Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Fifth Generation


16. Feitse Roelofs (Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1693. He died 25 Mar 1759 in Rottevalle.

Feitse was 1 Veenbaas 1749 in Noorderdrachten. He was 2 Doopsgezind Rottevalle.

Ook Klaas Bekkema:
IV-f Liskjen Oenes, afk. van Rottevalle, ged. 15.5.1664 te Opeinde, ovl. n1714 te Noorder Drachten, d.v. Oene Sytses (III-e) en Iebeltje Feddes.
Liskjen tr. 17.2.1684 te Opeinde met Roel Geerts, geb. ±1661 te Rottevalle, veenarbeider, ovl. n1714 te Noorder Drachten.
Uit dit huwelijk:
1 Jetske Roels, ged. 9.8.1685 te Drachten.
2 Oene Roels, geb. ±1687 te Rottevalle, volgt onder V-g.
3 Feitse Roelofs, geb. ±1690 te Rottevalle, volgt onder V-h.
4 Riemkjen Roels, geb. ±1692 te Noorder Drachten, volgt onder V-i.
5 Wobbe Roels, geb. ±1696 te Rottevalle, volgt onder V-j.
6 Geert Roels, geb. ±1701 te Noorder Drachten, volgt onder V-k.
7 Trijntje Roels, geb. ±1704 te Rottevalle, ged. 24.1.1749 ald., volgt onder V-l.

Een andere mogelijke afstammingslijn is (Andrys Stienstra):
Roel Feitses VAN DER VELDE was born about 1670. He married Elisabeth Wobbes.
Elisabeth Wobbes married Roel Feitses VAN DER VELDE.
They had the following children:
   M i Feytze Roels VAN DER VELDE Boer en veenbaas was born 1693.

1 : wierskynlik Feitse Roelofs, boer en feanbaas, berne yn it jier 1693, wenjend te Noarder-Drachten en De Rottefalle, stoarn dêr op 25 maart 1759.
Hy is troud te Drachten op 1 novimber 1716 (1) mei Pyttje Brands, doopt te Surhústerfean op 21 oktober 1694, stoarn De Rottefalle op 14 april 1755, dochter fan Brandtje Klases (feanbaas) en Maaike Jans.
Hy is troud De Rottefalle op 2 novimber 1755 foar de tsjerke (2) mei Baukjen Roelofs, berne om ende by 1706, wenjend De Rottefalle, stoarn dêr op 26 april 1785.
(Hja is earder troud om ende by 1727 mei Koop Geerts, feanbaas, kastlein, boer en keapman, berne om ende by 1701, stoarn De Rottefalle op 10 febrewaris 1752.)

Quotisatiekohieren 1749 : Feytze Roels, Smallingerland Plaats: Noorderdrachten
Omschrijving: arbeyder  Gezin volw: 4 en kind:  Aanslag: 26-0-8
Bron: Smallingerland, fol. 51
Gestandaardiseerde naam: FEITSE ROELOFS

Feitse Roels (FEITSE ROELOFS)
woont 1716 te Drachten, 1730 schipper te Rottevalle, tr. 1. Pietje Hillebrands,
tr. 2. Rottevalle 2 nov. 1755 Baukje Roelofs (bdn v Rottev.), TIE S18 51, ki.:
Roel
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Feitse married (1) Pietje Brands, daughter of Hillebrand Klases "Brandje" and Maaike Jans, on 1 Nov 1716 in Drachten. Pietje was christened 21 Oct 1694 in Surhuisterveen. She died 14 Apr 1755 in Rottevalle, Smallingerland.

Marriage Notes:

1. Tresoar, DTB nr. 624, 1674 - 1811. "
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 november 1716, Drachten
Man: Feitse Roelefs, Drachten
Vrouw: Pytje Brants, Drachten

Gestandaardiseerde namen: FEITSE ROELOFS en PIETJE BRANDS."

