Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Fifth Generation


16. Roelof Roelofs VAN DER VELDE "Roel" was born 1762 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. He died 22 Apr 1832 in Harlingen. Roel married Froukje Tjeerds SPANJER on 10 May 1789 in Harlingen.

Roel was turfdrager. [Parents]

"Voor ons Maire der Gemeente Harlingen, Canton Harlingen, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland, Gecompareerd Zijnde Roelof Roelofs wonende te Harlingen, heeft dezelve verklaard dat hij Aanneemt de naam van Van der Velde voor familie-naam, dat hij heeft Twee Zoons en een Dochter, te weten: Roelof oud 21 jaar, wonende te Ried, Tjeerd Oud 18 jaar, wonende te Franeker, Grietje Oud 13 Jaar wonende te Harlingen en heeft deze Akte met Ons Vertekend den December 1811"
(zie ook fotocopie akte).

Velde, Roelof Roelofs van der, Harlingen
  k. Roelof 21, Ried, Tjeerd 18, Franeker, Grietje 13
    Mairie Harlingen 1811, fol. 62

Overlijdensakte Harlingen, 1832
Aangiftedatum 24 april 1832, blad nr. 19
Roelof Roelofs van der Velde, overleden 22 april 1832, oud 71 jaar,
gehuwd

Stefan Elzinga: geboren 1761 Rottevalle, overleden 22 apr 1832 Harlingen, huwt met Frouwkje Tjeerds Spanjaard, kinderen: Grietje vdV, geboren 28 nov 1798 Harlingen, Roel vdV, geboren 1791 Harlingen, Tjeerd vdV, geboren 1793 Harlingen, huwelijksgetuige bij G. P. Valderpoort en A. J. Stoker, wonende te Harlingen, 1820, id bij E. R. Kronenburg en J. A. Baantjer, 1821, id bij F. A. Tuinhout en N. J. Schoonbergen, 1831, turfdrager in 1832, zoon van Roelof Feitses vdV, en Grietje Koops; Burgerlijke Stand 1811 geboorten, 1820 huwelijken, 1821 huwelijken, 1831 huwelijken, 1832 overlijdens, 1837 overlijdens, 1875 overlijdens, R'falle troch. . . , bl. 273; eigenaar en gebruiker van B107, turfdrager, 1814. (B204); R. R. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 223 te Harlingen, turfdrager, woonplaats Harlingen, legger nr. 715, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kadastrale Atlas Barradeel en Harlingen. 1832, bl. 33);

Kadaster 1832 gebouwen Har A223
Kadaster 1832 percelen Har A223
--------------------------------
gebouw Har A223 soort_eigendom Huis en Erf bel_inkomen 36 minuutplan Harlingen A1 perceel Har A223
naam Velde voornaam Roelof Roelofs van der beroep Turfdrager
woonplaats Harlingen legger Harlingen 715 soort_eigendom Huis en Erf
inhoudsgrootte 130 klassering 1 minuutplan Harlingen A1

Stefan Elzinga wederom:

Nummering 1716-1775: 2-036
Nummering 1776-1806: 2-054
Nummering 1807-1880: B-107
Nummering 1881-1905: B-126
Kadasternummer in 1832: A 223
Eigenaar 1832: Roelof Roelofs van der Velde
Beroep: turfdrager
Woonplaats: Harlingen
Gebruik: Huis en Erf
Oppervlakte: 0 bunder, 1 roede en 30 el
Kadasternummer in 1862: A 223
Eigenaar 1862: Jacob L. van Loon
Genoemde straat: Zoutsloot
Genoemde wijk + nummer: B 107
Gebruik: woonhuis
Ter hoogte van: Zoutsloot 52

17. Froukje Tjeerds SPANJER was christened 3 Jan 1760 in Franeker. She died 7 Jun 1837 in Harlingen. [Parents]

1760 - Den 3 Januarij; Tjeerd Pieters Mr. Smid laat een kind Doope genaemt Vroukje - Doopboek Franeker.

