Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Ninth Generation


64. Feitze Brands VEENSTRA (Brand Feitzes VEENSTRA , Feitze Brands VEENSTRA , Brand Feitzes VEENSTRA , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 20 Oct 1838. He died 21 Jan 1924.

Feitse Brants dy wenne yn Houtigehage. Hy wie op in kear mei noch ien to meanen op it Bilt yn 'e buert fan 'e Leijen. It waeide sa fgryslike bot, dat hy sei tsjin syn maet: "Wy meije s wol hwat forankerje."
Mar der wie hast neat, dr't se hld oan krije koenen.
Doe seagen se in wylgebosk oan 'e kant fan 'e Leijen stean. Hja drhinne. Doe hldden se har dr oan fst sa lang de bui duorre. Sy hldden har mei de hannen beet, de fuotten waeiden rjocht achtert. Doe sze der har hwat yn 'e loft foarby, en hwat wie dat? De mounestien t 'e Sumarre moune!
http://www.verhalenbank.nl/extra.php?info=tekst&idnummer=CJ046602&volksverhaal_type=VDK%201968*

Overlijdensakte Smallingerland, 1924
Aangiftedatum 22 januari 1924, akte nr. 11
Feitze Veenstra, overleden 21 januari 1924, oud 85 jaar, weduwnaar
zoon van Brand Feitzes Veenstra en Sijke Sjoerds Modderman

Yn 'e Houtigehage hat Feitse Brants (reade Feitse) himsels de hals tsnien. De bloedplakken woenen noait wer t 'e estrikken wei.

Feitze married Antje POSTMA on 28 Apr 1866.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1866
  Man: Feitze Veenstra, oud 27 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Brand Feitzes Veenstra en Sijke Sjoerds Modderman
Vrouw: Antje Postma, oud 24 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Sietze Gerrits Postma en Jantje Tiesses de Vries
Datum: 28 april 1866, akte nr. 13

Feitze and Antje had the following children:

  119 M i
Brand Feitzes VEENSTRA was born 1 May 1876.

Geboorteakte Smallingerland, 1876
Aangiftedatum 2 mei 1876, akte nr. 115
Brand Veenstra, geboren 1 mei 1876
Zoon van Feitze Veenstra en Antje Postma

65. Feitze Andries VAN DER VELDE (Andries Feitzes VAN DER VELDE , Feitze Roels , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 28 May 1837 in Rottevalle. He died 16 Apr 1907 in Drachten.

Geboorteakte Smallingerland, 1837
Aangiftedatum 29 mei 1837, blad nr. 45
Feitze van der Velde, geboren 28 mei 1837
Zoon van Andries Feitzes van der Velde en Geeske Haayes Loonstra

1891 Drachten, notaris J. Posthumus
Inv. nr. 032112 repertoirenrsTabellen. 499 en 514 d.d. 18
december 1891
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Surhuizum en
Rottevalle
- Feitze Andries van der Velde te Rottevalle als verkoper
- Auke Bouwes de Vries, onder curatele wegens faillissement
- Gerrit Gjalts Kootstra te Houtigehage als koper
- Fokke Siebes Glastra te Rottevalle als koper
- Lykele Jans van der Meulen te Rottevalle als koper

Overlijdensakte Smallingerland, 1907
Aangiftedatum 17 april 1907, akte nr. 81
Feitze van der Velde, overleden 16 april 1907, oud 69 jaar, weduwnaar
zoon van Andries Feitzes van der Velde en Geeske Haayes Loonstra

Feitze married Grietje Hielkes BIJKER on 9 May 1868 in Achtkarspelen. Grietje was born 1843 in Smallingerland. She died 5 Apr 1902 in Smallingerland.

Overlijdensakte Smallingerland, 1902
Aangiftedatum 5 april 1902, akte nr. 79
Grietje Bijker, overleden 5 april 1902, oud 59 jaar, gehuwd
dochter van Hylke Jans Bijker en Antje Jans Kerkhof

Marriage Notes:

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1868
Man:    Feitze van der Velde
Vrouw:  Grietje Bijker
Datum:  9 mei 1868            Akte nr. 12

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1868
  Man:     Feitze van der Velde, oud 30 jaar, geboren te
           Rottevalle, gemeente Smallingerland
Ouders:     Andries Feitzes van der Velde en Geeske Haayes
           Loonstra
Vrouw:     Grietje Bijker, oud 25 jaar, geboren te Drachten,
           gemeente Smallingerland
Ouders:     Hylke Jans Bijker en Antje Jans Kerkhof
Datum:     9 mei 1868, akte nr. 12

Feitze and Grietje had the following children:

  120 F i
Geeske VAN DER VELDE was born 1 Sep 1869 in Surhuisterveen. She died 4 Nov 1940 in Smallingerland.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1869
Aangiftedatum 3 september 1869, akte nr. 213
Geeske van der Velde, geboren 1 september 1869
Dochter van Feitze Andries van der Velde en Grietje Hielkes Bijker
Wonende te Surhuisterveen

Overlijdensakte Smallingerland, 1940
Aangiftedatum 4 november 1940, akte nr. 141
Geeske van der Velde, overleden 3 november 1940, oud 71 jaar, gehuwd
dochter van Feitze Andries van der Velde en Grietje Hielkes Bijker
       
Geeske married Abraham POSTMA on 15 Apr 1905 in Smallingerland. Abraham was born 1879 in Drachten.

