Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Third Generation


4. Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE was born 12 Oct 1820 in Achlum and was aangegeven 14 Oct 1820. He died 18 Jul 1893 in Achlum. Eeke married Blijke Arjens DE VRIES on 17 Jul 1849 in Achlum.

Eeke was grofsmid in Achlum. [Parents]

Geboorteakte Franekeradeel, 1820
Aangiftedatum 14 oktober 1820, blad nr. 43
Eeke van der Velde, geboren 12 oktober 1820
zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Eekes Langius

Overlijdensakte Franekeradeel, 1893
Aangiftedatum 18 juli 1893, akte nr. 56
Eeke van der Velde, overleden 18 juli 1893, oud 72 jaar, weduwnaar

5. Blijke Arjens DE VRIES was born 4 Jul 1819 in Achlum. She died 24 Jun 1891 in Achlum. [Parents]

Geboorteakte Franekeradeel, 1819
Aangiftedatum 5 juli 1819, blad nr. 26
Blijke de Vries, geboren 4 juli 1819
dochter van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes

Overlijdensakte Franekeradeel, 1891
Aangiftedatum 25 juni 1891, akte nr. 48
Blijke de Vries, overleden 24 juni 1891, oud 71 jaar, gehuwd

Eeke and Blijke had the following children:

F i
Engeltje VAN DER VELDE was born 21 Apr 1850 in Achlum. She died 7 Aug 1923 in Sexbierum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1850
Aangiftedatum 22 april 1850, akte nr. 51
Engeltje van der Velde, geboren 21 april 1850
dochter van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Overlijdensakte Barradeel, 1923
Aangiftedatum 7 augustus 1923, akte nr. 55
Engeltje van der Velde, overleden 7 augustus 1923, oud 73 jaar, gehuwd
M ii
Tjeerd Ekes VAN DER VELDE was born 30 May 1851 in Achlum. He died 20 Dec 1927 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1851
Aangiftedatum 30 mei 1851, akte nr. 63
Tjeerd van der Velde, geboren 30 mei 1851
zoon van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

"Een geval vergeet ik nooit. Oom Tjeerd en Tante Sjitske waren op bezoek. De twee mannen zaten te dampen en te praten, en ik zat er bij, natuurlijk met een boek. De vrouwen zaten in de voorkamer, hoe lang wist ik door mijn lezen niet. Toen opeens een gelach op de gang en de twee vrouwen kwamen hand in hand de kamer ingehuppeld. Dat verbaasde gezicht van Oom. Aan vaders' gezicht zag ik wel binnenpret. Maar niemand vroeg iets en die twee vertelden ook niets. Ik heb nooit geweten wat die twee bekokstoofd hadden."
Uit de Memoires van E.T. van der Velde

De Achlumer smid (Volksverhalen Meertens Instituut)
Baas van der Velde te Achlum, dy wenne oan 'e feart, flak by de sls yn 'e Slachte Smids Syl hjit dy sls dan ek. Wy neamden him Baas-ik-sis, want hy prate altyd op dizze manier: 'Dy seine is echt Sweedsk stielik sis echt Sweedsk stiel'. It wie in bste fakman. Hy stie bekend om de terpboaren dy't er makke. Iksels haw terpgraver west. Men moast in terpboar fan Achlum hawwe, of ien fan Skukken fan Tsjerkwert. In terpboar moast net te hurd wze, want dan spatten der hoeken t; hy moast ek net te sacht wze, want dan gong er omlizzen.
Dy smid hie in hoekje greide, it wie net folle mear as in grutte bleek. Dat hoekje greide hie er meand en it gers kaam yn 'e oper en doe oan in foech blokje, no ja, in blokje koe it net iens hjitte, sa behyndich wie it. Mar dat guod skynde pittich te wzen, teminsten it broeide gns.
Om in lang ferhaal koart te meitsjen: dy jns let, baas stie noch efkes btendoar, doe kamen de buorlju en seinen: 'Baas, jo blokje hea stiet yn 'e brn!' 'Wel, de deale noch ta', sei baas, 'dat is net bst, myn skoandere wintertarring'.
Baas koe oars neat fine as in traaljekoer, dr't er dan oars mei turfhelle. Hy sei: 'No, hjir moatte wy mar mei wetterskeppe, minsken! Gau oan 'e gong, ien man by de feart en dy jout it de oare mar oer'. Ja, en it slagge har ek noch om dy brn t te krijen.
Op't lst sei baas: 'Hea, wat driuwt dr by de syl?' 'Ja', sei syn buorman, 'dat is in slypstien'. 'Dy moatte wy der t helje', sei baas, 'dy kin 'k skoan brke yn 'e smidte'.
Baas hat it mysels ferteld.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 3048
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 74
Aangiftedatum: 21-12-1927
Overledene Tjeerd van der Velde Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-12-1927 Nadere informatie Oud 76 jaar, gehuwd
F iii
Klaaske VAN DER VELDE was born 26 Apr 1853 in Achlum. She died 3 Jun 1915 in Harlingen.

