Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Seventh Generation


64. Feitse Roelofs was born 1693. He died 25 Mar 1759 in Rottevalle. Feitse married Pietje Brands on 1 Nov 1716 in Drachten.

Feitse was 1 Veenbaas 1749 in Noorderdrachten. He was 2 Doopsgezind Rottevalle. [Parents]

Ook Klaas Bekkema:
IV-f Liskjen Oenes, afk. van Rottevalle, ged. 15.5.1664 te Opeinde, ovl. n1714 te Noorder Drachten, d.v. Oene Sytses (III-e) en Iebeltje Feddes.
Liskjen tr. 17.2.1684 te Opeinde met Roel Geerts, geb. 1661 te Rottevalle, veenarbeider, ovl. n1714 te Noorder Drachten.
Uit dit huwelijk:
1 Jetske Roels, ged. 9.8.1685 te Drachten.
2 Oene Roels, geb. 1687 te Rottevalle, volgt onder V-g.
3 Feitse Roelofs, geb. 1690 te Rottevalle, volgt onder V-h.
4 Riemkjen Roels, geb. 1692 te Noorder Drachten, volgt onder V-i.
5 Wobbe Roels, geb. 1696 te Rottevalle, volgt onder V-j.
6 Geert Roels, geb. 1701 te Noorder Drachten, volgt onder V-k.
7 Trijntje Roels, geb. 1704 te Rottevalle, ged. 24.1.1749 ald., volgt onder V-l.

Een andere mogelijke afstammingslijn is (Andrys Stienstra):
Roel Feitses VAN DER VELDE was born about 1670. He married Elisabeth Wobbes.
Elisabeth Wobbes married Roel Feitses VAN DER VELDE.
They had the following children:
   M i Feytze Roels VAN DER VELDE Boer en veenbaas was born 1693.

1 : wierskynlik Feitse Roelofs, boer en feanbaas, berne yn it jier 1693, wenjend te Noarder-Drachten en De Rottefalle, stoarn dr op 25 maart 1759.
Hy is troud te Drachten op 1 novimber 1716 (1) mei Pyttje Brands, doopt te Surhsterfean op 21 oktober 1694, stoarn De Rottefalle op 14 april 1755, dochter fan Brandtje Klases (feanbaas) en Maaike Jans.
Hy is troud De Rottefalle op 2 novimber 1755 foar de tsjerke (2) mei Baukjen Roelofs, berne om ende by 1706, wenjend De Rottefalle, stoarn dr op 26 april 1785.
(Hja is earder troud om ende by 1727 mei Koop Geerts, feanbaas, kastlein, boer en keapman, berne om ende by 1701, stoarn De Rottefalle op 10 febrewaris 1752.)

Quotisatiekohieren 1749 : Feytze Roels, Smallingerland Plaats: Noorderdrachten
Omschrijving: arbeyder  Gezin volw: 4 en kind:  Aanslag: 26-0-8
Bron: Smallingerland, fol. 51
Gestandaardiseerde naam: FEITSE ROELOFS

Feitse Roels (FEITSE ROELOFS)
woont 1716 te Drachten, 1730 schipper te Rottevalle, tr. 1. Pietje Hillebrands,
tr. 2. Rottevalle 2 nov. 1755 Baukje Roelofs (bdn v Rottev.), TIE S18 51, ki.:
Roel
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

65. Pietje Brands was christened 21 Oct 1694 in Surhuisterveen. She died 14 Apr 1755 in Rottevalle, Smallingerland. [Parents]

They had the following children:

F i
Tetje Feitzes was born 1714. She died 10 Jun 1776 in Drachten.

1776 den 10 juny is overleede d'eerbaare Tetje Feytses in leven huysvrouw van Gosse Piers in den ouderdom van 62 jaaren 10 maanden en 6 dagen en is alhier begraven den 19 de juny 1776 na dat sy waaren getrouwt geweest 40 jaaren 5 maanden en 19 dagen Inscriptie Kerkhof Drachten (bron: Hessel de Walle)
F ii
Jeltje Feitses was born before 1720.