Marriage Notes:

1. Tresoar, Huwelijksakte Smallingerland, 1905. "Man:    Abraham Postma, oud 26 jaar, geboren: Drachten
Ouders: Sietze Postma en Iekje Hofstede
Vrouw:  Geeske van der Velde, oud 35 jaar, geboren: Surhuisterveen
Ouders: Feitze Andries van der Velde en Grietje Hielkes Bijker
Datum:  15 april 1905 Akte nr. 15."

  121 M ii
Hielke Feitzes VAN DER VELDE was born 1 May 1872 in Achtkarspelen. He died 22 Oct 1932 in Groningen.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1872
Aangiftedatum 2 mei 1872, akte nr. 96
Hielke van der Velde, geboren 1 mei 1872
Zoon van Feitze Andries van der Velde en Grietje Hielkes Bijker
Wonende te Surhuisterveen

Overlijdensakte Smallingerland, 1932
Aangiftedatum 27 oktober 1932, akte nr. 109
Hielke van der Velde, overleden 22 oktober 1932, oud 60 jaar, gehuwd
zoon van Feitze Andries van der Velde en Grietje Hielkes Bijker
NB: overleden te Groningen
       
Hielke married Roelofke POSTMA on 14 Sep 1906 in Smallingerland. Roelofke was born 1878 in Opeinde.

Marriage Notes:

1. Tresoar, Huwelijksakte Smallingerland, 1906. "Man:    Hielke van der Velde, oud 34 jaar, geboren: Surhuisterveen
Ouders: Feitze Andries van der Velde en Grietje Hielkes Bijker
Vrouw:  Roelofke Postma, oud 28 jaar, geboren: Opeinde
Ouders: Albert Postma en Limke de Vries
Datum:  14 september 1906 Akte nr. 82."

  122 M iii
Andries Feitzes VAN DER VELDE was born 5 Oct 1877 in Drachten. He died 20 May 1939 in Smallingerland.

Geboorteakte Smallingerland, 1877
Aangiftedatum 8 oktober 1877, akte nr. 227
Andries van der Velde, geboren 5 oktober 1877
Zoon van Feitze Andries van der Velde en Grietje Bijker

Overlijdensakte Smallingerland, 1939
Aangiftedatum 23 mei 1939, akte nr. 88
Andries van der Velde, man, overleden 20 mei 1939
Oud 61 jaar, gehuwd
Zoon van Feitze Andries van der Velde en Grietje Bijker
       
Andries married Stijntje KLEISTRA on 15 May 1903 in Smallingerland. Stijntje was born 2 Apr 1875 in Drachten.

Geboorteakte Smallingerland, 1875
Aangiftedatum 2 april 1875, akte nr. 86
Stijntje Kleistra, geboren 2 april 1875
Dochter van Tjeerd Tammes Kleistra en Trijntje Ypenga

Marriage Notes:

Tresoar, Huwelijksakte Smallingerland, 1903.
"Man:    Andries van der Velde, oud 25 jaar, geboren: Drachten
Ouders: Feitze Andries van der Velde en Grietje Bijker
Vrouw:  Stijntje Kleistra, oud 28 jaar, geboren: Drachten
Ouders: Tjeerd Tammes Kleistra en Trijntje Ypenga
Datum:  15 mei 1903 Akte nr. 30."

  123 M iv
Levenloos VAN DER VELDE was born 2 Oct 1881. He died 2 Oct 1881.

67. Koop Geerts VAN DER VELDE (Geert Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 26 Mar 1820 in Tietjerkstradeel. He died 11 Jan 1894 in Achtkarspelen.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1820
Aangiftedatum 28 maart 1820, blad nr. 29
Koop van der Velde, geboren 26 maart 1820
Zoon van Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1894
Aangiftedatum 12 januari 1894, akte nr. 6
Koop Geerts van der Velde, overleden 11 januari 1894, oud 73 jaar,
weduwnaar

Koop married 1 Dieuwke Hendriks BAKKER on 25 Nov 1850 in Tietjerksteradeel. Dieuwke was born 31 Oct 1830 in Rottevalle. She died 24 Jun 1890 in Achtkarspelen.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1830
Aangiftedatum 2 november 1830, blad nr. 91
Dieuwke Hendriks Bakker, geboren 31 oktober 1830
Dochter van Hendrik Oenes Bakker en Hylkjen Hylkes van der Meulen

Dieuwke heeft op 27 juli 1838 de eerste steen gelegd voor de Doopsgezinde Kerk in De Rottevalle (Fermanje aan de Haven). Zie afbeelding. (De Rottefalle troch die ieuwe hinne, pg. 119 e.v.).

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1890
Aangiftedatum 25 juni 1890, akte nr. 110
Dieuwke Hendriks Bakker, overleden 24 juni 1890, oud 59 jaar, gehuwd

They had the following children:

  124 M i
Geert Koops VAN DER VELDE was born 22 Jan 1851 in Rottevalle, Tietjerkstradeel. He died 8 Jun 1851.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1851
Aangiftedatum 23 januari 1851, blad nr. 12
Geert Koops van der Velde, geboren 22 januari 1851
Zoon van Koop Geerts van der Velde en Dieuwke Hendriks Bakker
Wonende te Rottevalle, gemeente Smallingerland
+ 125 M ii Geert Koops VAN DER VELDE was born 26 Apr 1852 and died 16 Dec 1921.
  126 F iii
Loltje Koops (Geerts) VAN DER VELDE was born 12 Sep 1865 in Smallingerland. She died 6 May 1935 in Smallingerland.

