Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Sixth Generation


32. Roel Feitzes VAN DER VELDE was born 1733 in Rottevalle. He died 2 Jan 1821 in Tietjerkstradeel. Roel married Grietje Koops on 24 Dec 1758 in Rottevalle.

Roel was 1 Veenbaas en herbergier. He woonde 1749 in Rottevalle 17. He was Doopsgezind. [Parents]

Mairie Oudega 1811, fol. 20v (zie fotocopie in het scrapbook):
"Voor onze Mairie der Gemeente Oudega kanton Beetsterzwaag arrondissement Heerenveen departement Vriesland gecompareerd zijnde Roel Feitses wonende in de Rottevalle No. 17 heeft dezelve verklaard dat hij aan neemt de naam van Van der Velde voor familienaam dat hij heeft het volgende getal zoons en dochters, kleinzoons en kleindochters te weten Koop oud twee en vijftig jaren in de Rottevalle, Roel oud vijftig jaren te Harlingen, Pietje, oud zes en veertig jaren in de Rottevalle, Baukjen, oud veertig Jaren, Ureterp -- Grietje dochter van Pietje oud zeven jaren - Geert eenentwintig Roel oud zeventien Oene veertien Jan oud twaalf Grietje oud tien Antje oud acht Feitse oud drie en Baukjen oud twee jaren kinderen van Koop wonende in de Rottevalle Roel oud eenentwintig Tjeerd oud negentien en Grietje oud veertien Jaren kinderen van Roel wonende te Harlingen alsmede Grietje oud negentien Andries oud zeven, en Hiltje oud drie jaren, kinderen van zijn overleden zoon Feitse wonende in de Rottevalle en heeft deze met ons vertekend den 14e Februarij 1812 - R. van der Velde H:R: Douma"

Velde, Roel Feitzes van der, Rottevalle 17

   k. Koop 52, Pietje 46, Roel 50, Harlingen, Baukjen 40, Ureterp

   kk.  (v. Pietje) Grietje 7, (v. Koop) Geert 21, Roel 17, Oene 14, Jan 12,
        Grietje 10, Antje 8, Feitze 3, Baukjen 2, (v. Roel) Roel 21, Tjeerd 19,
        Grietje 14, (v. Feitze, overleden te Rottevalle) Grietje 19, Andrias 7, Hiltje 3

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1821
Aangiftedatum 2 januari 1821, blad nr. 1
Roel Feytses van der Velde, overleden 2 januari 1821, oud 86 jaar,
weduwnaar
zoon van Feytze Roels en Pietje Brandtjes

Roel Feitses (ROELOF FEITSES)
zoon van Feitse Roels (FEITSE ROELOFS) en Pietje Hillebrands (PIETJE HILLEBRANDS)
tr. Rottevalle 24 dec. 1758 Grietje Koops (op att. v Drachten), ki.: Koop, geboren voor de huwelijksvoltrekking
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

1.Memorie van Successie, kantoor Gorredijk: Roel Feitzes van der Velde, wonende te Rottevalle. Tekst: werd onderhouden door de armvoogdij, vader van Koop (arbeider), Roel (turfdrager Harlingen), Baukje (vrouw van Jan Bonnes Looyenga, arbeider Ureterp), wijlen Feitze (man van Eelkje Andries, boerin), enz. Overlijdensakte: Roel Feytses van der Velde, 86 jaar, weduwnaar zoon van Feytze Roels en Pietje Brandtjes

33. Grietje Koops was born 1730. She died 1820.

Grietje was Nederlands Hervormd. [Parents]

Bekkema, Rottefalle troch enz, blz. 274: Har mem trout letter mei de heit van Roel!

Roel and Grietje had the following children:

M i
Feitze Roels was born 24 Dec 1758 and was baptized 29 Jan 1808. He died 2 Oct 1810 in Rottevalle.

Feitze was Veenbaas en boer. He was 1 Doopsgezind Rottevalle.

Smallingerland 1810
Grietenij  Smallingerland Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 619
Datum : 2 oktober 1810
Plaats: Rottevalle
Overleden Feitse Roels, oud 51 jaar
Opm.: De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: FEITSE ROELOFS
M ii
Koop Roels VAN DER VELDE was born 1760 in Rottevalle, Tietjerksteradeel and was christened 27 Jan 1804 in Witveen. He died 10 Feb 1848 in Tietjerkstradeel.

Koop was Arbeider, bijker en veenbaas. He was Doopsgezind gedoopt op 27-01-1804 in Witveen.

