Nakomelingen van Geert Roelofs en Taets Jarichs

Tenth Generation

(Continued)


167. Tjeerd Ekes VAN DER VELDE (Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE , Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 30 May 1851 in Achlum. He died 20 Dec 1927 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1851
Aangiftedatum 30 mei 1851, akte nr. 63
Tjeerd van der Velde, geboren 30 mei 1851
zoon van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

"Een geval vergeet ik nooit. Oom Tjeerd en Tante Sjitske waren op bezoek. De twee mannen zaten te dampen en te praten, en ik zat er bij, natuurlijk met een boek. De vrouwen zaten in de voorkamer, hoe lang wist ik door mijn lezen niet. Toen opeens een gelach op de gang en de twee vrouwen kwamen hand in hand de kamer ingehuppeld. Dat verbaasde gezicht van Oom. Aan vaders' gezicht zag ik wel binnenpret. Maar niemand vroeg iets en die twee vertelden ook niets. Ik heb nooit geweten wat die twee bekokstoofd hadden."
Uit de Memoires van E.T. van der Velde

De Achlumer smid (Volksverhalen Meertens Instituut)
Baas van der Velde te Achlum, dy wenne oan 'e feart, flak by de sls yn 'e Slachte Smids Syl hjit dy sls dan ek. Wy neamden him Baas-ik-sis, want hy prate altyd op dizze manier: 'Dy seine is echt Sweedsk stielik sis echt Sweedsk stiel'. It wie in bste fakman. Hy stie bekend om de terpboaren dy't er makke. Iksels haw terpgraver west. Men moast in terpboar fan Achlum hawwe, of ien fan Skukken fan Tsjerkwert. In terpboar moast net te hurd wze, want dan spatten der hoeken t; hy moast ek net te sacht wze, want dan gong er omlizzen.
Dy smid hie in hoekje greide, it wie net folle mear as in grutte bleek. Dat hoekje greide hie er meand en it gers kaam yn 'e oper en doe oan in foech blokje, no ja, in blokje koe it net iens hjitte, sa behyndich wie it. Mar dat guod skynde pittich te wzen, teminsten it broeide gns.
Om in lang ferhaal koart te meitsjen: dy jns let, baas stie noch efkes btendoar, doe kamen de buorlju en seinen: 'Baas, jo blokje hea stiet yn 'e brn!' 'Wel, de deale noch ta', sei baas, 'dat is net bst, myn skoandere wintertarring'.
Baas koe oars neat fine as in traaljekoer, dr't er dan oars mei turfhelle. Hy sei: 'No, hjir moatte wy mar mei wetterskeppe, minsken! Gau oan 'e gong, ien man by de feart en dy jout it de oare mar oer'. Ja, en it slagge har ek noch om dy brn t te krijen.
Op't lst sei baas: 'Hea, wat driuwt dr by de syl?' 'Ja', sei syn buorman, 'dat is in slypstien'. 'Dy moatte wy der t helje', sei baas, 'dy kin 'k skoan brke yn 'e smidte'.
Baas hat it mysels ferteld.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 3048
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 74
Aangiftedatum: 21-12-1927
Overledene Tjeerd van der Velde Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-12-1927 Nadere informatie Oud 76 jaar, gehuwd

Tjeerd married Tjietske BRUINSMA, daughter of Pieter Jans BRUINSMA and Lieuwkje Riemers HIBMA, on 24 May 1879 in Achlum. Tjietske was born 30 Aug 1854 in Midlum. She died 26 Apr 1928 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel.

Geboorteakte Franekeradeel, 1854
Aangiftedatum 31 augustus 1854, akte nr. 104
Tjietske Bruinsma, geboren 30 augustus 1854
dochter van Pieter Jans Bruinsma en Lieuwkje Riemers Hibma

Overlijdensakte Franekeradeel, 1928
Aangiftedatum 8 mei 1928, akte nr. 21
Tjietske Bruinsma, overleden 26 april 1928, oud 73 jaar, weduwe
N.B. Overleden te Oppenhuizen

Marriage Notes:

1. Tresoar, Huwelijksakte Franekeradeel, 1879. "
Man:    Tjeerd van der Velde
Vrouw:  Tjietske Bruinsma
Datum:  24 mei 1879           Akte nr. 28."