Geboorteakte Smallingerland, 1865
Aangiftedatum 12 september 1865, akte nr. 182
Loltje van der Velde, geboren 12 september 1865
Dochter van Koop Geerts van der Velde en Dieuwke Hendriks Bakker

Overlijdensakte Smallingerland, 1935
Aangiftedatum 9 mei 1935, akte nr. 65
Loltje van der Velde, overleden 6 mei 1935, oud 69 jaar, ongehuwd
dochter van Koop Geerts van der Velde en Dieuwke Hendriks Bakker
+ 127 M iv Hendrik Koops VAN DER VELDE was born 1855 and died 12 Jan 1945.
+ 128 M v Hielke Koops VAN DER VELDE was born 1 Jul 1859.
+ 129 M vi Jan Koops VAN DER VELDE was born 5 May 1868.

70. Jan Geerts VAN DER VELDE (Geert Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 3 Oct 1826 in Tietjerkstradeel. He died 13 Sep 1905 in Tietjerksteradeel.

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1905
Aangiftedatum 13 september 1905, akte nr. 171
Jan Geerts van der Velde, overleden 13 september 1905, oud 78 jaar,
weduwnaar

Jan married Baukje Dictus BENEDICTUS, daughter of Dictus Teyes BENEDICTUS and Sjoukje Tammes OOSTERHOF, on 28 Apr 1853 in Tietjerksteradeel. Baukje was born 1827 in Oostermeer.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1853
  Man:     Jan Geerts van der Velde, oud 26 jaar, geboren te
           Oostermeer
Ouders:     Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus
Vrouw:     Baukje Dictus Benedictus, oud 26 jaar, geboren te
           Oostermeer
Ouders:     Dictus Teyes Benedictus en Sjoukje Tammes Oosterhof
Datum:     28 april 1853, akte nr. 15

Jan and Baukje had the following children:

+ 130 M i Geert Jans VAN DER VELDE was born 11 May 1854 and died 13 Aug 1917.
+ 131 F ii Sjoukje VAN DER VELDE was born 18 Jan 1856.
+ 132 F iii Loltje Jans VAN DER VELDE was born 20 May 1859 and died 24 Feb 1924.
+ 133 M iv Dictus Geerts VAN DER VELDE was born 21 Oct 1861 and died 23 May 1941.
  134 M v
Teye VAN DER VELDE was born 12 Oct 1866 in Augustinusga, Tietjerkstradeel. He died 26 Oct 1890 in Achtkarspelen.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1866
Aangiftedatum 13 oktober 1866, akte nr. 225
Teye van der Velde, geboren 12 oktober 1866
Zoon van Jan Geerts van der Velde en Baukje Dictus Benedictus
Wonende te Augustinusga

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1890
Aangiftedatum 27 oktober 1890, akte nr. 167
Teye van der Velde, overleden 26 oktober 1890, oud 24 jaar, ongehuwd

71. Trijntje Geerts VAN DER VELDE (Geert Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 10 Mar 1829 in Tietjerksteradeel. She died 4 Mar 1909 in Smallingerland.

Overlijdensakte Smallingerland, 1909
Aangiftedatum 5 maart 1909, akte nr. 56
Trijntje Geerts van der Velde, overleden 4 maart 1909, oud 79 jaar,
weduwe
dochter van Geert Koops van der Velde en Loltje Benedictus

Trijntje married Koop Jans VAN DER VELDE, son of Jan Koops VAN DER VELDE and Jeltje Hendriks MEYER, on 21 May 1859 in Smallingerland, Friesland, NL. Koop was born 28 Feb 1829 in Tietjerkstradeel. He died 3 Jan 1886 in Smallingerland.

Overlijdensakte Smallingerland, 1886
Aangiftedatum 4 januari 1886, akte nr. 1
Koop Jans van der Velde, overleden 3 januari 1886, oud 56 jaar, gehuwd
zoon van Jan Koops van der Velde en Jeltje Hendriks Meyer

Memories van Successie Kantoor Beetsterzwaag 1886
Overledene  : Koop Jans van der Velde
Overleden op: 3 januari 1886
Wonende te  : Drachten
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1039
Aktenr.      : 5660
Op microfilm nr. 7 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1859
Man:    Koop Jans van der Velde, oud 30 jaar, geboren: Oostermeer
Ouders: Jan Koops van der Velde en Jeltje Hendriks Meyer
Vrouw:  Trijntje Geerts van der Velde, oud 30 jaar, geboren: Suameer
Ouders: Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus
Datum:  21 mei 1859 Akte nr. 41

Koop and Trijntje had the following children:

  135 F i
Loltje Koops (Jans) VAN DER VELDE was born 10 Nov 1860 in Opsterland. She died 27 May 1913 in Smallingerland.

Geboorteakte Opsterland, 1860
Aangiftedatum 12 november 1860, akte nr. 307
Loltje van der Velde, geboren 10 november 1860
Dochter van Koop Jans van der Velde en Trijntje Geerts van der Velde

Overlijdensakte Smallingerland, 1913
Aangiftedatum 27 mei 1913, akte nr. 72
Loltje van der Velde, overleden 27 mei 1913, oud 52 jaar, gehuwd
dochter van Koop Jans van der Velde en Trijntje Geerts van der Velde
       
