Voorouders van Eke Tjeerds VAN DER VELDE

Eighth Generation


128. Roelof Geerts was christened 6 Dec 1657 in Nijega. He married Liskje Oenes on 17 Feb 1684 in Nijega.

Roelof woonde 14 Feb 1690 in Drogeham. [Parents]

Geen suip, wel brood en bollejorum
© Geert Zijlstra, http://home.hetnet.nl/%7efamzijlstra/sneuptot.htm

In de Friese archieven zijn heel veel aktes te vinden die handelen over problemen tussen molenaars en de overheid. Bijna altijd is het onderwerp belastingontduiking. Hieronder een voorbeeld.
--------------------------------------------------------------------------------

Roelof Geerts uit Drogeham wordt er van beschuldigd als sinds lange tijd molenaar en bakker in Optwijzel te zijn. Volgens een resolutie van 19-03-1673 mochten molenaars niet tevens bakker zijn. Op 14-02-1690 komen Gribber Juckes, opzichter van het gemaal en Jurjen Ballinck, executeur van Achtkarspelen en diens zoon Wyger Jurjens ten huize van Roelof om de pegelinge van het gemaal te doen. Ze waren daar 's ochtends om acht uur al aanwezig. Ze vonden nog brood in de oven, dat daar 's nachts in was gelegd. Ze hadden laten wachten tot 11 uur. Om 11 uur kwam Roelof uit het huis "veinsende alsof hij suip wilde halen". Pas tegen de avond was Roelof teruggekomen en dan ook nog wel zonder "suip". Het gezelschap had gewacht tot 2 uur. Toen verscheen de broer van Roelof, namelijk Meijnert Geerts, en men verwachtte dat die toen het brood uit de oven zou halen, maar zelf zei Meijnert dat hij dat niet van plan was, en dat de heren maar moesten wachten. Toen de gevangene, namelijk Roelof Geerts, 's avonds thuiskwam, werd hij vergezeld van een grote partij volk. Op bevel van de executeur was Roelof om circa 6 uur 's avonds het bakhuis binnengegaan om het brood uit de oven te halen. De bakhuisdeur was door de executeur gesloten, maar onder het volk ontstond veel rumoer, en de deur werd opengebroken en het volk kwam het bakhuis binnendringen. De executeur had het volk geordonneerd te vertrekken, maar Roelof was uitgevaren en had geschreeuwd dat het volk daar moest zijn, ook al was de executeur de duivel zelf. Tijdens het heen en weer geschreeuw vertrok "dese en gene met ieder een brood". Intussen werden er stenen en turven naar de executeur gegooid, evenals een mes. De executeur moest het vege lijf redden en vluchtte in het huis van Roelof. Sommigen klommen op het dak en er werd met vlinten, stenen, palen en planken gegooid, zelfs tot in de schoorsteen. De executeur vertrok en werd met stenen en vlinten "bloedig en blauw" gegooid. Roelof werd er van beschuldigd dat hij dit allemaal zo had geregeld, zodat zijn "sluijkerij" niet aan het licht zou komen.