Velde, Koop Roels van der, Rottevalle 184  N.B. Vader Roel Feitzes van der Velde aldaar woonachtig
Mairie Oudega, fol. 33

Kadaster 1832 percelen Osm B401
naam Velde  voornaam Koop Roels van der  beroep Arbeider
woonplaats Rottevalle legger Eastermar 406 soort_eigendom Huis en Tuin
legenda Tuin inhoudsgrootte 260 klasse 1
minuutplan Eastermar B1

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1848
Aangiftedatum 11 februari 1848, blad nr. 16
Koop Roels van der Velde, overleden 10 februari 1848, oud 88 jaar,
gehuwd

Andrys Stienstra:
Koop Roels van der Velde, arbeider, bijker en feanbaas, ôfkomstich fan De Rottefalle, berne om ende by 1760, doopt (Doopsgezind)te It Wytfean op 27 jannewaris 1804, wenjend De Rottefalle, stoarn te Tytsjerksteradiel op 10 febrewaris 1848.
Hy is yn ûndertrou gien te Eastermar op 31 maaie 1789 en troud De Rottefalle op 7 juny 1789 foar de tsjerke mei Trijntje Geerts van der Lei, berne te It Wytfean yn it jier 1771, doopt (Doopsgezind) dêr op 27 jannewaris 1804, stoarn te Eastermar op 16 jannewaris 1857, dochter fan Geert Jans (van der Leij) (boer) en Antje Jans van der Leij.

Koop Roels van der Velde (KOOP ROELOFS VELDE)
zoon van Roel Feitses (ROELOF FEITSES) en Grietje Koops (GRIETJE KOOPS)
arbeider te Rottevalle, 1804 onder Tietjerksteradeel, tr. Rottev. 1789 Trijntje
Geerts, v 't Witveen, hij v Rottev., TIE S31 217
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.
16 M iii Roelof Roelofs VAN DER VELDE was born 1762 and died 22 Apr 1832.
F iv
Pietje Roels VAN DER VELDE was born 1765. She died 24 Mar 1820 in Rottevalle.

Overlijdensakte Smallingerland, 1820
Aangiftedatum 25 maart 1820, blad nr. 9
Piertje Roels van der Velde, overleden 24 maart 1820, oud 55 jaar,
gehuwd
dochter van Roel Feitzes van der Velde en Grietje Koops
F v
Baukjen VAN DER VELDE was born 1771 in Ureterp. She died 6 Dec 1849 in Ureterp.

Overlijdensakte Opsterland, 1849
Aangiftedatum 7 december 1849, blad nr. 47
Baukjen Roels van der Velde, overleden 6 december 1849, oud 78 jaar,
weduwe

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 december 1758, Rottevalle
Man: Roel Feitses Vrouw: Grietje Coops
NB: met attestatie van Drachten; zij hebben al een kind
Gestandaardiseerde namen: ROELOF en GRIETJE KOOPS

"den 24 december zijn Roel Feitses en Grietje Coops, naa vertoninge van eene wettige attestatie van eene driemalige afkondiginge in de Dragten, zonder verhinderinge alhier getrouwt, hebbende bij haar het kind dat zij alvorens in onegte te zamen gewonnen hadden, over welke zonde zij ook opentlik bestraft en vermaant zijn."


34. Tjeerd Pieters was born 1729 in Harlingen. He married Leentje Siebouts on 16 Oct 1752 in Franeker. [Parents]

Stefan Elzinga: huwt met Leentje Pieters/Sijbouts, kinderen: Jetske Tjeerds S, geboren 17 69 Harlingen, Rigtje Tjeerds S, geboren 1758 Franeker; Burgerlijke Stand Harlingen 1829 overlijdens; 1841 overlijdens;

35. Leentje Siebouts was born 16 Jul 1730 in Peins en Zweins. [Parents]

Franekeradeel, doopjaar 1730
Peins en Zweins, Doop Herv. gem. 1678-1811
DTB: 281
Dopeling: Leentje
Gedoopt op 16 juli 1730 in Peins/Zweins
Dochter van Sibrandt Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: LEENTJE
Vader   : SIEBREN JAKOBS

Tjeerd and Leentje had the following children:

F i
Rikxje Tjeerds SPANJER was christened 24 Sep 1752 in Franeker. She died 5 Apr 1829 in Harlingen.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  
Algemeen  Aangiftedatum: 05-05-1829 Aktenummer: B 25c
Gemeente: Harlingen Inventarisnr: 3006 Soort akte: Overlijdensakte Toegangnr: 30-15  
Overledene Rigtje Tjeerds Spanjer Geslacht: V Overlijdensdatum: 04-05-1829  Relatie: weduwe  
Nadere informatie  Leeftijd: 71 jaar