Geboorteakte Franekeradeel, 1853
Aangiftedatum 29 april 1853, akte nr. 43
Klaaske van der Velde, geboren 26 april 1853
dochter van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-15 Inventarisnr: 3051
Gemeente: Harlingen Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 64 Aangiftedatum: 04-06-1915  
Overledene Klaske van der Velde Geslacht: V Overlijdensdatum: 03-06-1915  
Relatie: weduwe  Nadere informatie  Leeftijd: 62 jaar
M iv
Arjen VAN DER VELDE was born 13 Aug 1855 in Achlum. He died 3 Mar 1925 in Minnertsga.

Arjen was 1 touwmaker en timmerbaas 1879 - 1896 in Achlum. He was timmerman 1896 in Minnertsga.

Geboorteakte Franekeradeel, 1855
Aangiftedatum 15 augustus 1855, akte nr. 101
Arjen van der Velde, geboren 13 augustus 1855
zoon van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

1896 St. Jacobiparochie, notaris A. Tadema
Inv. nr. 066025 repertoirenrs. 201 en 204 d.d. 18 januari
1896
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse percelen te Minnertsga
- Wybe Goodijk te Sexbierum, verkoper
- Ritske Willems Jager te Engelum, verkoper
- Sybren Japes de Haan te Berlikum, verkoper
- Doede Klazes Veeman te Engelum, verkoper
- Wytze Kooistra te Minnertsga, koper
- Arjen van der Velde te Achlum, koper

1896 St. Jacobiparochie, notaris A. Tadema
Inv. nr. 066025 repertoire nr. 272 d.d. 15 juni 1896
Obligatie
- Arjen van der Velde te Minnertsga, schuldenaar
- Spaarbank tot Nut van het Algemeen te Arum, schuldeiser;
 betreft de departementen te Arum, Achlum, Kimswerd,
 Witmarsum, Pingjum

Overlijdensakte Barradeel, 1925
Aangiftedatum 4 maart 1925, akte nr. 15
Arjen van der Velde, overleden 3 maart 1925, oud 69 jaar, gehuwdVan de Website:
http://home.hetnet.nl/~bouma-/index_bestanden/Doarpstimmerman.htm

Artikel uit de dorpskrant Nijs t eigen doarp nummer 2. april 2005
Auteur: Janke Boersma

Doarpstimmerman

Us mem har heit, Arjen van der Velde wie timmerman yn  Minnertsgea. Hij hat ferskate huzen set, sa as it skoalhs dr t no de famylje Steinfort wennet. Dat skoalhs waard boud omdat master P. Bartlema haad fan e skoalle fn dat it hs dr t er wenne net passelik wie foar him en frege drom it skoalbestjoer om in nij hs sette te litten. Dat waard besprutsen en goedkard foar de priis fan f. 3520.-  Arsjitekt Lettinga fan  Seisbierrum skatte it (04-03-1908) op f.3840.-  Van der Velde wie genegen it hs nei it makke bestek te bouwen foar f. 3831.-   It hs waard ferve troch  Joh. Terpstra, pake fan Joh. Terpstra  dy t  bij de Tille wennet, foar de priis fan f. 248,75. De haadkleur wie read.

It doktershs yn s doarp is ek boud troch myn pake, net foar in hsdokter mar foar L. Akkeringa dy t op hlde mei buorkjen op de pleats, no bewenne troch Sevenster oan it Ald Mear yn Wier. Nei dat Akkeringa stoarn is hat syn frou Jitske Akkeringa-Wijngaarden in stik grn dat bij it hs hearde oan de Tsjerke skonken om der in gebou op te setten, dat no De Twaskar is. In tinkplaat drta is oanbrocht yn de hal fan it gebou.

No t wij toch op tsjerkelik md belne binne, it folgjende. De frou fan in dmny fn dat de foardoar fan de pastorij oan fernijing ta wie, no dan moast de timmerman der mar efkes nei sjen. De doar wie sa geef as kryt, dus dat gong net troch. Om op de boeren wrom te kommen, die hienen doetiids fste arbeiders en wennen yn huzen ticht by de buorkerij. De arbeiders waarden altyd foar in jier ynhierd op 12 maaie, ek wol Alde Maeije neamd. Foldie it fan  beide kanten goed dan bliuwden se der, mar der wienen ek arbeiders dy t jierlyks nei in oare boer gongen.  