In zijn verweer zegt Roelof, dat alle molenaars in Achtkarspelen tevens bakker zijn. Van de vermelde tijden was hij niet op de hoogte, omdat er geen klok was in Optwijzel. Hij had het brood pas 's morgens in de oven gebracht en niet 's nachts. Hij had de executeur en diens zoon ook nooit laten wachten. De executeur en de zijnen hadden "selve tot des gevangens huijs een kanne bollejorum" laten halen "daer sij lange van saten te drincken en toeback te smoken, eer de pegelinge ter hant namen". Roelof was uit huis gegaan om "suip" te halen, de eerste pegelinge was toen al gedaan. Hij was ook veel eerder dan tegen de avond teruggekomen, "maar wel sonder suip, want Abe Roelofs had geen suip in huis". Roelof was naar zijn mening ook niet verplicht om voortdurend bij de opzichter te blijven. Het brood moest nog lang in de oven staan en in de tussentijd kon hij wel even weggaan. Gewoonlijk bakte hij broden van 18 ponden zwaar en die moesten heel lang in de oven staan, en wel heel erg lang als er een dag of twee niet gebakken was, want dan was de oven koud. Gribber was naar Buitenpost gegaan, en er moest gewacht worden tot die terugkwam. Van het rumoer rondom zijn huis droeg Roelof "geen kennisse". Er waren wel veel mensen gekomen om brood te halen, omdat hij een dag of twee al geen brood meer had gebakken. De executeur was de vorige dag ook al bij hem aan huis geweest en moest dat dus wel weten. Roelof wilde ook niet toestaan, dat iemand ook maar een brood zou aanraken voordat de executeur klaar was. Toen de zaken gedaan waren, was iedereen even bij hem in huis gekomen en ze hadden nog wat "toeback" gerookt. De executeur en zijn zoon hadden de broden uit de oven ontvangen, "van broodt tot broodt", tot en met de laatste. Roelof had de heren gevraagd of ze nu genoeg hadden gezien, anders konden ze het nog wel een keertje overdoen. De opzichter had geantwoord dat Roelof het brood wel mocht uitgeven.

De uitspraak van het Hof luidde, dat Roelof werd "geabsolveert ab instantia, condemneert hem niet te min in de costen en misen van de justitie". Hij moet echter wel in hechtenis blijven totdat hij die kosten en misen zal hebben voldaan.

NB: 'Suip' = karnemelk


Een andere mogelijke afstammingslijn is (Stienstra, Kertierstaat):

Roel Feitses VAN DER VELDE was born about 1670. He married Elisabeth Wobbes.
They had the following children:
. Feytze Roels VAN DER VELDE Boer en veenbaas was born 1693.

129. Liskje Oenes was born 1664 and was christened 15 May 1664 in Opeinde, Achtkarspelen. [Parents]

They had the following children:

M i
Geert Roelofs was christened 9 Apr 1692 in Drogeham. He died before 1710.

Achtkarspelen, doopjaar 1692
Drogeham en Harkema Opeinde, Doop Herv. gem. 1663-1772
DTB: 16
Dopeling: Geert
Gedoopt op 4 september 1692 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Roel Geerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : GEERT of GEERTJE
Vader     : ROELOF GEERTS
64 M ii Feitse Roelofs was born 1693 and died 25 Mar 1759.
M iii
Geert Roelofs Schipper was born 1710 in Noorder Drachten.

Quotisatie 1749
Geert Roels, Smallingerland Noorderdrachten
Arbeyder
Gezin volw: 4 en kind: 3
Aanslag 11-13-0
Bron Smallingerland, fol 52

Volgens H. Zomer:
Roeloffs, Geert
Geslacht : Man
Geboren : 1710

Geert was schipper volgens de overlijdens akte van zoon Lammert

www.lamsma.net:

1.6.1.2.1 Geert Roels, geboren in Noorderdrachten.
Notitie Geert:
Geert was schipper volgens de overlijdiens akte van zoon Lammert
Quotisatie 1749
Geert Roels, Smallingerland Noorderdrachten
Arbeyder
Gezin volw: 4 en kind: 3
Aanslag 11-13-0
Bron Smallingerland, fol 52
Gestandaardiseerde naam Geert Roelofs
Geert trouwde op vrijdag 30 januari 1728 in .Oudega met Tettie Lammerts, geboren in Opeinde ? als dochter van Lammert ?.
Notitie Tettie:
Gestandaardiseerde naam Tetje Lammerts