Stefan Elzinga: geboren 1758 Franeker, overleden 4 mei 1829 Harlingen, huwt met Pieter Durks Wijngaarden, Nederlands Hervormd, dochter van Tjeerd Pieters S, en Leentje Sijbouts; dopen Grote Kerk Harlingen 1801, Burgerlijke Stand Harlingen 1829 overlijdens, 1835 overlijdens, 1846 overlijdens; toegenaemd SPANJAERT, SIJBREN JOCHUMS
M ii
Pieter Tjeerds was christened 17 Jul 1754 in Sneek. He died before 1755.

Sneek, dopen, doopjaar 1754
Dopeling: Pyter
Gedoopt op 17 juli 1754 in Sneek
Kind van Tjerd Pyters en Leentje Sybouts

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : PIETER of PIETJE
Vader     : TJEERD PIETERS
Moeder    : LEENTJE SIEBOUTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Sneek, doop 1748-1772
Inventarisnr. : 661
M iii
Pieter Tjeerds was christened 9 May 1755 in Sneek.

Sneek, dopen, doopjaar 1755
Dopeling: Pyter
Gedoopt op 5 september 1755 in Sneek
Kind van Tjerd Pyters en Leentie Sybouts

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : PIETER of PIETJE
Vader     : TJEERD PIETERS
Moeder    : LEENTJE SIEBOUTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Sneek, doop 1748-1772
Inventarisnr. : 661
17 F iv Froukje Tjeerds SPANJER was christened 3 Jan 1760 and died 7 Jun 1837.
F v
Grijttje Tjeerds SPANJER was christened 22 Dec 1761 in Franeker. She died 8 Jun 1823 in Harlingen.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  
Algemeen  Aangiftedatum: 06-08-1823 Aktenummer: B 35c
Gemeente: Harlingen Inventarisnr: 3004 Soort akte: Overlijdensakte Toegangnr: 30-15  
Overledene Grietje Tjeerds Spanjer Geslacht: V Overlijdensdatum: 06-08-1823  Relatie: weduwe  
Nadere informatie  Leeftijd: 62 jaar

Stefan Elzinga: geboren 1761 Harlingen, overleden 6 aug 1823 Harlingen, huwt met Albert Jans Baantjer; Burgerlijke Stand Harlingen 1823 overlijdens, 1849 overlijdens;
vi
NN was buried 6 Jul 1763 in Franeker.

1763 - 6 Julij Begraven, kind van Tjeerd Pieters - Begraafboek Franeker
vii
Sibouwtje was christened 18 Sep 1764 in Harlingen.

Harlingen, doopjaar 1764
Harlingen, Doop Herv. gem. Grote Kerk 1756-1772
DTB: 328
Dopeling: Sibouwtje
Gedoopt op 18 september 1764 in Harlingen
Kind van Tjeerdt Pieters en Leentje Siebouts

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: .....
Vader   : TJEERD PIETERS
Moeder  : LEENTJE SIEBOUTS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
M viii
Jacob Tjeerds SPANJER was christened 18 Mar 1767 in Leeuwarden. He died 2 Feb 1849 in Harlingen.

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1767
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 18 maart 1767 in Leeuwarden
Kind van Tjeerd Pieters en Leentie Sibouts

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JAKOB of JAKOBJE
Vader     : TJEERD PIETERS
Moeder    : LEENTJE SIEBOUTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Leeuwarden, doop 1766-1772
Inventarisnr. : 946

Stefan Elzinga:
geboren 1766. . . ,
huwt met Hiltje Walings Faber op 28 aug 1796 Harlingen,
komt van Harlingen, ijzerwerkleverancier 1800-1803,
huwelijksgetuige bij H. B. Smith en M. H. Smit, meester smid, wonende te Harlingen, 1818,
id bij S. Sleeper en A. Mossel 1820, id bij E. R. Kronenburg en J. A. Baantjer, oom bruidegom, 1821,
kind: Trijntje Jacobs S, geboren 23 feb 1804 Harlingen; huwelijken Grote Kerk Harlingen 1796, dopen Grote Kerk Harlingen 1804, Burgerlijke Stand Harlingen 1818 huwelijken, 1820 huwelijken, 1821 huwelijken, 1829 huwelijken, 1896 overlijdens;
eigenaar en gebruiker van C105, smid, 1814. (B204); eigenaar van H36, ledig, 1814. (B204); oud 72 jaar, geboren Leeuwarden en wonende te Harlingen. 1839, wijk C124; volkstellingsregister 1839;
J. T. S. eigenaar van perceel nr. 646, grofsmid, woonplaats Harlingen, legger nr. 638, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kadastrale Atlas Barradeel en Harlingen. 1832, bl. 39);