Franeker, doopjaar 1760
Franeker, Doop Herv. gem. 1739-1776 DTB: 258
Dopeling: Vroukje
Gedoopt op 3 januari 1760 in Franeker
Dochter van Tjeerd Pieters en niet genoemde moeder
Opm.: mr smid

Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-15 Inventarisnr: 3009
Gemeente: Harlingen Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: B 38d Aangiftedatum: 07-06-1837
Overledene Frouwkje Tjeerds Geslacht: V Overlijdensdatum: 07-06-1837
Partner Relatie: weduwe Nadere informatie Leeftijd: 77 jaar

Stefan Elzinga: geboren 1760 Franeker, overleden 7 jun 1837 Harlingen, huwt met Roelof Roelofs vd Velde getuige bij geboorte aangifte van Jan Leer 1811; Burgerlijke Stand Harlingen 1811 geboorten, 1832 overlijdens, 1837 overlijdens;

Memories van Successie Kantoor Harlingen 1837
Overledene  : Froukje Tjeerds
Overleden op: 7 juni 1837
Wonende te  : Harlingen
Tekst: Zoutsloot B.107; moeder van Tjeerd, mr.smid Achlum en
Grietje Roelofs v.der Velde (vrouw van Eelke Pieters Faber,
baardscheerder).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 7009
Aktenr.      : 147
Op microfilm nr. 117 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Roel and Froukje had the following children:

M i
Roelof Roelofs VAN DER VELDE was born 24 Mar 1790 in Harlingen and was christened 11 Apr 1790. He died 1812 in Maagdenburg.

Roelof woonde 1 1812 in Ried.

Soldaten leger Napoleon
715. Roelof Roelofs van der Velde
geb. Harlingen 1790
burgerl. staat: niet vermeld; lichting Harlingen 1810
ouders: Roelof van der Velde en Froukje Tjeerds
bijzonderheden: loteling; regt.de Belle Isle, 2e bat., 6e comp.
vermist: eind 1814
laatste bericht: 03.08.1812 uit Maagdenburg
bronnen: nr.535 Vermisten


Van: J.A.Paasman [mailto:paasman13@zonnet.nl]
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2004 11:12
Aan: geert@vandervelde.net
Onderwerp: Roelof Roelofs van der Velde

Geachte heer Van der Velde.
Of Roelof Roelofs van der Velde inderdaad in Rusland is omgekomen staat nog te bezien. Napoleon viel medio 1812 Rusland binnen. Het onderdeel waarin Roelof diende hoorde daar beslist niet bij. Het is mogelijk dat zijn regiment behoorde tot de reserves die na de terugtocht in oktober 1812 zich het restant van die legers hebben gevoegd. Dat zou uit de krijgskundige geschiedenis van het regiment De Belle Isle moeten blijken. Daarvoor moet u naar de SHAT te Vincennes. Voor het adres zie de bronnen bij Soldaten leger Napoleon op de site van Tresoar. Het regiment De Belle Isle bestond hoofdzakelijk uit dienstweigeraars en deserteurs. De kans is groot dat Roelof daartoe behoorde. Helaas heb ik dat van hem niet kunnen vinden anders had ik dat wel in het bestand van de Soldaten leger Napoleon opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Jan A.Paasman

Stefan Elzinga: geboren 1791/93 Harlingen, huwelijksgetuige bij D. P. Wijngaarden en J. M. Faber, oom bruidegom, turfdrager, wonende te Harlingen. 1816, zoon van Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; Burgerlijke Stand Harlingen 1816 huwelijken;
8 M ii Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE was born 11 Sep 1792 and died 2 Nov 1872.
F iii
Feijtje Roelofs was born 16 Oct 1794 in Harlingen and was christened 2 Nov 1794. She died before 1811.
M iv
Pieter Roelofs was born 16 Nov 1796 in Harlingen and was christened 4 Dec 1796. He died before 1811.
F v
Grietje Roelofs VAN DER VELDE was born 28 Nov 1798 in Harlingen and was aangegeven 18 Dec 1798. She died 22 May 1875 in Harlingen.

Overlijdensakte Harlingen, 1875
Aangiftedatum 24 mei 1875, akte nr. 151
Grietje van der Velde, overleden 22 mei 1875, oud 76 jaar, weduwe

Marriage Notes:

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1789
   DTB nr:    310, 1787 - 1811
Vermelding:    Ondertrouw van 25 april 1789
      Man:    Roelof Roelofs, Harlingen
    Vrouw:    Froukjen Tjeerds, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1789
   DTB nr:    340, 1696 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 10 mei 1789
      Man:    Roelof Roelofs, Harlingen
    Vrouw:    Frouwkje Tjeerds, Harlingen

Gestandaardiseerde namen: ROELOF ROELOFS en FROUKJE TJEERDS


18. Eeke Pieters LANGIUS was born 16 Feb 1755 in Arum. He died 13 Jan 1827 in Achlum. Eeke married Simkje Feitzes KOOISTRA on 13 May 1781 in Arum. [Parents]

"Den 16 feb 1755 is gedoopt het kindt van Pieter Eeckes en Engeltjen Jans Egetel. zijnd een zoontje genaamd Eecke".

