Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Tenth Generation


512. Roelof Geerts was born 1595. He died 1633 in Drogeham. Roelof married Aeltie Wybes on 1627. [Parents]

Op de, in 1921 vervangen, klok in Drogeham van 1633 kwam, volgens opgave van de predikant aan Ds. van Borssum Waalkes het volgende opschrift voor :
Tarquinius Boelens mede gedeputeerde staat van Vriesland, Petrus Boelens grietman van Achtkerspelen, Meinardus Nicolai dienaar des goddelijken woords, Wate Ickes Asma rechter in de Drogeham, Jacob Herkes kerkvocht en Roelof Geerts 1633
Zie: Dr. A.L. Heerma van Voss , Grafschriften Achtkarspelen: Roelof Geerts, op het Stemcohier 1640, wellicht z. v. Geert Roeloffs en Rints Appeloonsdr. te Marum (Procl. boek R 2 f. I, 9 Febr. 1609, f. 34, 21 Mei 1616).
Zie ook: Hessel de Walle, Inscriptie in kerk Drogeham (kerk verdwenen 1940-1945).

Roeleff married Aeltie Wybes, daughter of Wybe Folckerts and Antie Tiebbes, circa 1627. (Aeltie Wybes died in Apr 1662 in Westergeest Kollumerland Friesland Netherlands.) Sege Paquin, www.paquin.info

Aeltje Wijbes, overl. Westergeest 4-1662. Overleden na 13 november 1660 in Westergeest. tr. 1: ca. 1627 Roeloff Gerryts, * ca. 1595, overl. ca. 1633, zoon van Gerrit Roelofs en Taets Jarichs. Uit het huwelijk 1: 1 Gerrit Roelofs, * De Triemen ca. 1628, overl. De Triemen ca. 1670. tr. Aeltie Beijnts, overl. De Triemen ca. 1670.  2 Roelofke Roelofs: volgt IV.2 Klaas Jansen http://www.geneal.ch/

513. Aeltie Wybes died 1662 in Westergeest. [Parents]

They had the following children:

256 M i Geert Roelofs was born 1628 and died 1670.
M ii
Jan Roelofs was born in De Tike.

Geert Zijlstra: Vaartcontract Ureterp
Also ons ondergeschreven als eigenaars ende ingesetenen van Uredorp, Sijgerswolde, het Uithoff en Backeveen ten hoogsten aan een goeden en bequamen vaert gelegen, om aen onse landerien, op en uit te konnen vaeren de turff te gelde maken en de landen nu onvrugtbaer, alsdan door dongh en andersins te verbeteren, tot welk tot desen niet wel heeft konnen procederen, maer alsoo nu daertoe hope en gelegenheid schijnt sigh te praesenteren, om door accoordt met de compagnie van de Dragster vaert, ofte de intresseerde crediteuren, van dezelve compagnions, ofte dit regt van deselve compagnie mogte bekomen daer toe te geraken, en elk een met redelijke verstandt begaeft zijnde genegen is sijn goederen te vermeerderen en staet te verbeteren soo hebben wij eendragtelijk voor ons en onse erfgenamen en naekomelingen soo in het generael als particulier geresolveert dat selve contract met de voorschreven compagnie te ondernemen, daer toe de Heer Martinus Fockens grietman van Opsterlandt, en de Heeren eigenaars van Backeveen en het Uithoff seer dienstigh versoekende dan alsoo nae het gemeen gebruik ten opsigte en voor t genot van de van de vaart ordinaris betaelt werdt vrij coopgeldt hont grond, en andere ongelden, soo is`t dat wij om de ongelden te ontgaen, en ons daervan te verleigten praesenteren in plaetse vandien, die vaert, die vaert tot dartigh holtvoet wijd en bequaem diep invoegen dat die voor een schuit vier voet diep gaende, navigabel ofte vaerbaer is en blijft yder in 't besonder door ons landt op onse eigen costen selfs te graven ofte doen graven, ende in dier voegen deselve soo gedurigh te onderholden, en te doen onderholden. Latende aan ijder kant soo vele landt tot een ganck en trekpadt tot beschouwinge van vaart en andere behoeften, als nae het gemeen gebruik behoort en verstanden sal worden dienstigh te wesen, en in't reguard van de vaert en verlaten in Dragten, soo beloven wij soo vele tol en sluisgelt te betalen als volgens contracten bij opgemelte compagnoins met de ingesetenen van Dragten gemaakt, betaelt wordt, en ingevalle meer verlaten off sluisen in Opsterlandt van noden waren sullen wij ten opsigte van 't gerijff, telkens als wij de verlaten passeren, betalen voor sluisgeldt twee s(tuivers) bij ijder ferlaet, so in 't op als affvaren, consenterende ende mogen lijden, dat niet aleen wij alle en een ijder van ons sonder iets te genieten ofte betalen, op en af nae sijn goed gevalle vaere, maer ook de eigenaers van het Uithoff, ende Backeveen sampt alle andere tot believen van de voorschreven Dragstera compagnije nemen ook aen op 't spoedigste, en soo haest doenlijk volgens veensordonnantie nae het geslotene accoordt ijder soor sijn landt, daer het bij meeste stemmen van ons bequaemst en dienstigh bevonden sal worden, de vaert navigabel en vaerbaer invoegen als voren te maken ende indien ijmand daerinne nalatigh bevonden wierde, om die vaert alsvoren te maken en onderholden sal de gemeinte off intresseerde de vaert tot costen van gebrekige en nalatige mogen bestedigen en doen maken, en de penningen daertoe nodigh tot laste van nalatige op intrest mogen ligten waerover de nalatige goederen generalijk ende specialijken sijne landen aldaer gelegen sullen sijn en blijven verbonden. Op welke conditien en voorwaarden wij bovengemelte ingesetenen en eigenerfden van den dorpe Uredorp en Sijgerswolde volkomen last en procuratie geven bij desen de welgemelte onze heer Grietman en geeven eigenaers van Backeveen en 't Uithoff tot Siegerswolde te samen en elcx besonder om met gemeltde Dragster compagnie off desselfs personen repraesenterende, te contracteren en accort te sluiten soo en als sij verstaen en bevinden sullen, voor ons en haer oirbaerlijxt en dienstigh te wezen, 't welke wij beloven in die voegen haer Ed: gestant te doen, nae te komen en te approberen, sampt daertegens niet te doen nog laten geschieden, en voor de nakominge dezes, verhypotheceeren wij alle onse gene uitgesonderde goederen en specialijk onse landen aldaer gelegen, cum clausula en constitutie in forma, met submissie derselver en onze personen onder hove van Frieslandt ende alle anderen geregten, in waren oirconde onse handen en merken, so wij gewoon sijn hier onder gestelt en te onser bede, de handt van de onderschreven notaris en postulanten.