Kadaster 1832 eigenaren Spanjer
Kadaster 1832 percelen Har A646
-------------------------------
naam Spanjer voornaam Jacob Tjeerds beroep Grofsmid
woonplaats Harlingen legger Harlingen 638 perceel Har A646
naam Spanjer voornaam Jacob Tjeerds beroep Grofsmid
woonplaats Harlingen legger Harlingen 638 soort_eigendom Huis en Erf
inhoudsgrootte 114 klassering 1 minuutplan Harlingen A1

Overlijdensakte Harlingen, 1849
Aangiftedatum 5 februari 1849, blad nr. 15b
Jacob Tjeerds Spanjaar, man, overleden 2 februari 1849
Oud 83 jaar, weduwnaar
F ix
Jetske Tjeerds SPANJER was christened 23 May 1769 in Harlingen. She died 27 Oct 1841 in Harlingen.

Harlingen, doopjaar 1769
Harlingen, Doop Herv. gem. Grote Kerk 1756-1772
DTB: 328
Dopeling: Jetske
Gedoopt op 23 mei 1769 in Harlingen
Kind van Tjeerd Pieters en Leentje Sybouds

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  
Algemeen  Aangiftedatum: 29-10-1841 Aktenummer: B 47c
Gemeente: Harlingen Inventarisnr: 3010 Soort akte: Overlijdensakte Toegangnr: 30-15  
Overledene Jetske Tjeerds Spanjer Geslacht: V Overlijdensdatum: 27-10-1841 Relatie: weduwe  
Nadere informatie  Leeftijd: 72 jaar

Stefan Elzinga: geboren 1769 Harlingen, overleden 27 okt 1841 Harlingen, huwt met Jan Isaäks Faber, Nederlands Hervormd, dochter van Tjeerd S, en Leentje Pieters; dopen Grote Kerk Harlingen 1805, 1806, Burgerlijke Stand Harlingen 1841 overlijdens, 1844 overlijdens; oud 70 jaar, geboren en wonende te Harlingen. 1839, kuiperse, wijk B48; volkstellingsregister 1839;

Marriage Notes:

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1752
   DTB nr:    249, 1741 - 1763
Vermelding:    Ondertrouw van 26 augustus 1752
      Man:    Tyeerd Pytters, Franeker
    Vrouw:    Leentje Sybouts, Franeker
       NB:    smidsgezel

Gestandaardiseerde namen: TJEERD PIETERS en LEENTJE SIEBOUTS

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1752
   DTB nr:    263, 1732 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 16 oktober 1752
      Man:    Tjeerd Pytters, Franeker
    Vrouw:    Leentje Sybouts, Franeker
       NB:    smidsgezel

Gestandaardiseerde namen: TJEERD PIETERS en LEENTJE SIEBOUTS


36. Pieter Ekes married Engeltje Jans on 17 Jan 1751 in Arum. [Parents]

Pytter Eekes, Wonseradeel
     Plaats: Arum
Omschrijving: welgesteld persoon
 Gezin volw: 2 en kind: 2
    Aanslag: 33-5-0
  Verhoging:
    Vermogen: 1200
       Bron: Wonseradeel, fol. 41

Gestandaardiseerde naam: PIETER IEKES

37. Engeltje Jans died before 1758. [Parents]

Hennaarderadeel, doopjaar 1730
Edens en Spannum, Doop Herv. gem. 1693-1812
DTB: 390
Dopeling: Engel
Gedoopt op 5 maart 1730 in Spannum
Kind van Jan Aukes en niet genoemde moeder

Pieter and Engeltje had the following children:

M i
Eke Pieters was christened 2 Apr 1752 in Arum. He died before 1755.