Wonseradeel, doopjaar 1755
Arum, Doop Herv. gem. 1748-1779
DTB: 794
Dopeling: Eecke
Gedoopt op 16 februari 1755 in Arum
Kind van Pieter Ekes en Engeltje Jans

Langjus Eke  wegens levering 60 stuks Pieken, Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Almenum  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5)

Geachte heer Van der Velde,
Uit het toegezonden materiaal kan slechts één conclusie worden getrokken: Eeke (of Eke) Pieters Langius en Oepke Pieters Langius zijn twee verschillende personen. Eke werd gedoopt te Arum 16 feb. 1755 als zoon van Pieter Ekes en Engeltje Jans. Theoretisch kan Oepke een (oudere) broer van hem zijn, maar vermoedelijk is hun familierelatie wat minder direct. Oepke is driemaal getrouwd, in 1781, 1782 en 1785. Eeke is in 1781 getrouwd met Simkje (in het trouwboek van Arum staat: Tjemkje) Feitzes (Kooistra). Alleen al deze huwelijksgegevens zijn voldoende om te constateren dat het niet om één en dezelfde persoon gaat.
De ondertrouwregistratie van 1785 is inderdaad vreemd, maar het staat er echt: Jan Oepkes Langius i.p.v. Oepke Pieters.
Met vriendelijke groet,
P. Nieuwland, medew. Publ. Dienstv.

Waar deze Langius vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. In de Quatisatiekohieren 1749 komt een Rommert Pieters voor als Meestersmit met de vermelding: 'bestaat gemeen' (gezin 4 volw en kind). Het verhaal van de smidse die met grote moeite (twee maal drie huwelijken) in de familie kon blijven zou als volgt kunnen zijn:

Rommert Pieters, Franekeradeel
    Plaats: Achlum
Omschrijving: mr. smit; bestaat gemeen
Gezin volw: 4 en kind:
     Aanslag: 27-9-6
 Verhoging:
    Vermogen:
        Bron: Franekeradeel, fol. 19

Deze Rommert trouwt drie maal:

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1729
  DTB nr:    286, 1647 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 november 1729, Tzum
     Man:    Rommert Pijtters, Tzum
   Vrouw:    Lijsbet Andris, Wanswerd

Gestandaardiseerde namen: ROMMERT PIETERS en LIJSBET ANDRIES

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1736
  DTB nr:    248, 1720 - 1741
Vermelding:    Ondertrouw van 11 februari 1736
     Man:    Rommert Pytters, Tzum
   Vrouw:    Gryttje Sjoerds, Franeker

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1736
  DTB nr:    263, 1732 - 1772
Vermelding:    Attestatie afgegeven 3 maart 1736
     Man:    Rommert Pytters, Tzum
   Vrouw:    Gryttje Sjoerds, Franeker
      NB:    huisman; zij woont onder Franeker

Gestandaardiseerde namen: ROMMERT PIETERS en GRIETJE SJOERDS

Trouwregister Hervormde gemeente Arum, 1766
  DTB nr:    796, 1749 - 1810
Vermelding:    Attestatie afgegeven 27 november 1766, Arum
     Man:    Rommert Piters, Achlum
   Vrouw:    Baukje Oepkes Langius, Arum
      NB:    met attestatie naar Achlum; hij is weduwnaar

Gestandaardiseerde namen: ROMMERT PIETERS en BAUKJE OEPKES

De opvolger als smid heeft de voornaam en achternaam van de vader van Baukje en het patroniem van Rommert. Wellicht was hij een voorkind van Baukje, dat het patroniem van haar echtgenoot is gaan voeren.

