afgegeven door den Heere Gouverneur van de Provincie Vriesland ten bewijze, dat door Hem aan de verplichting der Nationale [Militie] is voldaan.
Geene verhindering tegen het gemelde Huwlijk ter Onzer Kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de voorgenoemde stukken, alsmeede van het Zesde Hoofdstuk van den Titel van het Burgerlijk Wetboek, ten Opschrifte hebbende Van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot Man en tot Vrouw willen nemen, waar op door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegven, verklaren Wij in naam der Wet, dat
Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Ekes Langius
door het huwelijk verbonden zijn.
Van al hetwelk Wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Eke Pieters Langius, Mr. Grofsmid, oud drie en zestig jaren, Vader van de Bruid, Wijtze Oosterbaan, Huisman, aldaar, oud vijf en veertig jaren, Kornelis Wytzes Westra, Leerloyer, oud zes en veertig jaren en Ulbe Draisma, Koopman, oud drie en dertig jaren, alle te Achlum woonagtig en de drie laatstgemelde vreemd aan Bruidegom en Bruid, welke deze Acte, na dat ook die was voorgelezen, nevens Ons en de Contractanten, ondertekend.

Tjeerd Roelofs van der Velde
E.E.L.
Ek. P: Langjus
W:F: Oosterbaan
Cornelis Wijtzes Westra
Ulbe Draisma*

EVBeijma

*Ulbe Draisma (1785-1830), eerste administrateur van Achlum 1811, de voorloper van Achmea. Zijn opvolger Foppe Arjens de Vries is een broer van Blijke Arjens, de schoondochter van Roelof en Engeltje." Zie tweede blad.

2akte, Tresoar, BS 1818 Franekeradeel, blad 2.