Jeltje Feitses, geboren voor 1720.
Gehuwd (1) op 20 aug. 1747 te Rottevalle (FR), beiden van Rottevalle (FR) met Gerlof Cornielis.
Gehuwd (2) in 1766 te Drachten (FR) met Jacobus Rinses.
F iii
Grietje Feitzes was born 1720 in Noorderdrachten. She died about 1786 in Terwispel.
F iv
Lysbeth Feitzes was born 1724 in Rottevalle.

Lysbeth Feitzes (Lysbet Feytses), geboren circa 1725 te Noorderdrachten (FR), overleden voor 1793.
Gehuwd (1) op 05 mrt. 1747 te Rottevalle (FR), beiden van Rottevalle (FR) met Sikke Tijssens, geboren voor 1725, overleden voor 1753.
Gehuwd (2) op 25 feb. 1753 te Drachten (FR), beiden van Noorderdrachten met Hendrik Jans PUIKES, geboren circa 1730 te Noorderdrachten (FR), zoon van Jan Hendriks en Frouk Jelles.

Van: tette.hofstra@brm357.de [mailto:tette.hofstra@brm357.de]
Verzonden: zondag 15 augustus 2010 9:44
Aan: info@vandervelde.net
Onderwerp: genealogie

L.S.

het volgende probleem heb ik met de gegevens van Uw site:
Fifth Generation: 15 - 23: Lybeth Feitzes.
Sikke Tijssens en Lybeth Feitzes hebben een dochter Piertje Sikkes (Sikkema), die op 19.6.1848 in Gaasterland overlijdt (akte nr. 16 - zie Alle Friezen). Zij is dan 90 jaar oud, dus geboren ca. 1758 (in Tjalleberd, vader was schipper).
Dan is er een probleem met het datum van overlijden 1753, i.v.m. met hertrouwen van een Lysbeth Feitzes. Is de tweede misschien een andere Lybeth ?
mvg Tette Hotze Hofstra
M v
Brand Feitzes VEENSTRA was born about 1725 in Noorderdrachten.

Brand was Veenbaas en valaatsman (sluitwachter).
F vi
Maiken Feitzes was born 1726 in Rottevalle.
M vii
Klaas Feitzes VEENEKAMP was born 1727 in Rottevalle. He died 26 Aug 1787.
32 M viii Roel Feitzes VAN DER VELDE was born 1733 and died 2 Jan 1821.

Marriage Notes:

1. Tresoar, DTB nr. 624, 1674 - 1811. "
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 november 1716, Drachten
Man: Feitse Roelefs, Drachten
Vrouw: Pytje Brants, Drachten

Gestandaardiseerde namen: FEITSE ROELOFS en PIETJE BRANDS."


66. Koop Geerts was born 1701. He died 10 Feb 1752 in Rottevalle. Koop married Baukjen Roelofs on 1727.

Koop was Veenbaas, kastelein en koopman.

Coop Geerts, Achtkarspelen
     Plaats: Rottevalle
Omschrijving: veenbaas; redelijk in staat
Gezin volw: 5 en kind: 1
    Aanslag: 37-17-0
  Verhoging:
    Vermogen:
        Bron: Achtkarspelen, fol. 65

Gestandaardiseerde naam: KOOP GEERTS

Rottefalle troch die ieuwe hinne, pg 204-205:
"De herberch op 'e hoeke fan de Kompagnonswei is tige ld. Under in attest oan de Steaten fan Frysln fan in oantal ynwenners fan 'e Rottefalle oer in oktrooi-oanfraach fan trije fearskippers, 15 febrewaris 1751, stiet de hantekening fan Koop Geerts, ''veenbaas en hospes en boer en koopman en gewoont ongefeer 32 jaar." Dizze Koop Geerst moat wenne ha op it plak, dr 't no Wyp van der Veen wenne. Dr stie earder in pleats mei it foarhs oan de Buorren en de skuorre oan de Brouwersgrft ta. It wie letter de bakkerij fan Mulders, mar yn dde tiid fan Koop Geerts wie it dus ek in herberch.
Koop Geerts is yn 1752 stoarn. Syn soan Geert Koops keapet yn 1761 fan Tsjerk Clases de herberch, dy 't stie op it plak, dr 't no de dump is. Geert Koops is yn 1791 stoarn en ferkeapje de erven de herberch aan Jan Jans Clasinga, dy 't him troch ferkeapet oan Pieter jelkes Panstra."