Kinderen van Geert Roels en Tettie Lammerts:
     1.6.1.2.1.1 Lammert Geerts (Lamsma), geboren in 1739 in Oudega. Lammert Geerts overleed op zaterdag 5 juli 1823 in Zuiderdrachten, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op [Overlijden aangifte] 7 juli 0123.
F iv
Riemke Roelofs died in Noorder Drachten.
M v
Wobbe Roelofs.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde
DTB nr. 626, 1640 - 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 februari 1684, Nijega
Man: Roeleff Geerts
Vrouw: Liskjen Oenes, Rottevalle

Bronvermelding huwelijk:
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde
DTB nr. 626, 1640 - 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 februari 1684, Nijega
Man: Roeleff Geerts
Vrouw: Liskjen Oenes, Rottevalle130. Hillebrand Klases "Brandje" was born 1662 in Surhuisterveen. He died 1717 in Rottevalle. Brandje married Maaike Jans on 1690.

Brandje was Feanbaas.

Brandtje Klases, feanbaas, berne yn Surhústerfean om ende by 1662, wenjend yn Noarder-Drachten, stoarn De Rottefalle tusken 1717 en 1720, 55 jier oant 58 jier âld. (Andrys Stienstra)

131. Maaike Jans was born 1667. She died 1740.

They had the following children:

65 F i Pietje Brands was christened 21 Oct 1694 and died 14 Apr 1755.

136. Tjeerd Tjeerds was christened 24 May 1612 in Marssum. He married Pietje Pieters on 6 Jul 1636 in Marssum. [Parents]

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1612
Dopeling: Tyaert
Gedoopt op 24 mei 1612 in Marssum
Zoon van Tiaert Haytzes en niet genoemde moeder
Doopheffer: Haytse Tiaerts, grootvader

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : TJEERD
Vader   : TJEERD HAITSES
HAITSE TJEERDS, grootvader

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Marssum, doop 1607-1811
Inventarisnr. : DTB 515

137. Pietje Pieters.

They had the following children:

M i
Auke Tjeerds was christened 22 Sep 1637 in Marssum. He died before 1639.

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1637
Dopeling: Auke
Gedoopt op 22 september 1637 in Marssum
Kind van Tyaert Tyaerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : AUKE of AUKJE
Vader     : TJEERD TJEERDS
M ii
Auke Tjeerds was christened 9 Dec 1639 in Marssum.

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1638
Dopeling: Auck
Gedoopt op 9 december 1638 in Marssum
Kind van Tyaert Tyaerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : AUKE of AUKJE
Vader     : TJEERD TJEERDS
M iii
Pieter Tjeerds was christened 24 Jan 1641 in Marssum. He died 1641.

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1641
Dopeling: Pieter
Gedoopt op 24 januari 1641 in Marssum
Kind van Tyaert Tyaerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : PIETER of PIETJE
Vader     : TJEERD TJEERDS
68 M iv Pieter Tjeerds was christened 30 May 1642.
M v
Tjeerd Tjeerds was christened 24 Nov 1644 in Marssum.

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1644
Dopeling: Thyeert
Gedoopt op 24 november 1644 in Marssum
Kind van Tyaert Tyaerts en niet genoemde moeder

Opm.: Tweeling

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : .....
Vader     : TJEERD TJEERDS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
M vi
Jan Tjeerds was christened 24 Nov 1644 in Marssum.

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1644
Dopeling: Jan
Gedoopt op 24 november 1644 in Marssum
Kind van Tyaert Tyaerts en niet genoemde moeder

Opm.: Tweeling

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JAN of JANKE
Vader     : TJEERD TJEERDS

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Marssum, 1636
DTB nr:     516, 1610 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 6 juli 1636, Marssum
Man:        Tiaert Tiaertses
Vrouw:      Pietie Pieters

Gestandaardiseerde namen: TJEERD TJEERDS en PIETJE PIETERS


138. Pieter Tjeerds.

He had the following children:

69 F i Rikstje Pieters was christened 20 Feb 1633.

140. Jacob Annes was christened 14 Jan 1683 in Peins en Zweins. He married Leentje.

Franekeradeel, doopjaar 1683
Peins en Zweins, Doop Herv. gem. 1678-1811
DTB: 281
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 14 januari 1683 in Peins/Zweins
Kind van Anne Jacobs en niet genoemde moeder
Opm.: vader:te Peins