Wonseradeel, doopjaar 1752
Arum, Doop Herv. gem. 1748-1779
DTB: 794
Dopeling: Eke
Gedoopt op 2 april 1752 in Arum
Kind van Pieter Ekes en Engeltje Jans
18 M ii Eeke Pieters LANGIUS was born 16 Feb 1755 and died 13 Jan 1827.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Arum, 1751
   DTB nr:    796, 1749 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 17 januari 1751, Arum
      Man:    Pieter Ekes, Arum
    Vrouw:    Engeltje Jans, Arum
Gestandaardiseerde namen: PIETER IEKES en ENGELTJE JANS

1751 - Den 26 December 1750 hebben den huwelijks gebooden aangegeven Pieter Ekes, Mr. Timmerman, en Engeltje Jans beide te Arum en zijn den 17 Jan 1751 alhier getrout. Na drie onderscheidene voorstellingen - Huwelijksboek Arum


38. Feitze Rinnerts was born 1735 in Schalsum. He married Antje Jilderts on 1760 in Schalsum. [Parents]

Wonseradeel, doopjaar 1709
Pingjum, Doop Herv. gem. 1704-1746
DTB: 821
Dopeling: Fettje
Gedoopt op 8 december 1709
Kind van Rein Pijtters en Maike (Wijtses)

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : FEITSE of FETJE
Vader     : REIN PIETERS
Moeder    : MAAIKE .....
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

39. Antje Jilderts was born 1739 in Schalsum.

They had the following children:

19 F i Simkje Feitzes KOOISTRA was born 1752 and died 20 May 1819.
M ii
Rinnert Feitzes was born 1761 in Achlum and was christened 5 Aug 1803 in Achlum. He died 24 Sep 1809 in Achlum.

Franekeradeel, doopjaar 1803
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Rinnert Feitzes
Gedoopt op belijdenis op 8 mei 1803 in Achlum/Hitzum
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Opm.: De dopeling is gehuwd met Vroukje Durks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : RINNERT FEITSES

Franekeradeel 1809
Grietenij Franekeradeel Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 273
Datum : 24 september 1809
Plaats: Achlum
Overleden Rinnert Feitzes, oud 48 jaar
Opm.: De overledene was gehuwd, gealimenteerd en laat zes
kinderen na

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: RINNERT FEITSES

40. Joost Arjens DE VRIES was christened 15 May 1701 in Vrouwenparochie. He married Antje Joukes on 11 Jul 1723 in Vrouwenparochie. [Parents]

Burgerboeken Leeuwarden:
Joost Arjens
Geboorteplaats: Oude Bildtzijl
Betaalt: 6 g.g

Het Bildt, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Joost Gedoopt op 15 mei 1701 in Vrouwenparochie
Kind van Arjen Jan Lammerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JOOST of JOOSTJE
Vader   : ARJEN LAMMERTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

41. Antje Joukes was christened 11 Dec 1698 in Vrouwenparochie. [Parents]

Bildt, het, doopjaar 1698
Vrouwenparochie, Doop Herv. gem. 1623-1750
DTB: 125
Dopeling: Anne
Gedoopt op 11 december 1698 in Vrouwenparochie
Kind van Joucke Annes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : ANNE of ANTJE
Vader     : JOUKE ANNES

NB: Moet gecontroleerd worden adhv akte.

Joost and Antje had the following children:

M i
Arjen Joostes DE VRIES was born 1 Aug 1727 in Leeuwarden.

Leeuwarden, doopjaar 1727
Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1723-1730
DTB: 939
Dopeling: Arjen
Gedoopt op 8 januari 1727 in Leeuwarden
Zoon van Joost Arjens de Vries en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : ARJEN
Vader     : JOOST ARJENS
20 M ii Jouke Joostes DE VRIES was born 1730 and died 22 Feb 1810.

Marriage Notes:

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1723
DTB nr:     908, 1713 - 1725
Vermelding: Ondertrouw van 12 juni 1723
Man:        Joost Arjens, Oudebildtzijl
Vrouw:      Antje Joukes, Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1723
DTB nr:     988, 1721 - 1726
Vermelding: Attestatie afgegeven 27 juni 1723
Man:        Joost Arjens, Oudebildtzijl
Vrouw:      Antje Joukes, Leeuwarden

NB: met attestatie naar Vrouwenparochie

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1723
DTB nr:     127, 1597 - 1725
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 juli 1723,
           Vrouwenparochie
Man:        Joost Aarjens, Oudebildtzijl
Vrouw:      Antje Joukes, Leeuwarden

Gestandaardiseerde namen: JOOST ARJENS en ANTJE JOUKES42. Pieter Alberts married Wobbeltje Jans on 20 Mar 1735 in Schurega. [Parents]

43. Wobbeltje Jans. [Parents]

They had the following children:

F i
Styntje Pieters was christened 29 May 1735 in Oudehorne.

Schoterland, doopjaar 1735
Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne,
Doop Herv. gem. 1728-1811
DTB: 601
Dopeling: Styntje
Gedoopt op 29 mei 1735 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AUGUSTINUS of STIJNTJE
Vader   : PIETER ALBERTS
Moeder  : WOBBELTJE JANS
F ii
Styntje Pieters was christened 1 Jul 1736 in Oudehorne.