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1781
  DTB nr:    264, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 22 april 1781
     Man:    Oepke Pieters Langius, Franeker
   Vrouw:    Trientje Haring Houtmans, Franeker
      NB:    grofsmid

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1782
  DTB nr:    251, 1782 - 1795
Vermelding:    Ondertrouw van 22 juni 1782
     Man:    Oepke Pieters Langius, Franeker
   Vrouw:    Pietie Hendriks, Franeker
      NB:    grofsmid

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1782
  DTB nr:    264, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 7 juli 1782
     Man:    Oepke Pieters Langius, Franeker
   Vrouw:    Pietje Hendriks, Franeker
      NB:    mr.grofsmid

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1785
  DTB nr:    251, 1782 - 1795
Vermelding:    Ondertrouw van 2 april 1785
     Man:    Jan Oepkes Langius, Franeker (hier is blijkbaar weer iets met de akte foutgegaan, want het was Oepke Pieters - GvdvV, of er was een broer Jan van Baukje Oepkes Langius, die zou trouwen met Antje)
   Vrouw:    Antie Jurriens, Franeker
      NB:    weduwe van J G Bleeker NB

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1785
  DTB nr:    264, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 17 april 1785
     Man:    Oepke Pieter Langius, Franeker
   Vrouw:    Antje Jurriens, Franeker
      NB:    mr.grofsmid

Overlijdensakte Franekeradeel, 1827
Aangiftedatum 1 februari 1827, blad nr. 5
Eeke Pieters Langius, overleden 30 januari 1827, oud 72 jaar, weduwe (moet zijn: weduwnaar)

Klaas van der Pol (Geschiedenis van Achlum, Drachten 1987) beschrijft het verhaal als volgt (blz.96-97):
Van de woning met smedrij ten zuid-westen van de Schapetille (Smidstille) is meer bekend. Zij staat tegen de brug en maakt deel uit van het bruggehoofd. De noordelijke zijmuur van de woning annex smederij vormt één geheel met de walbeschoeiing. Vroeger, we spreken dan van vorige eeuwen, was het noordelijk gedeelte, tegen het water, in gebruik als smederij. Het zuidelijk gedeelte van de woning en erachter een timmer- en wagemakersbedrijf waren jaren in gebruik bij Fokke en Rients Bruinsma. De Woningen erachter, langs het water zijn later weer gebouwd. Hier is ook verschil in hoogte van de vloeren.

De dochter van de laatste smid Van der Velde vertelt uit overlevering dat haar voorouders bij het verwerken van lang materiaal in de smederij de deur van het woonvertrek openden, omdat aan de voorzijde, door de hoogte van de oprit van de brug, geen ruimte was. De oprit van de brug was toen veel hoger.

Rond 1700 woonde er Pijter Siemons en later Rommert Pieters. De hiervoor (..) dagboek schrijvende boer Jan Wijbes liet er ijzerwerk voor de bouw van zijn schuur maken. En er werd regelmatig ijzer voor de bruggen gemaakt.
Omstreekt 1800 woonde er Eke Pijters of Pieters, die een jaar of wat floreenontvanger is geweest. Dat was in die dagen een nogal voorname functie.
De familie nam in het begin van de vorige (19e) eeuw de achternaam Langius aan. En een knecht Tjeerd met de achternaam Van der Velde trouwde met een dochter van Langius.

De smid had behalve dat hij het beroep in deze woning uitoefende ook een schuur of loods aan de andere kant van de brug in gebruik. Doordat de opvaart van Monnickenbilt achter de schuur langs liep, was er tussen deze opvaart en de brug weinig ruimte. In 1923 is de opvaart gedempt en is de nieuwe huidige smedrij op het uitgebreide perceeltje grond gebouwd.
De eeuwen door gebruikte de smid de loods als opslagplaats van zijn materiaal en hield er tevens een varken en een aantal kippen.

Memories van Successie Kantoor Franeker 1827
Overledene  : Eeke Pieters Langius
Overleden op: 30 januari 1827
Wonende te  : Achlum
Tekst: vader van Antje (vrouw van Douwe Klazes Beima,
koopman/winkelier) en Engeltje Eekes Langius (vrouw van
Tjeerd Roelofs v.der Velde, mr.grofsmid).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4015
Aktenr.      : 5157
Op microfilm nr. 83 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

19. Simkje Feitzes KOOISTRA was born 1752. She died 20 May 1819 in Achlum. [Parents]

Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 3002
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: B 5 Aangiftedatum: 21-05-1819
Overledene Simkjen Feitzes Geslacht: V Overlijdensdatum: 20-05-1819
Partner Relatie: gehuwd Nadere informatie Leeftijd: 67 jaar

Memories van Successie Kantoor Franeker 1819
Overledene  : Simkje Feitzes
Overleden op: 20 mei 1819
Wonende te  : Achlum
Tekst:
vrouw van Eeke Pieters Langius, grofsmid; moeder van Antje
(vrouw van Douwe Klazes Beyma, winkelier) en Engeltje Eekes
Langius (vrouw van Tjeerd Roelofs v.der Velde,
grofsmidsknecht).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 4003
Aktenr.      : 477
Op microfilm nr. 80 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Eeke and Simkje had the following children:

F i
Engeltje LANGIUS was born 28 Jan 1782 in Arum and was christened 24 Feb 1782. She died before 1784.