Zie ook: Genealogie van Wietze Visscher http://www.vis-net.nl/familie/index.php?command=gedcom

Koop Geerts (KOOP GEERTS)geboren 1691
koemelker en veenarbeider te Rottevalle, doopsgez., overl. voor 1755, tr.
Baukje Roelofs (geb. 1700), HvF civ. bijl. 713-7, woont sinds 1727 te Rottevalle, ki.: Geert
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

67. Baukjen Roelofs was born 1706 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. She died 26 Apr 1785 in Rottevalle, Tietjerkstradeel.

Baukje Roelofs (BAUKJE ROELOFS)
geboren 1700
tr. 1. Koop Geerts, tr. 2. Rottevalle 2 nov. 1755 Feitse Roelofs, HvF civ.
bijl. 713-7, woont sinds 1727 te Rottev., Doopsgezind
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Koop and Baukjen had the following children:

33 F i Grietje Koops was born 1730 and died 1820.
M ii
Geert Koops was born 1731. He died 1791 in Rottevalle.

68. Pieter Tjeerds was christened 30 May 1642 in Marssum. He married Rikstje Pieters on 25 Jan 1663 in Tzum. [Parents]

Pytter Tjeerds, Franeker
       Wijk: Eerste Noord
Omschrijving: mr. smid; suinigh
 Gezin volw: 4 en kind:
     Aanslag: 24-0-0
  Verhoging:
    Vermogen:
        Bron: Franeker, fol. 83

Gestandaardiseerde naam: PIETER TJEERDS

69. Rikstje Pieters was christened 20 Feb 1633 in Leeuwarden. [Parents]

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1633
Dopeling: Ricx
Gedoopt op 20 februari 1633 in Leeuwarden
Dochter van Pieter Tierts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : RIKSTJE
Vader     : PIETER TJEERDS

Pieter and Rikstje had the following children:

34 M i Tjeerd Pieters was born 1729.
ii
NN PIETERS died 23 Jan 1727 in Harlingen.

Harlingen overlijden/begraven 1727
Overleden: een kind van Pyter Tjeerds
Datum    : 23 januari 1727
Plaats   : Harlingen

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: PIETER TJEERDS

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1663
   DTB nr:    286, 1647 - 1811
Vermelding:    Proclamatie van 25 januari 1663, Tzum
      Man:    Pieter Tjaerds, Marssum
    Vrouw:    Rigst Pieters, Tzum

Gestandaardiseerde namen: PIETER TJEERDS en RIKSTJE PIETERS


70. Sybout Jacobs "Sybe" married Frouk Willems on 17 Feb 1726 in Peins en Zweins. [Parents]

71. Frouk Willems. [Parents]

Franekeradeel, doopjaar 1727
Peins en Zweins, Doop Herv. gem. 1678-1811
DTB: 281
Dopeling: Frouck Willems
Gedoopt op 25 juli 1727 in Peins/Zweins
Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Opm.: doopbelijdenis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: FROUKJE WILLEMS

Sybe and Frouk had the following children:

F i
Leentje Siebouts was born 1 Mar 1729 in Peins en Zweins. She died 16 Aug 1729.