Schoterland, doopjaar 1736
Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne,
Doop Herv. gem. 1728-1811
DTB: 601
Dopeling: Styntje
Gedoopt op 1 juli 1736 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AUGUSTINUS of STIJNTJE
Vader   : PIETER ALBERTS
Moeder  : WOBBELTJE JANS
F iii
Eltje Pieters was christened 2 Feb 1738 in Oudehorne.

Schoterland, doopjaar 1738
Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne,
Doop Herv. gem. 1728-1811
DTB: 601
Dopeling: Eltjen
Gedoopt op 2 februari 1738 in Oudehorne
Dochter van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : ELTJE
Vader     : PIETER ALBERTS
Moeder    : WOBBELTJE JANS
21 F iv Blijke Pieters was christened 20 Sep 1739.
M v
Jan Pieters was christened 2 Oct 1746 in Oudehorne.

Schoterland, doopjaar 1746
Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne,
Doop Herv. gem. 1728-1811
DTB: 601
Dopeling: Jan
Gedoopt op 2 oktober 1746 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wopkjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAN of JANKE
Vader   : PIETER ALBERTS
Moeder  : WOPKJE JANS
M vi
Jan Pieters was born 10 Jun 1750 in Oudehorne.

Schoterland, geboortejaar 1750, doopjaar 1750
Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne,
Doop Herv. gem. 1728-1811
DTB: 601
Dopeling: Jan
Geboren op 10 juni 1750
Gedoopt op 12 juli 1750 in Oudehorne
Kind van Pyter Alberts en Wopkjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAN of JANKE
Vader   : PIETER ALBERTS
Moeder  : WOPKJE JANS
M vii
Hendrik Pieters was christened 25 Mar 1753 in Oudeschoot.

Schoterland, doopjaar 1753
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Hendrik
Gedoopt op 25 maart 1753 in Oudeschoot
Kind van Pieter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: HENDRIK of HENDRIKJE
Vader   : PIETER ALBERTS
Moeder  : WOBBELTJE JANS
F viii
Lamke Pieters was christened 20 Oct 1754 in Oudeschoot.

Schoterland, doopjaar 1754
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Lamkje
Gedoopt op 20 oktober 1754 in Oudeschoot, Nieuweschoot,
Mildam, Rottum, Katlijk
Dochter van Pieter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : LAMKE
Vader     : PIETER ALBERTS
Moeder    : WOBBELTJE JANS
F ix
Klaaske Pieters was christened 11 Apr 1757 in Oudeschoot.

Schoterland, doopjaar 1757
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Klaaske
Gedoopt op 11 april 1757 in Oudeschoot
Dochter van Pieter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: KLAASKE
Vader   : PIETER ALBERTS
Moeder  : WOBBELTJE JANS

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente
Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1735
   DTB nr:    601, 1729 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 maart 1735, Schurega
      Man:    Pijtter Alberts, Oudehorne
    Vrouw:    Wopkjen Jans, Oudehorne
       NB:    met consent van de wederzijdse vaders Jan Abelis en
              Albert Hendrix

Gestandaardiseerde namen: ALBERTS en JANS


44. Gerrit Dirks married Aukje Foppes on 22 Apr 1736 in Franeker.

45. Aukje Foppes.

They had the following children:

22 M i Foppe Gerrits.

Marriage Notes:

Franeker, huwelijken 1736
Vermelding: Ondertrouw op 7 april 1736
Man       : Gerryt Dircks afkomstig van Harlingen
Vrouw     : Acke Foppes afkomstig van Franeker
Opmerking : hij heeft eerder in Franeker gewoond

Gestandaardiseerde namen: GERRIT DIRKS en AUKJE FOPPES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1720-1741
Inventarisnr.: 248
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Franeker, huwelijken 1736
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 april 1736
Man       : Gerryt Dirks afkomstig van Herbayum
Vrouw     : Acke Foppes afkomstig van Franeker
Opmerking : hij is afkomstig van Franeker

Gestandaardiseerde namen: GERRIT DIRKS en AUKJE FOPPES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1732-1772
Inventarisnr.: 263
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


46. Sjouke Tiemens was christened 20 Apr 1721 in Idaard. He married Elbrigje Bouwes. [Parents]

Idaarderadeel, doopjaar 1721
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Sioucke
Gedoopt op 20 april 1721 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Tijmen Siouckes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : SJOUKE of SIEUWKE
Vader     : TIEMEN SJOUKES