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2015
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 28 Datum: 24-05-1879
Bruidegom Tjeerd van der Velde Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Achlum
Bruid Tjietske Bruinsma Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Midlum
Vader bruidegom Eke Tjeerds van der Velde  Moeder bruidegom Blijke Arjens de Vries
Vader bruid Pieter Jans Bruinsma  Moeder bruid Lieuwkje Riemers Hibma

Tjeerd and Tjietske had the following children:

+ 232 F i Lieuwkje VAN DER VELDE was born 5 Apr 1880.
  233 F ii
Blijke VAN DER VELDE was born 27 Nov 1881 in Achlum. She died 8 Feb 1975 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1881
Aangiftedatum 28 november 1881, akte nr. 161
Blijke van der Velde, geboren 27 november 1881
dochter van Tjeerd van der Velde en Tjietske Bruinsma
       
Blijke married Johan Diderich WESTRA on 7 Aug 1920 in Achlum. Johan was born 16 Mar 1888 in Achlum. He died 2 Dec 1978 in Achlum and was buried in Achlum.

Geboorteakte Wonseradeel, 1888
Aangiftedatum 17 maart 1888, akte nr. 93
Johan Diderich Westra, geboren 16 maart 1888
zoon van Klaas Westra en Atje Blok

Marriage Notes:

1. Tresoar, Huwelijksakte Franekeradeel, 1920. "
Man:    Johan Diderich Westra
Vrouw:  Blijke van der Velde
Datum:  7 augustus 1920       Akte nr. 38."

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2045
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 38 Datum: 07-08-1920
Bruidegom Johan Diderich Westra Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Arum, gemeente Wonseradeel
Bruid Blijke van der Velde Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Klaas Westra  Moeder bruidegom Atje Blok
Vader bruid Tjeerd van der Velde  Moeder bruid Tjietske Bruinsma

Blijke en Johan trouwden op dezelfde dag als haar zuster Pietertje en Lammert Zijlstra.


  234 F iii
Aaltje VAN DER VELDE was born 22 Sep 1883 in Achlum. She died 14 Apr 1970 in Achlum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1883
Aangiftedatum 24 september 1883, akte nr. 131
Aaltje van der Velde, geboren 22 september 1883
dochter van Tjeerd van der Velde en Tjietske Bruinsma
       
Aaltje married Douwe LEYENAAR on 1 Jun 1912 in Achlum. Douwe was born 10 Dec 1882 in Herbaijum.

Geboorteakte Franekeradeel, 1882
Aangiftedatum 11 december 1882, akte nr. 153
Douwe Leyenaar, geboren 10 december 1882
Zoon van Sybren Leyenaar en Akke Gonga

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franekeradeel, 1912
Man:    Douwe Leyenaar
Vrouw:  Aaltje van der Velde
Datum:  1 juni 1912           Akte nr. 34

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)  Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2037
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 34 Datum: 01-06-1912
Bruidegom Douwe Leyenaar Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Herbaijum
Bruid Aaltje van der Velde Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Sybren Leyenaar Moeder bruidegom Akke Gonga
Vader bruid Tjeerd van der Velde Moeder bruid Tjietske Bruinsma

  235 M iv
Eke VAN DER VELDE was born 17 Dec 1885 in Achlum. He died 15 Jan 1886.

Geboorteakte Franekeradeel, 1885
Aangiftedatum 18 december 1885, akte nr. 167
Eke van der Velde, geboren 17 december 1885
zoon van Tjeerd van der Velde en Tjietske Bruinsma

Overlijdensakte Franekeradeel, 1886
Aangiftedatum 16 januari 1886, akte nr. 7
Eke van der Velde, overleden 15 januari 1886, oud 4 weken
  236 F v
Levenloos VAN DER VELDE was born 17 Dec 1885 in Achlum. She died 17 Dec 1885.

Overlijdensakte Franekeradeel, 1885
Aangiftedatum 18 december 1885, akte nr. 83
Levenloos kind, geboren 17 december 1885
dochter van Tjeerd van der Velde en Tjietske Bruinsma
+ 237 M vi Eke Tjeerds VAN DER VELDE was born 26 Jul 1887 and died 16 Feb 1969.
+ 238 F vii Pietertje VAN DER VELDE was born 6 Jul 1893.

168. Klaaske VAN DER VELDE (Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE , Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 26 Apr 1853 in Achlum. She died 3 Jun 1915 in Harlingen.