Actum den 25 aprilis 1656, was vertekent:

Hart (+) Bouwes selfs gestelde merk, Frederik (+) Luitiens selfs gestelde merk, Hans Jeens, Lysb. Eebeles, Isbrandt van Ecofeen, Giolt Sijgers (+) selfs gestelde merk, Keimpe Lourens, Hielke Feitjes wegens Haije Evvekes erfnamen van Roel Alles, Hendrik Grelts, Uuwe Lieuwes mr. Sibbele Egberts als dorpregter, Douwe Aerens voor mijn geregtigheid, Hessel Liebbes, Lambart Gaukes, Hendrik Grelts voor mijn geregtigheid, Alle (+) Tijsses selfs gestelde merk, Michiel Wymers, Swietse Sybes, Engbert (+) Sybes selfs gestelde merk, Liebbe Sijbbes, Douwe (+) Sijgers selfs gestelde merk, Alle (+) Goijties selfs gestelde merk, Giolt Wopkes, Jan Roelofs voor mij eigen geregtigheid.

Na collatie accordeert desen met sijn principale instrumenten, vertekent als boven, des kenne ik onderschreven notaris desen xen julij 1660 getekent E. Idema, notaris publ. met halen.

Bron: Gemeentearchief Smallingerland, Archief van Blom
F iii
Antje Roelofs was born in Opeinde.
F iv
Jantje Roelofs.
F v
Roelofke Roelofs was born 1630. She died after 1719.

514. Jan.

He had the following children:

257 F i Aatje Jans.
M ii Dirk Jans

516. Sytses Oenes was born 1618 in Eestrum (Jistrum). He died 1667 in Rottevalle. Sytses married Liske Wobbes. [Parents]

517. Liske Wobbes.

They had the following children:

258 M i Oene Sytses was born 1638.
M ii
Wobbe Sytses was born 1642.
M iii
Jochem Sytses was born 1645.
M iv
Saap Sytses was born 1648.
F v
Wytske Sytses was born 1650.

Marriage Notes:

Lamsma: Kinderen van Sytse Oenes en Liske Wobbes :
1.6.1 Oene Sytses , geboren in 1638. Hij is gedoopt in De Pein, , Friesland, NL.
1.6.2 Wobbe Sytses , geboren in 1642. Hij is gedoopt in De Pein, , Friesland, NL.
1.6.3 Jochem Sytses , geboren in 1645. Hij is gedoopt in De Pein, , Friesland, NL.
1.6.4 Saap Sytses , geboren in 1648. Hij is gedoopt in De Pein, , Friesland, NL.
1.6.5 Wytske Systes , geboren in 1650.544. Haitse Tjeerds.

He had the following children:

272 M i Tjeerd Haitses.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index