Feitse and Pietje had the following children:

  25 F i
Tetje Feitzes was born 1714. She died 10 Jun 1776 in Drachten.

1776 den 10 juny is overleede d'eerbaare Tetje Feytses in leven huysvrouw van Gosse Piers in den ouderdom van 62 jaaren 10 maanden en 6 dagen en is alhier begraven den 19 de juny 1776 na dat sy waaren getrouwt geweest 40 jaaren 5 maanden en 19 dagen Inscriptie Kerkhof Drachten (bron: Hessel de Walle)
       
Tetje married Gosse Piers on 1 Jan 1736 in Drachten.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten, 1736
DTB nr:     624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 januari 1736,
           Drachten
Man:        Gosse Piers, Noorderdrachten
Vrouw:      Tetje Feitses, Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen: GOSSE PIERS en TETJE FEITSES
NB: aanvulling 1772

  26 F ii
Jeltje Feitses was born before 1720.

Jeltje Feitses, geboren voor 1720.
Gehuwd (1) op 20 aug. 1747 te Rottevalle (FR), beiden van Rottevalle (FR) met Gerlof Cornielis.
Gehuwd (2) in 1766 te Drachten (FR) met Jacobus Rinses.
  27 F iii
Grietje Feitzes was born 1720 in Noorderdrachten. She died about 1786 in Terwispel.
       
Grietje married Jeen Jolderts in 1742. Jeen was born 1715 in Terwispel. He died 1800.

Kerst Huisman, Opstand in de Turf, Leeuwarden, Friese Pers 198, blz. 14:
Het inwonertal van Terwispel neemt tussen 1749 en 1798 toe van 253 tot 330. Tachtig mensen meer dus. Dat kan alleen maar zijn gebeurd dankzij de veenderij. We weten in elk geval, dat er in 1749 een rijke herbergier op de Tijnje woonde, Roelof Johannes. Maar of die tegelijk met hem vermelde arme arbeiders Tamme Kreens, Tiebbe Pijters Rinse Jolderts, Pijter Bartels, Jeen Jolderts en Froucke Ruwrds de eerste Tijndster veenarbeiders zijn geweest? Misschien hebben ze gewoond op de Klidse, vlakbij de veenderij aan de Wispel. Schotanus geeft daar namelijk in 1700 enkele woningen aan, buiten de dijk.
+ 28 F iv Lysbeth Feitzes was born 1724.
+ 29 M v Brand Feitzes VEENSTRA was born about 1725.
  30 F vi
Maiken Feitzes was born 1726 in Rottevalle.
+ 31 M vii Klaas Feitzes VEENEKAMP was born 1727 and died 26 Aug 1787.
+ 32 M viii Roel Feitzes VAN DER VELDE was born 1733 and died 2 Jan 1821.

Feitse also married (2) Baukjen Roelofs on 2 Nov 1755 in Rottevalle, Smallingerland. Baukjen was born 1706 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. She died 26 Apr 1785 in Rottevalle, Tietjerkstradeel.

Baukje Roelofs (BAUKJE ROELOFS)
geboren 1700
tr. 1. Koop Geerts, tr. 2. Rottevalle 2 nov. 1755 Feitse Roelofs, HvF civ.
bijl. 713-7, woont sinds 1727 te Rottev., Doopsgezind
Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
DTB nr. 630, 1724 - 1811
Bevestiging huwelijk van 2 november 1755, Rottevalle
Feytse Roelfs, Rottevalle
Baukjen Roelfs, Rottevalle

17. Geert Roelofs Schipper (Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 1710 in Noorder Drachten.

Quotisatie 1749
Geert Roels, Smallingerland Noorderdrachten
Arbeyder
Gezin volw: 4 en kind: 3
Aanslag 11-13-0
Bron Smallingerland, fol 52

Volgens H. Zomer:
Roeloffs, Geert
Geslacht : Man
Geboren : 1710

Geert was schipper volgens de overlijdens akte van zoon Lammert

www.lamsma.net:

1.6.1.2.1 Geert Roels, geboren in Noorderdrachten.
Notitie Geert:
Geert was schipper volgens de overlijdiens akte van zoon Lammert
Quotisatie 1749
Geert Roels, Smallingerland Noorderdrachten
Arbeyder
Gezin volw: 4 en kind: 3
Aanslag 11-13-0
Bron Smallingerland, fol 52
Gestandaardiseerde naam Geert Roelofs
Geert trouwde op vrijdag 30 januari 1728 in .Oudega met Tettie Lammerts, geboren in Opeinde ? als dochter van Lammert ?.
Notitie Tettie:
Gestandaardiseerde naam Tetje Lammerts

Kinderen van Geert Roels en Tettie Lammerts:
     1.6.1.2.1.1 Lammert Geerts (Lamsma), geboren in 1739 in Oudega. Lammert Geerts overleed op zaterdag 5 juli 1823 in Zuiderdrachten, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op [Overlijden aangifte] 7 juli 0123.