Geboorteakte Franekeradeel, 1853
Aangiftedatum 29 april 1853, akte nr. 43
Klaaske van der Velde, geboren 26 april 1853
dochter van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum  Algemeen Toegangnr: 30-15 Inventarisnr: 3051
Gemeente: Harlingen Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 64 Aangiftedatum: 04-06-1915  
Overledene Klaske van der Velde Geslacht: V Overlijdensdatum: 03-06-1915  
Relatie: weduwe  Nadere informatie  Leeftijd: 62 jaar

Klaaske married Jacob Klazes VAN VLIET on 20 May 1876 in Franekeradeel. Jacob was born 15 Oct 1848 in Franeker. He died 29 May 1912 in Franeker.

Geboorteakte Franeker, 1848
Aangiftedatum 16 oktober 1848, blad nr. 69
Jacob van Vliet, geboren 15 oktober 1848
zoon van Klaas Sytses van Vliet en Froukje Jacobs Fijnja

Overlijdensakte Franeker, 1912
Aangiftedatum 30 mei 1912, akte nr. 62
Jacob van Vliet, overleden 29 mei 1912, oud 63 jaar, gehuwd

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franekeradeel, 1876
Man:    Jacob van Vliet
Vrouw:  Klaaske van der Velde
Datum:  20 mei 1876           Akte nr. 34

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2014
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 34 Datum: 20-05-1876
Bruidegom Jacob van Vliet Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Franeker
Bruid Klaaske van der Velde Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Klaas Sytses van Vliet Moeder bruidegom Froukje Jacobs Fijnja
Vader bruid Eke Tjeerds van der Velde Moeder bruid Blijke Arjens de Vries

Jacob and Klaaske had the following children:

  239 F i
Froukje VAN VLIET was born 21 Feb 1877 in Franekeradeel. She died 26 Feb 1877.

Geboorteakte Franekeradeel, 1877
Aangiftedatum 22 februari 1877, akte nr. 31
Froukje van Vliet, geboren 21 februari 1877
Dochter van Jakob Klazes van Vliet en Klaaske Ekes van der Velde

Overlijdensakte Franekeradeel, 1877
Aangiftedatum 27 februari 1877, akte nr. 15
Froukje van Vliet, overleden 26 februari 1877, oud 5 dagen
  240 F ii
Froukje VAN VLIET was born 24 Dec 1877 in Franekeradeel. She died 15 Apr 1881.

Geboorteakte Franekeradeel, 1877
Aangiftedatum 26 december 1877, akte nr. 198
Froukje van Vliet, geboren 24 december 1877
Dochter van Jakob Klazes van Vliet en Klaaske Ekes van der Velde

Overlijdensakte Franekeradeel, 1881
Aangiftedatum 16 april 1881, akte nr. 43
Froukje van Vliet, overleden 15 april 1881, oud 3 jaar
  241 M iii
Klaas VAN VLIET was born 6 Dec 1878 in Franekeradeel. He died 27 Apr 1879.

Geboorteakte Franekeradeel, 1878
Aangiftedatum 7 december 1878, akte nr. 184
Klaas van Vliet, geboren 6 december 1878
Zoon van Jacob Klazes van Vliet en Klaaske Ekes van der Velde

Overlijdensakte Franekeradeel, 1879
Aangiftedatum 28 april 1879, akte nr. 24
Klaas van Vliet, overleden 27 april 1879, oud 4 maanden
  242 F iv
Blijke VAN VLIET was born 16 Oct 1879 in Franekeradeel. She died 18 Dec 1880.

Geboorteakte Franekeradeel, 1879
Aangiftedatum 17 oktober 1879, akte nr. 155
Blijke van Vliet, geboren 16 oktober 1879
Dochter van Jacob Klazes van Vliet en Klaaske Ekes van der Velde

Overlijdensakte Franekeradeel, 1880
Aangiftedatum 20 december 1880, akte nr. 100
Blijke Jacobs van Vliet, overleden 18 december 1880, oud 1 jaar
  243 F v
Blijke VAN VLIET was born 30 Mar 1881 in Franekeradeel. She died 16 Apr 1881.