Loltje married Hendrik MULDER on 21 May 1887 in Ureterp, Friesland. Hendrik was born 1858 in Drachten.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1887
Man:    Hendrik Mulder, oud 29 jaar, geboren: Drachten
Ouders: Wiebe hendriks Mulder en Sintje van der Heide
Vrouw:  Loltje van der Velde, oud 26 jaar, geboren: Ureterp
Ouders: Koop Jans van der Velde en Trijntje Geerts van der Velde
Datum:  21 mei 1887 Akte nr. 35

  136 M ii
Jan Koops VAN DER VELDE was born 5 Oct 1863 in Ureterp.
       
Jan married Wytske BERGSMA on 31 May 1913 in Opsterland. Wytske was born 6 Apr 1878 in Drachten.

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-33 Inventarisnr: 2050
Gemeente: Smallingerland Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 64 Datum: 31-05-1913  
Bruidegom Jan van der Velde Leeftijd: 49 Geboorteplaats: Ureterp, gemeente Opsterland  
Bruid Wytske Bergsma Leeftijd: 35 Geboorteplaats: Drachten  
Vader bruidegom Koop Jans van der Velde  Moeder bruidegom Trijntje Geerts van der Velde  
Vader bruid Uilke Bergsma  Moeder bruid Baukje de Boer  

72. Liebbe Geerts VAN DER VELDE (Geert Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 22 Jan 1832 in Tietjerkstradeel. He died 28 Nov 1871 in Rottevalle.

Burgerlijke stand - Geboorte  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Gemeente: Tietjerksteradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 7 Aangiftedatum: 23-01-1832  
Kind Liebbe van der Velde Geslacht: M Geboortedatum: 22-01-1832  
Vader Geert Koops van der Velde  Moeder Loltje Teyes Benedictus  

Overlijdensakte Smallingerland, 1871
Aangiftedatum 29 november 1871, akte nr. 218
Libbe Geerts van der Velde, overleden 28 november 1871, oud 39 jaar,
weduwnaar
zoon van Geert Koops van der Velde en Loltje Benedictus

Memories van Successie Kantoor Beetsterzwaag 1871
Overledene  : Libbe Geerts van der Velde
Overleden op: 28 november 1871
Wonende te  : Rottevalle
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1024
Aktenr.      : 4132
Op microfilm nr. 5 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Liebbe married Akke SIETZEMA on 18 Jul 1863 in Rottevalle. Akke was born 1839 in Rottevalle.

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-37 Inventarisnr: 2023
Gemeente: Tietjerksteradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 75
Datum: 18-07-1863  
Bruidegom Liebbe van der Velde Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Oostermeer  
Bruid Akke Sietzema Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Rottevalle, gemeente Smallingerland  
Vader bruidegom Geert Koops van der Velde  Moeder bruidegom Loltje Teyes Benedictus  
Vader bruid Jan Gaukes Sietzema  Moeder bruid Wytske Eedsges van der Veen  

Liebbe and Akke had the following children:

  137 F i
Wietske VAN DER VELDE was born 26 Mar 1864 in Smallingerland.

Burgerlijke stand - Geboorte  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  
Algemeen Gemeente: Smallingerland Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: A 77 Aangiftedatum: 26-03-1864  
Kind Wietske van der Velde Geslacht: V Geboortedatum: 26-03-1864  
Vader Liebbe Geerts van der Velde  Moeder Akke Jans Sietzema
       
Wietske married Gerhard POSTHUMA on 9 Aug 1886 in Smallingerland. Gerhard was born 1858 in Drachten.

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-33 Inventarisnr: 2027
Gemeente: Smallingerland Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 71 Datum: 08-09-1886  
Bruidegom Gerhard Posthuma Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Drachten  
Bruid Wietske van der Velde Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Rottevalle  
Vader bruidegom Johannes Suarduszoon Posthuma  Moeder bruidegom Hylkje van der Meer  
Vader bruid Liebbe Geerts van der Velde  Moeder bruid Akke Jans Sietzema  
  

73. Wytze Geerts VAN DER VELDE boer (Geert Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 12 Nov 1835 in Suameer, Tietjerkstradeel. He died 11 Mar 1920 in Rottevalle.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1835
Aangiftedatum 14 november 1835, akte nr. 211
Wytze van der Velde, geboren 12 november 1835
Zoon van Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus

Wijtze Geerts van der Velde, boer, geboren op 12-11-1835 te Suameer (gezindte: Doopsgezind), overleden na 1883.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 14-11-1874 te Tietjerksteradeel met de 28-jarige Johanna Jans Zeilstra, geboren op 20-03-1846 te Eernewoude.

Wytze married Johanna Jans ZEILSTRA on 14 Nov 1875 in Tietjerksteradeel. Johanna was born 23 Mar 1846 in Eernewoude. She died 14 Sep 1929 in Rottevalle.