Wonseradeel, geboortejaar 1782, doopjaar 1782
Arum, Doop Herv. gem. 1779-1811 DTB: 795
Dopeling: Engeltje
Geboren op 28 januari 1782 in Arum
Gedoopt op 24 februari 1782 in Arum
Kind van Eke Pieters en Tzjimkjen Feijtses
F ii
Engeltje Ekes LANGIUS was born 16 Feb 1784 in Achlum and was christened 4 Apr 1784. She died before 1793 in Achlum.

1784 - Den 4 April is gedoopt Engeltje, waarvan Vader is Eke Pijters en moeder Tjemkie Feykes, en geboren 16 Febr. 1784 te Achlum - Doopboek Achlum

Franekeradeel, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Engeltje
Geboren op 16 februari 1784 in Achlum
Gedoopt op 4 april 1784 in Achlum/Hitzum
Kind van Eke Pijters en Tjemkie Feykes
F iii
Antje Eekes LANGIUS was born 24 Jul 1786 in Achlum and was christened 13 Aug 1786. She died 18 May 1850 in Franekeradeel.

1786 - Den 13den Aug is gedoopt Antje, waarvan Vader is Eeke Pijters en Moeder Simkjen Feitzes, geboren den 24en Julij 1786 te Achlum - Doopboek Achlum

Franekeradeel, geboortejaar 1786, doopjaar 1786
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Antje
Geboren op 24 juli 1786 in Achlum
Gedoopt op 13 augustus 1786 in Achlum/Hitzum
Kind van Eeke Pieters en Simkjen Feitzes

Overlijdensakte Franekeradeel, 1850
Aangiftedatum 21 mei 1850, blad nr. 11
Antje Eekes Langius, overleden 18 mei 1850, oud 63 jaar, weduwe
M iv
Pieter Ekes LANGIUS was born 27 Apr 1790 in Achlum and was christened 16 May 1790. He died before 1811.

1790 - Den 16 May is gedoopt een zoontje van Eeke Pieters en Sinkjen Feytses, geboren den 27 April 1790 te Achlum, genaamd Pieter - Doopboek Achlum

Franekeradeel, geboortejaar 1790, doopjaar 1790
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Pieter
Geboren op 27 april 1790 in Achlum
Gedoopt op 16 mei 1790 in Achlum/Hitzum
Kind van Eeke Pieters en Simkjen Feitzes
9 F v Engeltje Ekes LANGIUS was born 11 Jan 1793 and died 15 Feb 1842.

Marriage Notes:

Eeke is in 1781 getrouwd met Simkje (in het trouwboek van Arum staat: Tjemkje) Feitzes (Kooistra).

Trouwregister Hervormde gemeente Arum, 1781
   DTB nr:    796, 1749 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 13 mei 1781, Arum
      Man:    Yke Pieters, Arum
    Vrouw:    Tjemkje Feytses, Arum

Gestandaardiseerde namen: IEKE PIETERS en TJIMKJE FEITSES

Den 22 April 1781 hebben alhier de huwelijksgebooden aangegeven:
Eke Pieters J:M
Tzjemkjen Feijtses J:D:
beide te Arum, sijn:
Den 22 april voor de 1stemaal
Den 29 April voor den 2demaal
Den 6  Maij voor de 3demaal
In onse kerk geproclameert en sijn daarop in den huwelijksen staat bevestigt den 13 Maij 1781

Lidmatenboek Achlum Hitzum:
Eeke Pieters hij bel. en zij doopbel. 4 jun 1786
A/Kerkeboek lid 1795 zij ovl. 20.5.1819


20. Jouke Joostes DE VRIES was born 1730. He died 22 Feb 1810 in Oosterlittens. Jouke married Blijke Pieters on 15 May 1768 in Oudeschoot. [Parents]