Overlijdensakte Franekeradeel, 1881
Aangiftedatum 17 april 1881, akte nr. 44
Blijke van Vliet, overleden 16 april 1881, oud 2 weken

Geboorteakte Franekeradeel, 1881
Aangiftedatum 1 april 1881, akte nr. 49
Blijke van Vliet, geboren 30 maart 1881
Dochter van Jacob van Vliet en Klaaske van der Velde
  244 M vi
Klaas VAN VLIET was born 12 Apr 1882 in Franekeradeel.

Geboorteakte Franekeradeel, 1882
Aangiftedatum 14 april 1882, akte nr. 59
Klaas van Vliet, geboren 12 april 1882
Zoon van Jacob van Vliet en Klaaske van der Velde
       
Klaas married Anna Maria EPPENGA on 7 Jun 1908 in Franeker.

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franeker, 1908
 Man: Klaas van Vliet
Vrouw: Anna Maria Eppenga
Datum: 7 juni 1908, akte nr. 35

  245 M vii
Eke VAN VLIET was born 6 Jun 1883 in Franekeradeel. He died 13 Aug 1883.

Geboorteakte Franekeradeel, 1883
Aangiftedatum 6 juni 1883, akte nr. 80
Eke van Vliet, geboren 6 juni 1883
Zoon van Jacob van Vliet en Klaaske van der Velde

Overlijdensakte Franekeradeel, 1883
Aangiftedatum 14 augustus 1883, akte nr. 93
Eke van Vliet, overleden 13 augustus 1883, oud 9 weken
  246 F viii
Froukje VAN VLIET was born 12 Jul 1884 in Franekeradeel. She died 14 Aug 1884.

Geboorteakte Franekeradeel, 1884
Aangiftedatum 12 juli 1884, akte nr. 93
Froukje van Vliet, geboren 12 juli 1884
Dochter van Jakob van Vliet en Klaaske van der Velde

Overlijdensakte Franekeradeel, 1884
Aangiftedatum 16 augustus 1884, akte nr. 69
Froukje van Vliet, overleden 14 augustus 1884, oud 1 maand
  247 M ix
Eke VAN VLIET was born 31 Jul 1885 in Franekeradeel. He died 6 Sep 1885.

Overlijdensakte Franekeradeel, 1885
Aangiftedatum 7 september 1885, akte nr. 58
Eke van Vliet, overleden 6 september 1885, oud 5 weken

Geboorteakte Franekeradeel, 1885
Aangiftedatum 1 augustus 1885, akte nr. 94
Eke van Vliet, geboren 31 juli 1885
Zoon van Jacob van Vliet en Klaaske van der Velde
  248 M x
Eke VAN VLIET was born 10 Jan 1887 in Franekeradeel.
        Eke married Trijntje MOLENAAR
  249 M xi
Sytse VAN VLIET was born 18 Jul 1890 in Franekeradeel. He died 27 May 1891 in Franeker.

Geboorteakte Franeker, 1890
Aangiftedatum 19 juli 1890, akte nr. 143
Sytse van Vliet, geboren 18 juli 1890
Zoon van Jacob van Vliet en Klaske van der Velde

Overlijdensakte Franeker, 1891
Aangiftedatum 28 mei 1891, akte nr. 73
Sytse van Vliet, overleden 27 mei 1891, oud 10 maanden

169. Arjen VAN DER VELDE (Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE , Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 13 Aug 1855 in Achlum. He died 3 Mar 1925 in Minnertsga.

Arjen was 1 touwmaker en timmerbaas 1879 - 1896 in Achlum. He was timmerman 1896 in Minnertsga.

Geboorteakte Franekeradeel, 1855
Aangiftedatum 15 augustus 1855, akte nr. 101
Arjen van der Velde, geboren 13 augustus 1855
zoon van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

1896 St. Jacobiparochie, notaris A. Tadema
Inv. nr. 066025 repertoirenrs. 201 en 204 d.d. 18 januari
1896
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse percelen te Minnertsga
- Wybe Goodijk te Sexbierum, verkoper
- Ritske Willems Jager te Engelum, verkoper
- Sybren Japes de Haan te Berlikum, verkoper
- Doede Klazes Veeman te Engelum, verkoper
- Wytze Kooistra te Minnertsga, koper
- Arjen van der Velde te Achlum, koper