They had the following children:

+ 138 M i Jan Wytzes VAN DER VELDE was born 13 Sep 1881 and died 28 May 1925.
  139 F ii
Korneliske Wytzes VAN DER VELDE was born 14 Feb 1870 in Tietjerksteradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1870
Aangiftedatum 15 februari 1870, akte nr. 48
Korneliske van der Velde, geboren 14 februari 1870
Dochter van Wytze Geerts van der Velde en Johanna Jans Zeilstra
N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 14 november 1874, gemeente
Tietjerksteradeel
  140 F iii
Loltje Wytzes VAN DER VELDE was born 8 Feb 1875 in Tietjerksteradeel. She died 11 Jun 1875 in Tietjerksteradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1875
Aangiftedatum 10 februari 1875, akte nr. 51
Loltje Wytzes van der Velde, geboren 8 februari 1875
Dochter van Wytze Geerts van der Velde en Johanna Jans Zeilstra

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1875
Aangiftedatum 14 juni 1875, blad nr. 35
Loltje Wytzes van der Velde, overleden 11 juni 1875, oud 4 maanden
  141 F iv
Loltje Wytzes VAN DER VELDE was born 11 Aug 1876 in Tietjerksteradeel. She died 24 Mar 1877 in Tietjerksteradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1876
Aangiftedatum 12 augustus 1876, akte nr. 274
Loltje Wytzes van der Velde, geboren 11 augustus 1876
Dochter van Wytze Geerts van der Velde en Johanna Jans Zeilstra

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1877
Aangiftedatum 26 maart 1877, akte nr. 73
Loltje Wytzes van der Velde, overleden 24 maart 1877, oud 8 maanden
  142 M v
Geert Wytzes VAN DER VELDE was born 23 Feb 1878 in Tietjerksteradeel.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1878
Aangiftedatum 25 februari 1878, akte nr. 73
Geert Wytzes van der Velde, geboren 23 februari 1878
Zoon van Wytze Geerts van der Velde en Johanna Jans Zeilstra
       
Geert married Aaltje SMID on 9 Nov 1907 in Tietjerksteradeel.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1907
Man:    Geert van der Velde
Vrouw:  Aaltje Smids
Datum:  9 november 1907       Akte nr. 104

  143 F vi
Loltje Wytzes VAN DER VELDE was born 25 Jun 1885 in Achtkarspelen.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1885
Aangiftedatum 26 juni 1885, akte nr. 164
Loltje van der Velde, geboren 25 juni 1885
Dochter van Wytze Geerts van der Velde en Johanna Jans Zeilstra

76. Koop Roels VAN DER VELDE (Roel Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 7 Apr 1823 in Benedenknijpe, Schoterland. He died 11 Oct 1899 in Het Bildt.

Koop was Grofsmid in Kortezwaag.

Geboorteakte Schoterland
Aangiftedatum 7 april 1823
Koop van der Velde

Overlijdensakte Het Bildt, 1899
Aangiftedatum 12 oktober 1899, akte nr. 106
Koop van der Velde, overleden 11 oktober 1899, oud 76 jaar, weduwnaar

Het nageslacht van Koop Roels van der Velde aangevuld met gegevens van Klaas Bekkema.

Koop married (1) Anna Christina SLOT on 16 May 1852 in Schoterland. Anna was born 1825. She died 10 Jan 1854 in Kortezwaag.

Memories van Successie

Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1854

Overledene  : Anna Christina   Slot
Overleden op: 10 januari 1854
Wonende te  : Kortezwaag
Tekst:
vrouw van Koop Roels v.der Velde, grofsmid; moeder van minderjarige Roelof
Koops v.der Velde.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.   : 42
Inventarisnr. : 1012
Dagregisternr.: 992
Op microfilm nr. 3 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Koop also married (2) Trijntje Martynus HARMSMA on 29 Apr 1858 in Opsterland. Trijntje was born 1832. She died 1 Apr 1876 in Het Bildt.

Overlijdensakte Het Bildt, 1876
Aangiftedatum 3 april 1876, akte nr. 58
Trijntje Martinus Harmsma, overleden 1 april 1876, oud 44 jaar, gehuwd

Marriage Notes:

Huwelijksakte Opsterland, 1858
Man:   Koop Roels van der Velde
Vrouw: Trijntje Martynus Harmsma
Datum: 29 april 1858 Akte nr. 25

Koop and Trijntje had the following children:

  144 F i
Baukje VAN DER VELDE was born 28 Aug 1859 in St. Jacobiparochie.

Geboorteakte Het Bildt
Aangiftedatum 30 augustus 1859, akte nr. 192
Baukje van der Velde, geboren 29 augustus 1859
dochter van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma
       
Baukje married Wytze VAN DER WAL, son of Pieter Arends VAN DER WAL and Evertje Jans DE WIT, on 11 Aug 1881 in Het Bildt. Wytze was born in Leeuwarden.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Het Bildt, 1881
Man:    Wytze van der Wal, oud 21 jaar, geboren: Leeuwarden
Ouders: Pieter Arends van der Wal en Evertje Jans de Wit
Vrouw:  Baukje van der Velde, oud 21 jaar, geboren: St.
       Jacobiparochie
Ouders: Koop van der Velde en Trijntje Harmsma
Datum:  11 augustus 1881
Aktenr: 65

  145 F ii
Freerkje VAN DER VELDE was born 25 Nov 1861 in Het Bildt.

Geboorteakte Het Bildt
Aangiftedatum 26 november 1861, akte nr. 259
Freerkje van der Velde, geboren 25 november 1861
dochter van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma
  146 F iii
Martina VAN DER VELDE was born 9 Nov 1864 in Het Bildt.

Geboorteakte Het Bildt
Aangiftedatum 10 november 1864, akte nr. 262
Martina van der Velde, geboren 9 november 1864
dochter van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma
  147 M iv
Marten VAN DER VELDE was born 20 Apr 1867 in Het Bildt.