Hennaarderadeel 1810
Grietenij Hennaarderadeel Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 389
Datum : 22 februari 1810
Plaats: Oosterlittens
Overleden Jouke Joosen

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: JOUKE JOOSTES

21. Blijke Pieters was christened 20 Sep 1739 in Oudehorne. [Parents]

Schoterland, doopjaar 1739
Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne,
Doop Herv. gem. 1728-1811
DTB: 601
Dopeling: Blyttje
Gedoopt op 20 september 1739 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: .....
Vader   : PIETER ALBERTS
Moeder  : WOBBELTJE JANS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Jouke and Blijke had the following children:

F i
Antje DE VRIES was christened 5 Feb 1769 in Mildam.

Schoterland, doopjaar 1769
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Antje
Gedoopt op 5 februari 1769 in Oudeschoot, Nieuweschoot,
Mildam, Rottum, Katlyk
Kind van Jouke Joostes en Blieke Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader   : JOUKE JOOSTES
Moeder  : BLIJKE PIETERS
F ii
Wobbeltje DE VRIES was christened 25 Aug 1771 in Mildam.

Schoterland, doopjaar 1771
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Wobbigjen
Gedoopt op 25 augustus 1771 in Oudeschoot, Nieuweschoot,
Mildam, Rottum, Katlyk
Dochter van Jouke Joostes en Blieke Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: WOBBELTJE
Vader   : JOUKE JOOSTES
Moeder  : BLIJKE PIETERS
M iii
Joost Joukes DE VRIES was christened 21 Mar 1774 in Mildam.

Schoterland, geboortejaar 1774, doopjaar 1774
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Joost
Geboren op 21 maart 1774 in Mildam
Gedoopt op 3 april 1774 in Oudeschoot
Kind van Jouke Joostes en Blieke Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JOOST of JOOSTJE
Vader   : JOUKE JOOSTES
Moeder  : BLIJKE PIETERS
10 M iv Arjen Joukes DE VRIES was born 28 Nov 1776 and died 14 Aug 1850.
F v
Pietje DE VRIES was born 31 Oct 1779 in Mildam.

Schoterland, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Pijttertje
Geboren op 25 oktober 1779 in Mildam
Gedoopt op 31 oktober 1779 in Mildam
Dochter van Jouke Joostes en Blieke Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: PIETJE
Vader   : JOUKE JOOSTES
Moeder  : BLIJKE PIETERS

Wijzigingsdatum: 15-11-2005

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente
Oudeschoot-Nieuweschoot-Mildam-Rottum-Katlijk, 1768
   DTB nr:    608, 1746 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 15 mei 1768, Oudeschoot
      Man:    Jouke Joostes, Nieuweschoot
    Vrouw:    Blik Pieters, Mildam
Gestandaardiseerde namen: JOUKE JOOSTES en PIETERS


22. Foppe Gerrits married Klaaske Sjoukes. [Parents]

23. Klaaske Sjoukes was christened 27 Mar 1757 in Idaard. [Parents]

Idaarderadeel, doopjaar 1757
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Claaske
Gedoopt op 27 maart 1757 in Idaard, Eagum, Friens
Dochter van Sjouke Tymens en Elbrig Bouwes

Opm.: diaken

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KLAASKE
Vader : SJOUKE TIEMENS
Moeder : ELBRICHJE BOUWES

Claaske Sjoukes    Female     
 Christening:  27 MAR 1757   Idaard, Friesland, Netherlands
  Father:  Sjouke Thijmens  Family
  Mother:  Elbrig Bouwes

Foppe and Klaaske had the following children:

M i
Gerrit Foppes DONGJEMA was born 1774. He died 10 Jul 1813 in Harlingen.

Donjema, Gerryt Foppes, Harlingen
   k. Trijntje, Foppe, Klaaske
   Mairie Harlingen, fol. 137

Gerryt Foppes, geboren omstreeks 1775. Gerryt Foppes is overleden na 1823, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-12-1801 in Harlingen met Aukje Johannis van der Veer, geboren op 15-01-1779. Zij is gedoopt op 16-02-1779 in Harlingen. Aukje Johannis van der is overleden op 22-07-1829 in Harlingen, 50 jaar oud.