Quotisatiekohieren 1749

Sjouke Tymens, Idaarderadeel
     Plaats: Grouw
Omschrijving: gemeen boer
 Gezin volw: 4 en kind: 1
    Aanslag: 39-9-0
  Verhoging: 9
   Vermogen:
        Bron: Idaarderadeel, fol. 23

Gestandaardiseerde naam: SJOUKE TIEMENS

47. Elbrigje Bouwes was born 1719. She died 22 Apr 1806 in Tzum. [Parents]

Idaarderadeel 1806
Grietenij Idaarderadeel Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 420
Datum : 22 april 1806
Plaats: Tzum
Overleden Elbrig Bouwes, oud 87 jaar
Opm.: De overledene was gehuwd en laat twee kinderen na

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: ELBRICHJE BOUWES

Hennaarderadeel 1806
Grietenij Hennaarderadeel Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 389
Datum : 22 april 1806
Plaats: Aegum
Overleden Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: ELBRICHJE BOUWES

Sjouke and Elbrigje had the following children:

M i
Bouwe Sjoukes was christened 28 Feb 1745 in Idaard. He died 6 Nov 1745.

Idaarderadeel, doopjaar 1745
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Bouwe
Gedoopt op 28 februari 1745 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens en Elbrig Bouwes

Opm.: De dopeling is overleden op 11 jun 1745

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : BOUWE of BAUKJE
Vader     : SJOUKE TIEMENS
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
M ii
Bouwe Sjoukes was christened 5 Aug 1746 in Idaard. He died 1746.

Idaarderadeel, doopjaar 1746
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Bouwe
Gedoopt op 8 mei 1746 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens en Elbrig Bouwes

Opm.: De dopeling is ongelukkiglijk verdronken

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : BOUWE of BAUKJE
Vader     : SJOUKE TIEMENS
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
M iii
Jochem Sjoukes was christened 11 May 1747 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1747
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Jochem
Gedoopt op 5 november 1747 in Idaard, Eagum, Friens
Zoon van Sjouke Tymens en Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JOCHEM
Vader     : SJOUKE TIEMENS
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
M iv
Bouwe Sjoukes was christened 3 Feb 1749 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1749
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Bouwe
Gedoopt op 2 maart 1749 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens en Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : BOUWE of BAUKJE
Vader     : SJOUKE TIEMENS
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
F v
Antje Sjoukes was christened 18 May 1780 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1750
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Antie
Gedoopt op 18 mei 1750 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens, huisman en Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : AREND of ANTJE
Vader     : SJOUKE TIEMENS, huisman
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
M vi
Tiemen Sjoukes was christened 18 Jul 1751 in Idaard. He died 1803.

Idaarderadeel, doopjaar 1751
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Tijmen
Gedoopt op 18 juli 1751 in Idaard, Eagum, Friens
Zoon van Sjouke Tymens, huisman en Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : TIEMEN
Vader     : SJOUKE TIEMENS, huisman
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES

Idaarderadeel, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Sjouke
Geboren op 2 september 1797 in Aegum
Gedoopt op 1 oktober 1797 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Tijmen Sjoukes en Feikjen Wessels

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : SJOUKE of SJOUKJE
Vader     : TIEMEN SJOUKES
Moeder    : FEIKJE WESSELS

ii Feikje Wessels, geb. 04-02-1773 Garijp, gedoopt 04-07-1773 Garijp, ovl. 19-12-1845 Eagum, oud 73 jaar, gehuwd, van beroep boerin. Zij trouwde met (1) Tiemen Sjoukes, kerkelijk huwelijk 13-11-1796 Idaard-Aegum-Friens, beide van Aegum, ovl. voor 01-05-1803 Aegum. Zij trouwde met (2) Pieter Geerts Hoekstra, kerkelijk huwelijk 01-05-1803 Idaard-Eagum-Fries, beide van Eagum, geb. 00-00-1769 Tietjerk, ovl. 26-11-1850 Eagum, oud 81 jaar, weduwnaar, van beroep landbouwer.
M vii
Geert Sjoukes was christened 17 Feb 1754 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1754
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Geert
Gedoopt op 17 februari 1754 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens en Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : GEERT of GEERTJE
Vader     : SJOUKE TIEMENS
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
M viii
Evert Sjoukes was christened 12 Jul 1755 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1755
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Evert
Gedoopt op 7 december 1755 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens, diaken en Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : EVERT of EVERTJE
Vader     : SJOUKE TIEMENS, diaken
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
23 F ix Klaaske Sjoukes was christened 27 Mar 1757.
F x
Jentje Sjoukes was born 25 Jan 1759 in Idaard.