Geboorteakte Het Bildt
Aangiftedatum 20 april 1867, akte nr. 89
Marten van der Velde, geboren 20 april 1867
zoon van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma
  148 F v
Geertje VAN DER VELDE was born 24 Feb 1869 in Het Bildt. She died 4 Jun 1869.

Geboorteakte Het Bildt
Aangiftedatum 25 februari 1869, akte nr. 52
Geertje van der Velde, geboren 24 februari 1869
dochter van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma

Overlijdensakte Het Bildt, 1869
Aangiftedatum 5 juni 1869, akte nr. 66
Geertje van der Velde, overleden 4 juni 1869, oud 3 maanden
  149 F vi
Geertje VAN DER VELDE was born 21 May 1870 in Het Bildt. She died 5 Dec 1872.

Geboorteakte Het Bildt
Aangiftedatum 23 mei 1870, akte nr. 120
Geertje van der Velde, geboren 21 mei 1870
dochter van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma

Overlijdensakte Het Bildt, 1872
Aangiftedatum 7 december 1872, akte nr. 183
Geertje van der Velde, overleden 5 december 1872, oud 2 jaar
  150 M vii
Feitze VAN DER VELDE was born 4 Jul 1874 in Het Bildt.

Geboorteakte Het Bildt
Aangiftedatum 6 juli 1874, akte nr. 189
Feitze van der Velde, geboren 4 juli 1874
zoon van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma
  151 viii
Levenloos VAN DER VELDE was born 30 Oct 1863 in Het Bildt. Levenloos died 30 Oct 1863.

Overlijdensakte Het Bildt, 1863
Aangiftedatum 31 oktober 1863, akte nr. 165
Levenloos kind, geboren 30 oktober 1863
zoon van Koop van der Velde en Trijntje Harmsma

Koop also married (3) Diewke Jans VAN DIJK on 23 Jun 1881 in Het Bildt. Diewke was born 1826 in St. Jacobiparochie.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Het Bildt, 1881
Man:    Koop van der Velde, oud 58 jaar, geboren: Benedenknijpe
Ouders: Roel Koops van der Velde en Freerkjen Martens van Velde
Vrouw:  Dieuwke van Dijk, oud 55 jaar, geboren: St. Jacobiparochie
Ouders: Jan Lieuwes van Dijk en Antje Douwes Holwerda
Datum:  23 juni 1881
Aktenr: 60

86. Koop Oenes VAN DER VELDE (Oene Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 21 Sep 1822 in Oostermeer. He died 11 Oct 1899 in Het Bildt.

Overlijdensakte Het Bildt, 1899
Aangiftedatum 12 oktober 1899, akte nr. 106
Koop van der Velde, overleden 11 oktober 1899, oud 76 jaar, weduwnaar

Koop married Froukje Jacobs VAN DER KOOI on 4 Aug 1848 in Achtkarspelen. Froukje was born 1828 in Surhuisterveen.

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-01 Inventarisnr: 2014
Gemeente: Achtkarspelen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 08-04-1848  
Bruidegom Koop van der Velde Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Oostermeer, gemeente Tietjerksteradeel  
Bruid Froukje Jakobs van der Kooi Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Surhuisterveen  
Vader bruidegom Oene Koops van der Velde  Moeder bruidegom Dieuwke Wygers Postma  
Vader bruid Jakob Bokkes van der Kooi  Moeder bruid Jantje Pieters Postmus  

Koop and Froukje had the following children:

  152 F i
Dieuwke VAN DER VELDE was born 27 Dec 1848 in Achtkarspelen. She died 11 Jun 1936 in Achtkarspelen.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1848
Aangiftedatum 29 december 1848, blad nr. 109
Dieuwke van der Velde, geboren 27 december 1848
Dochter van Koop Oenes van der Velde en Froukje Jakobs van der Kooy

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1936
Aangiftedatum 11 juni 1936, akte nr. 80
Dieuwke van der Velde, overleden 11 juni 1936, oud 87 jaar, weduwe
dochter van Koop van der Velde en Froukje van der Kooi
       
Dieuwke married Jan WIJNALDA on 18 Jul 1874 in Achtkarspelen. Jan was born 1848 in Surhuisterveen.

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-01 Inventarisnr: 2023
Gemeente: Achtkarspelen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 51 Datum: 18-07-1874  
Bruidegom Jan Wijnalda Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Surhuisterveen  
Bruid Dieuwke van der Velde Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Surhuisterveen  
Vader bruidegom Douwe Douwes Wijnalda  Moeder bruidegom Gerkje Wiebes Pettinga  
Vader bruid Koop Oenes van der Velde  Moeder bruid Froukje Jakobs van der Kooy  

  153 F ii
Jantje VAN DER VELDE was born 21 Dec 1851 in Achtkarspelen. She died 26 Apr 1903 in Achtkarspelen.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1851
Aangiftedatum 23 december 1851, blad nr. 129
Jantje van der Velde, geboren 21 december 1851
Dochter van Koop Oenes van der Velde en Froukje Jakobs van der Kooi

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1903
Aangiftedatum 27 april 1903, akte nr. 94
Jantje Koops van der Velde, overleden 26 april 1903, oud 51 jaar,
gehuwd
       
Jantje married Jelke DE HAAN on 18 May 1878 in Achtkarspelen. Jelke was born 1846 in Surhuisterveen.