Franekeradeel, doopjaar 1729
Peins en Zweins, Doop Herv. gem. 1678-1811
DTB: 281
Dopeling: Leentje
Gedoopt op 23 januari 1729 in Peins/Zweins
Dochter van Sibrandt Jacobs en niet genoemde moeder

Opm.: De vader zijn voornaam is Sibrandt of Siboudt

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : LEENTJE
Vader     : SIEBREN JAKOBS

Franekeradeel 1729
Peins Herv. gem. Register van overledenen 1699-1735
Invnr.: DTB 281
Datum : 16 augustus 1729
Overleden Leentje Sibouts
Vader Sibout Jacobs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: LEENTJE SIEBOUTS
Vader  : SIEBOUT JAKOBS
35 F ii Leentje Siebouts was born 16 Jul 1730.
F iii
Jetske Siebouts was christened 21 Mar 1734 in Peins en Zweins.

Franekeradeel, doopjaar 1734
Peins en Zweins, Doop Herv. gem. 1678-1811
DTB: 281
Dopeling: Jetske
Gedoopt op 21 maart 1734 in Peins/Zweins
Kind van Sibrandt Jacobs en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JETSE of JETSKE
Vader   : SIEBREN JAKOBS
F iv
Willemke Sybouts was born 16 Dec 1736 in Peins en Zweins.

Franekeradeel, doopjaar 1736
Peins en Zweins, Doop Herv. gem. 1678-1811
DTB: 281
Dopeling: Willemke
Gedoopt op 16 december 1736 in Peins/Zweins
Dochter van Sibrandt Jacobs en Frouk Willems
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: WILLEMKE
Vader   : SIEBREN JAKOBS
Moeder  : FROUKJE WILLEMS

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Peins Zweins, 1726
DTB nr:     281, 1699 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 februari 1726
Man:        Sibout Jacobs
Vrouw:      Frouck Willems
Gestandaardiseerde namen: SIEBOUT JAKOBS en FROUKJE WILLEMS


72. Eke Pieters was born about 1700. [Parents]

He had the following children:

36 M i Pieter Ekes.
M ii
Durk Ekes.
M iii
IJbele Ekes was born in Arum.

74. Jan Pieters.

Quotisatiekohieren 1749

Jan Pytters, Wonseradeel
     Plaats: Arum
Omschrijving: smid wel in staat
 Gezin volw: 3 en kind:
     Aanslag: 33-4-0
  Verhoging:
    Vermogen:
        Bron: Wonseradeel, fol. 39

Gestandaardiseerde naam: JAN PIETERS

Jan and his spouse had the following children:

37 F i Engeltje Jans died before 1758.

76. Rinnert married Simkjen.

77. Simkjen.

Uitzoeken:

Franekeradeel, doopjaar 1733
Schalsum, Doop Herv. gem. 1636-1812
DTB: 284
Dopeling: Symke
Gedoopt op 14 augustus 1733 in Schalsum
Kind van niet genoemde vader en Antje Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: SIMKE of SIMKJE
Moeder  : ANTJE JANS

Wijzigingsdatum: 15-11-2005

Rinnert and Simkjen had the following children:

38 M i Feitze Rinnerts was born 1735.

80. Arjen Jans was christened 23 May 1663 in Vrouwenparochie. He married Berber Joostes on 3 Nov 1695 in Vrouwenparochie. [Parents]

Het Bildt, dopen, doopjaar 1663
Dopeling: Arjen
Gedoopt op 23 mei 1663 in Vrouwenparochie
Zoon van Jan Lammerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : ARJEN
Vader   : JAN LAMMERTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

81. Berber Joostes.

They had the following children:

40 M i Joost Arjens DE VRIES was christened 15 May 1701.
F ii
Neeltje Arjens was christened 10 Aug 1704 in Vrouwenparochie.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Neeltie
Gedoopt op 10 augustus 1704 in Vrouwenparochie
Dochter van Arjen Jan Lammerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : NEELTJE
Vader   : ARJEN LAMMERTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

Marriage Notes:

Bildt, het, huwelijken 1695
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 november 1695 in
Vrouwenparochie
Man       : Arien Jansen afkomstig van Oudebildtzijl
Vrouw     : Berber Joostes afkomstig van Oudebildtzijl

Gestandaardiseerde namen: ARJEN JANS en BERBER JOOSTES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1597-1725
Inventarisnr.: 127


82. Jouke Annes was christened 8 Feb 1674 in Vrouwenparochie. He died 1707. Jouke married Hiltje Jans on 27 Feb 1698 in Oudebildtzijl.