Idaarderadeel, geboortejaar 1759, doopjaar 1759
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Jentje
Geboren op 25 januari 1759 in Aegum
Gedoopt op 18 februari 1759 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens en Elbrig Bouwes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JENTJE of JENKE
Vader     : SJOUKE TIEMENS
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES
M xi
Auke Sjoukes was christened 3 Jan 1761 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1761
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Auke
Gedoopt op 1 maart 1761 in Idaard, Eagum, Friens
Kind van Sjouke Tymens en Elbregt Bouwes

Opm.: De dopeling is overleden

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : AUKE of AUKJE
Vader     : SJOUKE TIEMENS
Moeder    : ELBRICHJE BOUWES

48. Jan DORST was born 1747 in Haastrecht. He died 7 Feb 1819 in Bleiswijk. Jan married Grietje VAN SOMEREN. [Parents]

Overledene Jan Dorst , leeftijd 72 jaar
Vader Bastiaan Dorst Moeder Dirkje Berk Echtgenoo/te Aaltje Tolhuizen
Plaats Bleiswijk Datum overlijden 07-02-1819  Geboorteplaats Haastrecht
Bleiswijk Akte Jaar 1819 Nummer 10

49. Grietje VAN SOMEREN.

They had the following children:

24 M i Thomas DORST was born 1787 and died 19 Jul 1824.

50. Wouter VAN GOGH was born 1745 in Barendrecht. He died 11 Sep 1825 in Bleiswijk. Wouter married Sara MUYDEN. [Parents]

Overledene Wouter van Gogh , leeftijd 80 jaar
Vader Job van Gogh Moeder Johanna van der Stoel Echtgenoo/te Sara Muijden
Plaats Bleiswijk Datum overlijden 11-09-1825  Geboorteplaats Barendregt
Bleiswijk Akte Jaar 1825 Nummer 24

51. Sara MUYDEN was born 1750 in Zoetermeer. She died 23 Jan 1826 in Bleiswijk. [Parents]

Overledene Sara Muiden , leeftijd 76 jaar
Vader Adrianus Muiden Moeder Neeltje Horeweg
Weduwnaar/weduwe Wouter van Gogh
Plaats Bleiswijk Datum overlijden 23-01-1826  Geboorteplaats Soetermeer
Bleiswijk Akte Jaar 1826 Nummer 5

Wouter and Sara had the following children:

25 F i Johanna VAN GOGH was born 25 Oct 1791 and died 19 Jun 1840.

52. Corstiaan VAN LEEUWEN married Marijtje DE BRUIJN on 3 May 1761 in Naaldwijk.

53. Marijtje DE BRUIJN.

They had the following children:

26 M i Isaäc VAN LEEUWEN was born 18 Jan 1769 and died 25 Oct 1843.

54. Maarten VAN VELSEN married 1 Margaretha VAN LEEUWEN on 25 Aug 1772 in Gouda.

55. Margaretha VAN LEEUWEN.

They had the following children:

27 F i Dirkje VAN VELSEN was born 1774.

56. Gerrit VAN ES was born about 1747 in Woerden. He married Commerijntje DE GROOT on 17 Jun 1770 in Woerden.

IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0  Continental Europe
Search Results  | Download | Pedigree  
Gerrit van Es  Birth:  About 1747   Woerden, Zuid Holland, Netherlands
Spouse:  Commereijntje de Groot

57. Commerijntje DE GROOT was born 1751 in Woerden.

They had the following children:

28 M i Kryn VAN ES was born 8 Apr 1779 and died 25 Aug 1836.

Marriage Notes:

IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0  Continental Europe
COMMEREIJNTJE DE GROOT  
  Spouse:  GERRIT VAN NES  
  Marriage:  17 JUN 1770   Woerden
  
 


58. Klaas VERKERK married Commerijntje VAN VLIET.

59. Commerijntje VAN VLIET.

They had the following children:

29 F i Cornelia VERKERK was born 1778 and died 3 Jul 1829.

60. Pieter VAN DAM married Geertruid STRUIJS.

61. Geertruid STRUIJS.

They had the following children:

30 M i Pieter VAN DAM was born 1783.

62. Adrianus Jansz GEILSWIJK was born in Calshagen. He married Antje RIETVELD on 20 May 1787 in Nieuwveen.

63. Antje RIETVELD.

They had the following children:

31 F i Trijntje GIJLSWIJK was born 28 Mar 1791 and died 20 Mar 1825.

Marriage Notes:

Kwartierstaat van de familie Overduin (Leiden)


Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index