Stafean Elzinga:
zie ook: Gerrit Foppes; geboren 1772. . . , overleden 7 okt 1813 Harlingen, huwt met Aukje Johannis vd Veer/Veen op 6 dec 1801 Harlingen, Nederlands Hervormd, trekveerschipper in 1813, overleden wijk D149, huwelijksgetuige bij J. J. Burggraaf en J. J. Hellinga, wonende te Harlingen. 1813, id bij C. J. (K) Bulkers en J. J. Burggraaf 1813, kinderen: Fokke Gerrits geboren 1 jan 1809 Harlingen, Klaaske, geboren 17 nov 1810 Harlingen, Trijntje D, geboren 12 apr 1803 Harlingen, Foppe Gerrits, geboren 1805 Harlingen, Klaaske Gerrits, geboren 1802 Harlingen; huwelijken Grote Kerk Harlingen 1801, dopen Grote Kerk Harlingen 1802, 1805, 1809, 1810, Burgerlijke Stand 1813 huwelijken, 1818 overlijdens, 1819 huwelijken, 1829 overlijdens; wed. G. F. D. eigenaar en gebruiker van D149; medegebruiker Hendrik Huselman wed. , 1814. (B204);
M ii
Sjouke Foppes DONGJEMA was born 24 Dec 1775 in Harlingen. He died 6 Mar 1829 in Franekeradeel.

Harlingen, geboortejaar 1775, doopjaar 1776
Harlingen, Doop Herv. gem. Grote Kerk 1772-1808 DTB: 329
Dopeling: Sjouke
Geboren op 24 december 1775 Gedoopt op 23 januari 1776 in Harlingen
Kind van Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes

Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    
Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 3003 Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 6 Aangiftedatum: 07-03-1829
Overledene Sjouke Foppes Dongjema Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-03-1829 Nadere informatie Oud 53 jaar, gehuwd
11 F iii Akke Foppes DONGJEMA was born 10 Nov 1781 and died 14 Jan 1851.

24. Thomas DORST was born 1787 in Bleiswijk. He died 19 Jul 1824 in Bleiswijk. Thomas married Johanna VAN GOGH on 30 Jul 1814 in Bleiswijk. [Parents]

Overledene Thomas Dorst , leeftijd 37 jaar
Vader Jan Dorst Moeder Grietje van Someren
Echtgenoo/te Johanna van Gogh
Plaats Bleiswijk Datum overlijden 19-07-1824
Geboorteplaats Bleiswijk
Bleiswijk Akte Jaar 1824 Nummer 10

25. Johanna VAN GOGH was born 25 Oct 1791 in Bleiswijk. She died 19 Jun 1840 in Zoetermeer. [Parents]

They had the following children:

M i
Jan DORST was born 28 Nov 1814 in Bleiswijk. He died 7 Sep 1840 in Zoetermeer.

Kind Jan Dorst
Vader Thomas Dorst Moeder Johanna van Gogh
Plaats Bleiswijk Geboortedatum 28-11-1814  
Bleiswijk Akte Jaar 1814 Nummer 52
12 M ii Wouter DORST was born 28 Dec 1816 and died 26 Jun 1848.
M iii
Job DORST was born 11 Mar 1820 in Bleiswijk.

Kind Job Dorst
Vader Thomas Dorst Moeder Johanna van Gogh
Plaats Bleiswijk Geboortedatum 11-03-1820  
Bleiswijk Akte Jaar 1820 Nummer 8
M iv
Bastiaan DORST was born 27 Aug 1822 in Bleiswijk. He died 5 Apr 1824.Overledene Bastiaan Dorst , leeftijd ruim 1 jaar
Vader Thomas Dorst Moeder Johanna van Gogh
Plaats Bleiswijk Datum overlijden 05-04-1824  Geboorteplaats Bleiswijk
Bleiswijk Akte Jaar 1824 Nummer 4
M v
Bastiaan DORST was born 29 Sep 1824 in Bleiswijk. He died 30 Sep 1824.