Jouke was timmerman. [Parents]

Bildt, het, doopjaar 1674
Vrouwenparochie, Doop Herv. gem. 1623-1750
DTB: 125
Dopeling: Jouke
Gedoopt op 8 februari 1674 in Vrouwenparochie
Kind van Anne Joukes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JOUKE of JOUKJE
Vader     : ANNE JOUKES

83. Hiltje Jans was christened 3 Dec 1671 in Vrouwenparochie. [Parents]

Het Bildt, dopen, doopjaar 1671
Dopeling: Hiltie
Gedoopt op 3 december 1671 in Vrouwenparochie
Dochter van Jan Frerix en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : HILTJE
Vader   : JAN FREERKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

Jouke and Hiltje had the following children:

41 F i Antje Joukes was christened 11 Dec 1698.
M ii
Jan Joukes was christened 9 Nov 1700 in Vrouwenparochie.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Jan
Gedoopt op 9 november 1700 in Vrouwenparochie
Kind van Joucke Annes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JAN of JANKE
Vader   : JOUKE ANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125
F iii
Leentje Joukes was christened 11 Feb 1703 in Vrouwenparochie.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1703
Dopeling: Leentie
Gedoopt op 11 februari 1703 in Vrouwenparochie
Dochter van Joucke Annes, timmerman en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : LEENTJE
Vader   : JOUKE ANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125
iv
NN Joukes was christened 25 Jan 1705 in Vrouwenparochie.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1705
Dopeling: niet genoemd
Gedoopt op 25 januari 1705 in Vrouwenparochie
Kind van Joucke Annes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Vader   : JOUKE ANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125
M v
Jouke Joukes was christened 6 Aug 1707 in Vrouwenparochie.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Joucke
Gedoopt op 6 augustus 1707 in Vrouwenparochie
Kind van Joucke Annes en niet genoemde moeder
Doopheffer: Cornelis Annes, broer van de vader

Opm.: De vader is overleden, genoemd naar zijn vader

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JOUKE of JOUKJE
Vader   : JOUKE ANNES
KORNELIS of KORNELISKE ANNES, broer van de vader

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1698
DTB nr:     127, 1597 - 1725
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 februari 1698,
           Vrouwenparochie
Man:        Joucke Annes, Oudebildtzijl
Vrouw:      Hiltie Jans, Oudebildtzijl

Gestandaardiseerde namen: JOUKE ANNES en HILTJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1597-1725
Inventarisnr.: 12784. Albert Hendriks married Stijntje Pieters on 22 Dec 1709 in Wolvega.

85. Stijntje Pieters.

They had the following children:

42 M i Pieter Alberts.
F ii
Janke Alberts.

Trouwregister Hervormde gemeente
Hoornsterzwaag-Jubbega-Schurega-Oudehorne-Nieuwehorne, 1738
   DTB nr:    601, 1729 - 1811
Vermelding:    Attestatie afgegeven 2 februari 1738, Hoornsterzwaag -
              Jubbega - Schurega - Oudehorne -
      Man:    Tijs Oebles, Nieuwehorne
    Vrouw:    Janke Alberts, Nieuwehorne
       NB:    met consent van de vader van de bruid Albert Hendriks

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer
Nijeholtwolde, 1709
DTB nr:     778, 1687 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 december 1709,
           Wolvega
Man:        Albert Hendrikx, Nijeholtwolde
Vrouw:      Stijntje Peters, Nijeholtwolde

Gestandaardiseerde namen: ALBERT HENDRIKS en STIJNTJE
PIETERS


86. Jan Abelis married Eltje Jans.

87. Eltje Jans.

They had the following children:

43 F i Wobbeltje Jans.
M ii
Abel Jans was christened 12 Oct 1730 in Oudehorne.

Schoterland, doopjaar 1730
Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne,
Doop Herv. gem. 1728-1811
DTB: 601
Dopeling: Abel
Gedoopt op 10 december 1730 in Oudehorne
Kind van Jan Abels en Eltje Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : ABEL of ABELTJE
Vader     : JAN ABELS
Moeder    : ELTJE JANS

92. Tiemen Sjoukes was born 1687 and was christened 14 Dec 1714 in Idaard. He died 2 Mar 1748 in Grouw. Tiemen married Antje Jochems on 25 Nov 1714 in Idaard. [Parents]

Idaarderadeel, doopjaar 1714
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Tijmen Siouckes
Gedoopt op belijdenis op 14 december 1714 in Idaard
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : TIEMEN SJOUKES

93. Antje Jochems was born 1690. She died 17 Dec 1741. [Parents]

They had the following children:

F i
Maiken Tiemens was christened 12 Aug 1715 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1715
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Maicke
Gedoopt op 8 september 1715 in Idaard, Eagum, Friens
Dochter van Tijmen Siouckes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : MAAIKE
Vader     : TIEMEN SJOUKES
F ii
Maiken Tiemens was christened 20 Feb 1718 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1718
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Maicke
Gedoopt op 20 februari 1718 in Idaard, Eagum, Friens
Dochter van Tijmen Siouckes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : MAAIKE
Vader     : TIEMEN SJOUKES
46 M iii Sjouke Tiemens was christened 20 Apr 1721.
M iv
Jochem Tiemens was christened 28 Nov 1723 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1723
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Jochum
Gedoopt op 28 november 1723 in Idaard, Eagum, Friens
Zoon van Tijmen Siouckes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JOCHEM
Vader     : TIEMEN SJOUKES
F v
Trijntje Tiemens was christened 17 Feb 1726 in Idaard.

Idaarderadeel, doopjaar 1726
Idaard, AEgum, Friens, Doop Herv. gem. 1659-1811
DTB: 428
Dopeling: Trijntie
Gedoopt op 17 februari 1726 in Idaard, Eagum, Friens
Dochter van Tijmen Siouckes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : TRIJNTJE
Vader     : TIEMEN SJOUKES

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, 1714
DTB nr:     428, 1659 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 november 1714,
           Idaard
Man:        Tijmen Siouckes, Aegum
Vrouw:      Antie Jochems, Idaard

Gestandaardiseerde namen: TIEMEN SJOUKES en ANTJE JOCHEMS


94. Bouwe married Klaaske.

95. Klaaske.

They had the following children:

47 F i Elbrigje Bouwes was born 1719 and died 22 Apr 1806.

96. Bastiaan DORST was born 1 1710 in Haastrecht. He married 1 Dirkje BERK on 1735 in Haastrecht. [Parents]

97. Dirkje BERK. [Parents]

They had the following children:

48 M i Jan DORST was born 1747 and died 7 Feb 1819.
M ii
Teunis DORST was born 1733 in Haastrecht. He died 28 Nov 1816 in Bleiswijk.

Overledene Teunis Dorst , leeftijd 83 jaar
Vader Bastiaan Dorst  Moeder Dirkje Berk
Weduwnaar/weduwe Catharina Post
Plaats Bleiswijk Datum overlijden 28-11-1816  Geboorteplaats Haastrecht
Bleiswijk Akte Jaar 1816 Nummer 27

Marriage Notes:

Sebastiaan Ariens Dorst
Huwelijken en kinderen
Gehuwd met Dirkje Adamsdr. Berck, hieruit
Teunis 1736-1816


100. Job VAN GOGH was born in Barendrecht. He married Johanna VAN DER STOEL.

101. Johanna VAN DER STOEL.

They had the following children:

50 M i Wouter VAN GOGH was born 1745 and died 11 Sep 1825.

102. Adrianus MUIDEN married Neeltje HOREWEG.

103. Neeltje HOREWEG.

They had the following children:

51 F i Sara MUYDEN was born 1750 and died 23 Jan 1826.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index