It hsrie waard helle op weinen mei hynders der foar troch de nije boer syn arbeiders. De bern joegen har dan del op it bdguod en de lders sieten foarop de wein. Hiele karavanen gongen de dyk del. De timmerman moast dan komme om it kammenet (in kast mei it nderste gedielte laden en dr boppe twa doarren) tinoar te heljen. Us pake sei dan It kammenet stiet noch te triljen en no geane se al wer fuort. De timmerman makke doetiids ek deakisten en bij de begraffenissen hie s beppe dan de foargong bij de froulju. Neitiids kofjedrinke en dan kaam bij tiden de notaris mei in testamint.

Beppe sei dan No gean ik mar. Nee,se moast bliuwe. It testamint kaam net altyd sa t as tocht wie en dan foelen der wolris in pear knopen, ja siz mar it gong der soms heil om seil  om wei.

Oant safier dit ferhaal oer it wurk en libben fan in timmerman doetiids.
F v
Froukje VAN DER VELDE was born 30 Dec 1857 in Achlum. She died 8 Mar 1858 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1857
Aangiftedatum 31 december 1857, akte nr. 162
Froukje van der Velde, geboren 30 december 1857
dochter van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Overlijdensakte Franekeradeel, 1858
Aangiftedatum 9 maart 1858, blad nr. 10
Froukje Ekes van der Velde, overleden 8 maart 1858, oud 2 jaar.

Memories van Successie Kantoor Harlingen 1858
Overledene  : Froukje Ekes van der Velde
Overleden op: 8 maart 1858
Wonende te  : Achlum
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 7025
Aktenr.      : 5193
Op microfilm nr. 122 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar
F vi
Froukje VAN DER VELDE was born 9 Jul 1859 in Achlum. She died 28 Jul 1859 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1859
Aangiftedatum 11 juli 1859, akte nr. 82
Froukje van der Velde, geboren 9 juli 1859
dochter van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Overlijdensakte Franekeradeel, 1859
Aangiftedatum 29 juli 1859, blad nr. 21
Froukje Ekes van der Velde, overleden 28 juli 1859, oud 19 dagen
2 M vii Jouke VAN DER VELDE was born 17 Nov 1861 and died 15 okt 1951.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franekeradeel, 1849
Man:    Eeke Tjeerds van der Velde
Vrouw:  Blijke Arjens de Vries
Datum:  7 juli 1849           Akte nr. 33

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2007
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 33 Datum: 07-07-1849
Bruidegom Eeke Tjeerds van der Velde Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Achlum
Bruid Blijke Arjens de Vries Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Tjeerd Roelofs van der Velde  Moeder bruidegom Engeltje Eekes Langius
Vader bruid Arjen Joukes de Vries Moeder bruid Akke Foppes6. Thomas DORST was born 3 Feb 1841 in Zegwaart. He died before 1887. Thomas married Catharina VAN ES on 19 May 1865 in Zegwaart.

Thomas was arbeider 1865 in Zegwaart. [Parents]

7. Catharina VAN ES "Trijntje" was born 1842 in Zegwaart.

Trijntje was dienstbode 1865 in Zoetermeer. [Parents]

They had the following children:

3 F i Cornelia DORST was born 30 Mar 1868 and died 8 Mar 1927.
F ii
Antje DORST was born 1871 in Zegwaart.

Bruidegom Jan Leendert Harrewijn , Rotterdam , 39
  Vader Cornelis Harrewijn   Moeder Anna Helena Kramer
Bruid Antje Dorst , Zegwaart , 21
  Vader Thomas Dorst   Moeder Trijntje alias Catharina van Es
Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 04-05-1892  Opmerkingen akte nr. 451
Rotterdam Akte Jaar 1892 Nummer c033v
M iii
Wouter DORST was born 10 Mar 1874 in Zoetermeer.
F iv
Commerijntje DORST was born 6 Aug 1875 in Zoetermeer.

Commerijntje woonde vanaf 21 januari 1899 bij haar zwager en zuster Jouke van der Velde en Cornelia Dorst in Rotterdam.

Bruidegom Cornelis de Jong , Stompwijk , 24
  Vader Gerardus de Jong   Moeder Maria Vogelaar
Bruid Commerijntje Dorst , Zoetermeer , 24
  Vader Thomas Dorst   Moeder Trijntje van Es
Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 01-08-1900
Rotterdam Akte Jaar 1900 Nummer h69v
M v
Willem DORST was born 9 Aug 1877 in Zoetermeer.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index