1896 St. Jacobiparochie, notaris A. Tadema
Inv. nr. 066025 repertoire nr. 272 d.d. 15 juni 1896
Obligatie
- Arjen van der Velde te Minnertsga, schuldenaar
- Spaarbank tot Nut van het Algemeen te Arum, schuldeiser;
 betreft de departementen te Arum, Achlum, Kimswerd,
 Witmarsum, Pingjum

Overlijdensakte Barradeel, 1925
Aangiftedatum 4 maart 1925, akte nr. 15
Arjen van der Velde, overleden 3 maart 1925, oud 69 jaar, gehuwd

Van de Website:
http://home.hetnet.nl/~bouma-/index_bestanden/Doarpstimmerman.htm

Artikel uit de dorpskrant Nijs t eigen doarp nummer 2. april 2005
Auteur: Janke Boersma

Doarpstimmerman

Us mem har heit, Arjen van der Velde wie timmerman yn  Minnertsgea. Hij hat ferskate huzen set, sa as it skoalhs dr t no de famylje Steinfort wennet. Dat skoalhs waard boud omdat master P. Bartlema haad fan e skoalle fn dat it hs dr t er wenne net passelik wie foar him en frege drom it skoalbestjoer om in nij hs sette te litten. Dat waard besprutsen en goedkard foar de priis fan f. 3520.-  Arsjitekt Lettinga fan  Seisbierrum skatte it (04-03-1908) op f.3840.-  Van der Velde wie genegen it hs nei it makke bestek te bouwen foar f. 3831.-   It hs waard ferve troch  Joh. Terpstra, pake fan Joh. Terpstra  dy t  bij de Tille wennet, foar de priis fan f. 248,75. De haadkleur wie read.

It doktershs yn s doarp is ek boud troch myn pake, net foar in hsdokter mar foar L. Akkeringa dy t op hlde mei buorkjen op de pleats, no bewenne troch Sevenster oan it Ald Mear yn Wier. Nei dat Akkeringa stoarn is hat syn frou Jitske Akkeringa-Wijngaarden in stik grn dat bij it hs hearde oan de Tsjerke skonken om der in gebou op te setten, dat no De Twaskar is. In tinkplaat drta is oanbrocht yn de hal fan it gebou.

No t wij toch op tsjerkelik md belne binne, it folgjende. De frou fan in dmny fn dat de foardoar fan de pastorij oan fernijing ta wie, no dan moast de timmerman der mar efkes nei sjen. De doar wie sa geef as kryt, dus dat gong net troch. Om op de boeren wrom te kommen, die hienen doetiids fste arbeiders en wennen yn huzen ticht by de buorkerij. De arbeiders waarden altyd foar in jier ynhierd op 12 maaie, ek wol Alde Maeije neamd. Foldie it fan  beide kanten goed dan bliuwden se der, mar der wienen ek arbeiders dy t jierlyks nei in oare boer gongen.  

It hsrie waard helle op weinen mei hynders der foar troch de nije boer syn arbeiders. De bern joegen har dan del op it bdguod en de lders sieten foarop de wein. Hiele karavanen gongen de dyk del. De timmerman moast dan komme om it kammenet (in kast mei it nderste gedielte laden en dr boppe twa doarren) tinoar te heljen. Us pake sei dan It kammenet stiet noch te triljen en no geane se al wer fuort. De timmerman makke doetiids ek deakisten en bij de begraffenissen hie s beppe dan de foargong bij de froulju. Neitiids kofjedrinke en dan kaam bij tiden de notaris mei in testamint.

Beppe sei dan No gean ik mar. Nee,se moast bliuwe. It testamint kaam net altyd sa t as tocht wie en dan foelen der wolris in pear knopen, ja siz mar it gong der soms heil om seil  om wei.

Oant safier dit ferhaal oer it wurk en libben fan in timmerman doetiids.

Arjen married Antje WIERSMA, daughter of Wijbe Klases WIERSMA and Beitske Pieters FABER, on 19 Sep 1891 in Achlum. Antje was born 3 Aug 1863 in Oosterbierum, gemeente Barradeel. She died 22 Sep 1905 in Minnertsga.