141. Leentje.

They had the following children:

70 M i Sybout Jacobs.

142. Willem married Jetske.

143. Jetske.

They had the following children:

71 F i Frouk Willems.

144. Pieter Johannes was born about 1675. [Parents]

Quotisatiekohieren 1749
Pytter Johannes, Wonseradeel Plaats: Arum
Omschrijving: timmerman
 Gezin volw: 2 en kind: 2
    Aanslag: 17-13-0
  Verhoging:
    Vermogen: 100
       Bron: Wonseradeel, fol. 42

Gestandaardiseerde naam: PIETER JOHANNES

Pieter and his spouse had the following children:

M i
Jan Pieters.

Jan Pytters, Wonseradeel
     Plaats: Arum
Omschrijving: smid wel in staat
 Gezin volw: 3 en kind:
     Aanslag: 33-4-0
  Verhoging:
    Vermogen:
        Bron: Wonseradeel, fol. 39
Gestandaardiseerde naam: JAN PIETERS
72 M ii Eke Pieters was born about 1700.
M iii
Gerrit Pieters.

Quotisatiekohieren 1749
Gerrit Pytters, Wonseradeel Plaats: Arum
Omschrijving: timmerman
 Gezin volw: 2 en kind:
     Aanslag: 22-11-0
  Verhoging:
    Vermogen: 1000
       Bron: Wonseradeel, fol. 44

Gestandaardiseerde naam: GERRIT PIETERS

160. Jan Lammerts married Suster Arjens on 3 May 1657 in Vrouwenparochie.

161. Suster Arjens.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1686
Dopeling: Jan Gedoopt op 16 december 1686 in Vrouwenparochie
Kind van Pier Sijmens, wever en niet genoemde moeder
Doopheffer: Sus, huisvrouw Jan Lammerts
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JAN of JANKE Vader   : PIER SIEMENS
SUSTER, huisvrouw Jan Lammerts
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750 Inventarisnr. : 125

Jan and Suster had the following children:

80 M i Arjen Jans was christened 23 May 1663.

Marriage Notes:

Bildt, het, huwelijken 1657
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1657 in
Vrouwenparochie
Man       : Jan Lammerts afkomstig van Oudebildtzijl
Vrouw     : Sus Ariens afkomstig van Oude Leije

Gestandaardiseerde namen: JAN LAMMERTS en SUSTER ARJENS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1597-1725
Inventarisnr.: 127


164. Anne Joukes was christened 25 Mar 1632 in Vrouwenparochie. He married Leentje Teunis on 28 Jun 1663 in Vrouwenparochie. [Parents]

Het Bildt, dopen, doopjaar 1632
Dopeling: Anne
Gedoopt op 25 maart 1632 in Vrouwenparochie
Kind van Joucke Annes, meester en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : ANNE of ANTJE
Vader   : JOUKE ANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

165. Leentje Teunis.

They had the following children:

82 M i Jouke Annes was christened 8 Feb 1674 and died 1707.
M ii
Cornelis Annes.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Joucke
Gedoopt op 6 augustus 1707 in Vrouwenparochie
Kind van Joucke Annes en niet genoemde moeder
Doopheffer: Cornelis Annes, broer van de vader

Opm.: De vader is overleden, genoemd naar zijn vader

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JOUKE of JOUKJE
Vader   : JOUKE ANNES
KORNELIS of KORNELISKE ANNES, broer van de vader

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1663
DTB nr:     127, 1597 - 1725
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 juni 1663,
           Vrouwenparochie
Man:        Anne Jouckes, Vrouwenparochie
Vrouw:      Leentje Theunis, Nieuwebildtzijl