Geert married Tetje Lammerts on 30 Jan 1728 in Oudega. Tetje was christened 6 Jul 1696 in Duurswoude.

Hinne Roels, gedoopt 5 juli 1691 in Nijega, zoon van Roel Wybes en Jilsen Hinnes.
Hinne heeft gewoond in Nijega, Opeinde en Ureterp.
Hinne gaat 30 januari 1718 in Oudega in ondertrouw (Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde DTB nr. 628, 1704 - 1811 Vermelding: Eerste proclamatie van 30 januari 1718, Oudega Man: Hinne Roels, Nijega Vrouw: Tettie Lammerts, Olterterp) met Tetje Lammerts, gedoopt 25 juli 1696 in Duurswoude (Smallingerland), dochter van Lammert Tjebbes en Fokje Rinses.
Uit: http://home.wanadoo.nl/sytskebarkhuis/terpstra.htm

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde
DTB nr. 628, 1704 - 1811
Vermelding: Eerste proclamatie van 30 januari 1728, Oudega
Man: Geert Roeloffs, Noorderdrachten
Vrouw: Tettie Lammerts, Opeinde

Gestandaardiseerde namen: GEERT ROELOFS en TETJE LAMMERTS

Geert and Tetje had the following children:

  33 M i
Roel Geerts VAN DER WAL was born 1754. He died 24 Jan 1848 in Tietjerksteradeel.

Wal, Roel Geerts van der, Oostermeer

   k. geen

   Mairie Oostermeer, fol. 5

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1848
Aangiftedatum 25 januari 1848, blad nr. 11
Roel Geerts van der Wal, overleden 24 januari 1848, oud 94 jaar,
weduwnaar
       
Roel married Lijske Fokkes on 3 Mar 1782 in Oostermeer. Lijske was born 1758. She died 13 Aug 1841 in Tietjerksteradeel.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1841
Aangiftedatum 13 augustus 1841, blad nr. 23
Elizabeth Fokkes, overleden 13 augustus 1841, oud 83 jaar, gehuwd

Marriage Notes:

Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum
DTB nr. 715, 1670 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 maart 1782, Oostermeer
Man: Roelf Geerts, Oostermeer
Vrouw: Lijske Fookes, Oostermeer

  34 M ii
Lammert Geerts LAMSMA was born 1739 in Oudega. He died 5 Jul 1823 in Zuiderdrachten.

Neemt op 13 februari 1812 de naam Lamsma aan
Lamsma, Lammert Geerts, Rottevalle 109

   k. Geert 41, Oebele 34, Tettje 31, Foekjen 26 te Oostermeer

   kk.  (v. Geert) Jitske 7, Lammert 4, Jisk 10 dagen, (v. Foekjen) Lammert 4,
        Schelte 2, Bouwe 19 weken

   Mairie Oudega, fol. 10v


Overlijdensakte Smallingerland, 1823
Aangiftedatum 7 juli 1823, blad nr. 21
Lammert Geert Lamsma, overleden 5 juli 1823, oud 84 jaar, gehuwd
zoon van Geert Roels en Tettje Lammerts

Lolke Sijmons van der Ploeg (64) weesvader en Pieter Pieters van het Land (63) arbeider, buurman beide te Zuiderdrachten woonende verklaren dat Lammert Geerts Lamsma, oud 84 jaren, gehuwd met Janke Oebeles en zoon van wijlen Geert Roels en Tetje Lammerts, in leven egtlieden schipper te Drachten, is overleden 05-07-1823.
Beide aanmelders hebben getekend.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index