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-01 Inventarisnr: 2025
Gemeente: Achtkarspelen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 44 Datum: 18-05-1878  
Bruidegom Jelke de Haan Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Surhuisterveen  
Bruid Jantje van der Velde Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Surhuisterveen  
Vader bruidegom Jacobus Jans de Haan  Moeder bruidegom Antje Jelkes Fokkinga  
Vader bruid Koop Oenes van der Velde  Moeder bruid Froukje Jakobs van der Kooi  

  154 M iii
Oene Koops VAN DER VELDE was born 7 Apr 1854 in Surhuisterveen. He died 21 Dec 1930 in Achtkarspelen, Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1854
Aangiftedatum 10 april 1854, blad nr. 36
Oene van der Velde, geboren 7 april 1854
Zoon van Koop Oenes van der Velde en Froukje Jakobs van der Kooi

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1930
Aangiftedatum 22 december 1930, akte nr. 147
Oene van der Velde, overleden 21 december 1930, oud 76 jaar, weduwnaar
       
Oene married Ediena Margaretha NAP on 18 Jun 1910 in Achtkarspelen. Ediena was born 1846 in 't Zandt, provincie Noord-Holland. She died 10 Apr 1923 in Achtkarspelen.

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1923
Aangiftedatum 10 april 1923, akte nr. 56
Ediena Margaretha Nap, vrouw, overleden 10 april 1923
Oud 77 jaar, gehuwd

1924 Augustinusga, notaris A. M. Harterink
Boedelscheiding
- Oene Koops van der Velde te Surhuisterveen, weduwnaar van
 Edina Nap, comparant
- Grietje Hoekzema; uitgezonderd haar deel van de boedel

Bron:
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 6124
Repertoirenr.: 3232 d.d. 15 oktober 1924

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-01 Inventarisnr: 2048
Gemeente: Achtkarspelen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 62 Datum: 18-06-1910  
Bruidegom Oene van der Velde Leeftijd: 56 Geboorteplaats: Surhuisterveen  
Bruid Ediena Margaretha Nap Leeftijd: 64 Geboorteplaats: 't Zandt, provincie Noord-Holland  
Vader bruidegom Koop Oenes van der Velde Moeder bruidegom Froukje Jakobs van der Kooi  
Vader bruid Jurjen Brester Nap  Moeder bruid Grietje Jans Mulder  
Nadere informatie  Bruid is weduwe van Hidde Dolfin  

  155 M iv
Jacob VAN DER VELDE was born 23 Jul 1857 in Achtkarspelen. He died 27 Dec 1918 in Sneek.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1857
Aangiftedatum 24 juli 1857, blad nr. 70
Jakob van der Velde, geboren 23 juli 1857
Zoon van Koop Oenes van der Velde en Froukje Jakobs van der Kooi

Overlijdensakte Sneek, 1918
Aangiftedatum 28 december 1918, akte nr. 278
Jacob van der Velde, man, overleden 27 december 1918
Oud 62 jaar, gehuwd
  156 M v
Pieter VAN DER VELDE was born 17 Jun 1865 in Surhuisterveen, Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1865
Aangiftedatum 19 juni 1865, akte nr. 124
Pieter van der Velde, geboren 17 juni 1865
Zoon van Koop Oenes van der Velde en Froukje Jakobs van der Kooi
Wonende te Surhuisterveen
        Pieter married Elisabeth KINGMA
+ 157 M vi Wieger Koops VAN DER VELDE was born 25 Jan 1860 and died 30 Oct 1934.
  158 F vii
Tjitske VAN DER VELDE was born 8 Aug 1867 in Surhuisterveen, Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1867
Aangiftedatum 9 augustus 1867, akte nr. 210
Tjitske van der Velde, geboren 8 augustus 1867
Dochter van Koop Oenes van der Velde en Froukje Jakobs van der Kooy
Wonende te Surhuisterveen
  159 F viii
Trijntje VAN DER VELDE was born 3 Dec 1870 in Surhuisterveen, Tietjerkstradeel.

Geboorteakte Achtkarspelen, 1870
Aangiftedatum 6 december 1870, akte nr. 297
Trijntje van der Velde, geboren 3 december 1870
Dochter van Koop Oenes van der Velde en Froukje Jakobs van der Kooy
Wonende te Surhuisterveen

91. Koop Jans VAN DER VELDE (Jan Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 28 Feb 1829 in Tietjerkstradeel. He died 3 Jan 1886 in Smallingerland.

Overlijdensakte Smallingerland, 1886
Aangiftedatum 4 januari 1886, akte nr. 1
Koop Jans van der Velde, overleden 3 januari 1886, oud 56 jaar, gehuwd
zoon van Jan Koops van der Velde en Jeltje Hendriks Meyer

Memories van Successie Kantoor Beetsterzwaag 1886
Overledene  : Koop Jans van der Velde
Overleden op: 3 januari 1886
Wonende te  : Drachten
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1902
Toegangsnr.  : 42
Inventarisnr.: 1039
Aktenr.      : 5660
Op microfilm nr. 7 raadpleegbaar op de studiezaal van
Tresoar

Koop married Trijntje Geerts VAN DER VELDE, daughter of Geert Koops VAN DER VELDE and Loltje Teyes BENEDICTUS, on 21 May 1859 in Smallingerland, Friesland, NL. Trijntje was born 10 Mar 1829 in Tietjerksteradeel. She died 4 Mar 1909 in Smallingerland.