166. Jan Freerks VAN DOORN was christened 22 Feb 1646 in Wijnaldum. He married Lientje Teunis on 6 Feb 1671 in Vrouwenparochie. [Parents]

Barradeel, dopen, doopjaar 1646
Dopeling: Jan
Gedoopt op 22 februari 1646 in Wijnaldum
Kind van Freerck Louws en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : JAN of JANKE
Vader   : FREERK LOUWS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wijnaldum, doop 1617-1812
Inventarisnr. : 113

167. Lientje Teunis.

Stavoren, dopen, doopjaar 1672
Dopeling: Lijntie Teunis
Gedoopt op 10 november 1672 in Stavoren
Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : LIENTJE TEUNIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Stavoren, doop 1640-1699
Inventarisnr. : 682

Jan and Lientje had the following children:

83 F i Hiltje Jans was christened 3 Dec 1671.
M ii
Teunis Jans was christened 13 Apr 1673 in Vrouwenparochie.

Het Bildt, dopen, doopjaar 1673
Dopeling: Theunis
Gedoopt op 13 april 1673 in Vrouwenparochie
Zoon van Jan Frerix en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : TEUNIS
Vader   : JAN FREERKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1623-1750
Inventarisnr. : 125

Marriage Notes:

Bildt, het, huwelijken 1671
Vermelding: Derde proclamatie op 6 februari 1671 in
Vrouwenparochie
Man       : Jan Frerix van Doorn
Vrouw     : Lyntje Theunis afkomstig van Nieuwebildtzijl

Gestandaardiseerde namen: JAN FREERKS en LIENTJE TEUNIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1597-1725
Inventarisnr.: 127


184. Sjouke Tiemens married Trijntje Aukes.

185. Trijntje Aukes.

They had the following children:

92 M i Tiemen Sjoukes was born 1687 and died 2 Mar 1748.

186. Jochem Tetmans was born in Roordahuizum. He married Maaike Siemens on 14 Apr 1688 in Sneek.

Jochem was smid in Roordahuizum. [Parents]

1606 Jochem Tetmans, grofsmid, won. Roordahuizum, tr.
1607 Maaike Symens, overl. Roordahuizum voor 17-4-1699

187. Maaike Siemens was born in Sneek.

They had the following children:

93 F i Antje Jochems was born 1690 and died 17 Dec 1741.

Marriage Notes:

Ondertrouwregister Gerecht Sneek, 1688
DTB nr:     635, 1675 - 1697
Vermelding: Ondertrouw van 14 april 1688
Man:        Jochum Tetmans, Roordahuizum
Vrouw:      Mayke Symens Broecksma, Sneek

Gestandaardiseerde namen: JOCHEM TETMANS en MAAIKE SIEMENS

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1688
DTB nr:     666, 1674 - 1721
Vermelding: Ondertrouw van 14 april 1688
Man:        Jochum Tetmans Hoefsma, Roordahuizum
Vrouw:      Maycke Symens Broecksma, Sneek

Gestandaardiseerde namen: JOCHEM TETMANS en MAAIKE SIEMENS


192. Arie DORST was buried 1743 in Haastrecht.

Ary Dorst
bron gaarder begraven Haastrecht 1743
inventarisnummer Gaarder 1
bladzijde 229
datum 20-6-1743
naam Ary Dorst
annotatie (K)
plaatsnaam Haastrecht
instelling Streekarchief Midden-Holland

Arie and his spouse had the following children:

96 M i Bastiaan DORST was born 1710.
F ii
Lena DORST was buried 18 Aug 1751 in Haastrecht.

Leena Dorst
bron gaarder begraven Haastrecht 1751
inventarisnummer Gaarder 2
bladzijde 9
datum 18-8-1751
naam Leena Dorst
annotatie (kind van Ary Dorst)
plaatsnaam Haastrecht
instelling Streekarchief Midden-Holland

194. Adam BERK.

He had the following children:

97 F i Dirkje BERK.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index