Kind Bastiaan Dorst
Vader Thomas Dorst Moeder Johanna van Gogh
Plaats Bleiswijk Geboortedatum 29-09-1824  
Bleiswijk Akte Jaar 1824 Nummer 36

Overledene Bastiaan Dorst , leeftijd 1 dag
Vader Thomas Dorst Moeder Johanna van Gogh
Plaats Bleiswijk Datum overlijden 30-09-1824  Geboorteplaats Bleiswijk
Bleiswijk Akte Jaar 1824 Nummer 17

Marriage Notes:

Bruidegom Thomas Dorst , Bleiswijk , 27
  Vader Jan Dorst   Moeder Grietje van Zomeren
Bruid Johanna van Gog , Bleiswijk , 22
  Vader Wouter van Gog   Moeder Sara Muiden
Plaats Bleiswijk Huwelijksdatum 30-07-1814
Bleiswijk Akte Jaar 1814 Nummer 10  


26. Isaäc VAN LEEUWEN was born 18 Jan 1769 in Naaldwijk. He died 25 Oct 1843 in Zegwaart. Isaäc married Dirkje VAN VELSEN on 21 May 1797 in Maassluis. [Parents]

26-10-1843 25-10-1843 17:00 Zegwaart Leeuwen, Isaac Corse M 74 jaar 18-1-1769 Naaldwijk arbeider N Molenweg 126a Zegwaart Velzen, Dirkje van Leeuwen, Corstiaan v J , Onbekend Dorst, Wouter arbeider schoonzoo 26 Zegwaart Oudshoorn, Jan wagenmaker getuige 31

27. Dirkje VAN VELSEN was born 1774 in 's-Gravezande. [Parents]

They had the following children:

13 F i Cornelia VAN LEEUWEN was born 6 Apr 1819 and died before 1865.

28. Kryn VAN ES was born 8 Apr 1779 in Gouderak. He died 25 Aug 1836 in Zoetermeer. Kryn married Cornelia VERKERK.

Kryn was watermolenaar in Molenkade 108 Zoetermeer. [Parents]

29. Cornelia VERKERK was born 1778 in Stolpwijk. She died 3 Jul 1829 in Zoetermeer. [Parents]

They had the following children:

14 M i Willem VAN ES was born 1814 and died before 1865.

30. Pieter VAN DAM was born 1783 in Bodegraven. He married Trijntje GIJLSWIJK on 3 Jul 1808 in Leimuiden.

Pieter was meesterkuiper in Kalslagen. [Parents]

Pieter van Dam, van beroep kuiper en Trijntje Gijlswijk

Burgerlijke stand - huwelijken Kalslagen 1817-1854

aktenummer 2
aktedatum 10-05-1829
bruidegom Pieter van Dam
(41 jaar, kuiper, geboren te Bodegraven, wonende te Kalslagen;
weduwnaar van Trijntje Gijlswijk)
bruid Anna Hofman
(25 jaar, dienstbaar, geboren te Aarlanderveen, wonende te Aarlanderveen)
vader bruidegom Pieter van Dam (overleden)
moeder bruidegom Geertruijd Struis (overleden)
vader bruid Bastiaan Hofman (overleden)
moeder bruid Anna Prins (overleden)
getuige Arie Gijlswijk, 71 jaar, kuiper, Aarlanderveen
2e getuige Cornelis van Klaveren, 32 jaar, landbouwer, Kalslagen
3e getuige Jacob Schipper, 29 jaar, broodbakker, Kalslagen
4e getuige Louwrens Moes, 56 jaar, veldwachter, Leimuiden
annotatie afkondigingen te Kalslagen en Aarlanderveen
de grootouders van de echtgenoten zijn overleden

31. Trijntje GIJLSWIJK was born 28 Mar 1791 in Nieuwveen. She died 20 Mar 1825 in Kalslagen. [Parents]

Burgerlijke stand - overlijden Kalslagen 1817-1854

aktenummer 1
naam Trijntje Gijlswijk (dochter)
(34 jaar, geboren 28-03-1791 te Nieuwveen, wonende te Kalslagen)
aktedatum 22-03-1825
overlijdensdatum 20-03-1825 om 23:00 uur te Kalslagen
vader Adrianus Gijlswijk
moeder Antje Rietveld (overleden)
echtgeno(o)t(e) Dirk Vuijk
aangever Pieter van Dam, 37 jaar, kuiper, Kalslagen, echtgenoot
2e aangever Dirk Vuijk, 42 jaar, broodbakkersknecht, Kalslagen, buurman

Pieter and Trijntje had the following children:

15 F i Annigje VAN DAM was born 1810.

Marriage Notes:

IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0  Continental Europe
Pieter van Dam  
Birth:  About 1783   Of, Leimuiden, Zuid Holland, Netherlands
Spouse:  Trijntje Gijlswijk  Family  Marriage:  03 JUL 1808   Leimuiden, Zuid Holland, Netherlands
 
 


Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index