Overlijdensakte Smallingerland, 1909
Aangiftedatum 5 maart 1909, akte nr. 56
Trijntje Geerts van der Velde, overleden 4 maart 1909, oud 79 jaar,
weduwe
dochter van Geert Koops van der Velde en Loltje Benedictus

Marriage Notes:

Huwelijksakte Smallingerland, 1859
Man:    Koop Jans van der Velde, oud 30 jaar, geboren: Oostermeer
Ouders: Jan Koops van der Velde en Jeltje Hendriks Meyer
Vrouw:  Trijntje Geerts van der Velde, oud 30 jaar, geboren: Suameer
Ouders: Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus
Datum:  21 mei 1859 Akte nr. 41

Koop and Trijntje had the following children:

  160 F i Loltje Koops (Jans) VAN DER VELDE is printed as #135.
  161 M ii Jan Koops VAN DER VELDE is printed as #136.

92. Hendrik Jans VAN DER VELDE (Jan Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 26 Feb 1826 in Smallingerland.

Geboorteakte Smallingerland, 1832
Aangiftedatum 27 februari 1832, blad nr. 11
Hendrik van der Velde, geboren 26 februari 1832
Zoon van Jan Koops van der Velde en Jeltje Hendriks Meyer

Hendrik married (1) Jantje VAN DER SLUIS. Jantje was born 1866 in Rottevalle. She died 28 Jul 1939 in Heerenveen.

Overlijdensakte Opsterland, 1939
Aangiftedatum 4 augustus 1939, akte nr. 127
Jantje van der Sluis, overleden 28 juli 1939, oud 73 jaar, gehuwd
N.B. Overleden te Heerenveen

They had the following children:

  162 M i
Jan Hendriks VAN DER VELDE was born 27 Jul 1896 in Smallingerland. He died 16 Sep 1941 in Smallingerland.

Geboorteakte Smallingerland, 1896
Aangiftedatum 28 juli 1896, akte nr. 182
Jan van der Velde, geboren 27 juli 1896
Zoon van Hendrik Koops van der Velde en Jantje van der Sluis

Overlijdensakte Smallingerland, 1941
Aangiftedatum 18 september 1941, akte nr. 153
Jan van der Velde, overleden 16 september 1941, oud 45 jaar, ongehuwd
zoon van Hendrik van der Velde en Jantje van der Sluis

Hendrik also married (2) Ytje Fredriks MOOK on 6 Nov 1864 in Opsterland.

Inv.Nr. 032103 (032093) Notaris Eilard J.Attema te Drachten
Rep.Nr. 0045 van 06 maart 1879 Soort akte: testament
Ytje Frederiks Mook uit Hemrik
gehuwd met Hendrik Jans van der Velde

Marriage Notes:

Huwelijksakte Opsterland, 1864
Man:   Hendrik Jans van der Velde
Vrouw: Yttje Mook
Datum: 6 november 1864 Akte nr. 82

Inv.Nr. 032103 (032093) Notaris Eilard J.Attema te Drachten
Rep.Nr. 0045 van 06 maart 1879 Soort akte: testament
Ytje Frederiks Mook uit Hemrik
gehuwd met Hendrik Jans van der Velde

101. Koop Wytzes VAN DER VELDE smid (Wytze Koops VAN DER VELDE , Koop Roels VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 22 May 1848 in Suameer, Tietjerksteradeel. He died 4 Mar 1906 in Ooststellingwerf.

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1848
Aangiftedatum 24 mei 1848, blad nr. 44
Koop Wytzes van der Velde, geboren 22 mei 1848
Zoon van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibbelink
Wonende te Suameer

Overlijdensakte Ooststellingwerf, 1906
Aangiftedatum 5 maart 1906, akte nr. 33
Koop Wytzes van der Velde, overleden 4 maart 1906, oud 57 jaar
Gehuwd met Aaltje de Boer
zoon van Wytze Koops van der Velde en Elisabeth Jans Wibbelink

Koop married Aaltje DE BOER. Aaltje was born 1857 in Ureterp, Opsterland. She died 23 Apr 1939 in Ooststellingwerf.

Burgerlijke stand - Overlijden  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  
Algemeen Gemeente: Ooststellingwerf Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 58 Aangiftedatum: 24-04-1939  
Overledene Aaltje de Boer Geslacht: V Overlijdensdatum: 23-04-1939  
Vader Bonne Gooitzens de Boer  Moeder Aaltje Jelles Mulder  
Partner Koop Wietzes van der Velde Relatie: weduwe  
Nadere informatie  Leeftijd: 82 jaar

They had the following children:

  163 M i
Rinse Koops VAN DER VELDE was born 1886 in Donkerbroek.
       
Rinse married Trientje OOSTERHOUT on 10 May 1917 in Ooststellingwerf. Trientje was born 1877 in Appelscha.

Marriage Notes:

Burgerlijke stand - Huwelijk  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-27 Inventarisnr: 2057
Gemeente: Ooststellingwerf Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 77 Datum: 05-10-1917  
Bruidegom Rinse van der Velde Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Donkerbroek  
Bruid Trientje Oost Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Appelscha  
Vader bruidegom Koop Wietzes van der Velde  Moeder bruidegom Aaltje Bonnes de Boer  
Vader bruid Johannes Oost  Moeder bruid Durkje Thijsses Graafstra  

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index