Geboorteakte Barradeel
Aangiftedatum 3 augustus 1863, nr. 146
Antje Wiersma, geboren 1 augustus 1863
dochter van Wijbe Klases Wiersma en Beitske Pieters Faber

Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Algemeen Toegangnr: 30-05 Inventarisnr: 3036
Gemeente: Barradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 60
Aangiftedatum: 23-09-1905
Overledene Antje Wiersma Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-09-1905
Partner Relatie: gehuwd Nadere informatie Leeftijd: 53 jaar

Marriage Notes:

Huwelijksakte Franekeradeel, 1891
Man:    Arjen van der Velde
Vrouw:  Antje Wiersma
Datum:  19 september 1891     Akte nr. 35

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en letterkundich Sintrum    Algemeen Toegangnr: 30-13 Inventarisnr: 2018
Gemeente: Franekeradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 35 Datum: 19-09-1891
Bruidegom Arjen van der Velde Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Achlum
Bruid Antje Wiersma Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Oosterbierum, gemeente Barradeel
Vader bruidegom Eke Tjeerds van der Velde  Moeder bruidegom Blijke Arjens de Vries
Vader bruid Wybe Klases Wiersma Moeder bruid Beitske Pieters Faber


Arjen and Antje had the following children:

+ 250 M i Ane WIERSMA was born 17 Jan 1885 and died 13 Dec 1956.
+ 251 F ii Beitske VAN DER VELDE was born 26 Sep 1892.
  252 M iii
Eke Arjens VAN DER VELDE was born 31 May 1894 in Achlum. He died 22 Nov 1920 in Minnertsga.

Geboorteakte Franekeradeel, 1894
Aangiftedatum 1 juni 1894, akte nr. 70
Eke van der Velde, geboren 31 mei 1894
zoon van Arjen van der Velde en Antje Wiersma

Overlijdensakte Barradeel, 1920
Aangiftedatum 23 november 1920, akte nr. 71
Eke van der Velde, overleden 22 november 1920, oud 26 jaar, ongehuwd
+ 253 F iv Blijke VAN DER VELDE was born 27 Mar 1901 and died 5 Jan 1976.

172. Jouke VAN DER VELDE "Pake" (Eeke Tjeerdsz VAN DER VELDE , Tjeerd Roelofs VAN DER VELDE , Roelof Roelofs VAN DER VELDE , Roel Feitzes VAN DER VELDE , Feitse Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs , Roelof Geerts , Geert Roelofs ) was born 17 Nov 1861 in Achlum. He died 15 okt 1951 in Amsterdam.

Geboorteakte Franekeradeel, 1861
Aangiftedatum 18 november 1861, akte nr. 158
Jouke van der Velde, geboren 17 november 1861
zoon van Eke Tjeerds van der Velde en Blijke Arjens de Vries

Jouke vertrok op 12 mei 1879 uit Achlum naar Ossendrecht (?), om daar bij een wagenmaker in de leer te gaan. Omdat hij het daar niet al te druk had, ging hij bij de vrijwllige politie als veldwachter.

In 1885 was Jouke in Zegwaart, hij deed schoon-schrift oefeningen in een schriftje met de titel; "Bloemhof van Ernst en Luim, J. v.d. Velde Ezn. Zegwaart 30 november 1885"

Een jaar later is hij agent van politie in Rotterdam, hij woont dan eerst op de Eendrachtsstraat 106 en daarna in de Gouvernestraat, nummer 21 (R'dam Bevolking 524-111):

- 13 november 1886: Benoemd tot Agent van Politie 4e Klasse, zonder genot van vaste bezoldiging
- 23 april 1887 Bevorderd tot Agent van Politie 3e Klasse, diender 4e Klasse, jaarlijkse opbrengst vijhonderd vijfentwintig gulden
- 16 november 1887 Bedigd door Mr. Hazenberg, Kontonrechter van het tweede kanton van Rotterdam
- 28 februari 1895 Benoemd tot Agent van Politie 3e Klasse te Rotterdam, jaarlijkse opbrengst vijfhonderd vijfenzeventig gulden
- 1 februari 1898 Bevorderd tot Agent van Politie 2e Klasse te Rotterdam; jaarlijkse opbrengst zeshonderd gulden
- 20 mei 1898 Bevorderd tot Agent van Politie 1e Klasse te Rotterdam; jaarlijkse opbrengst zeshonderd en vijfentwintig gulden
- 16 februari 1901 Bevorderd tot Hoofdagent van Politie te Rotterdam; wekelijkse opbrengst veertien gulden en vijftig cents (jaarlijks 754,-)
- 6 december 1922 Bij Besluit van den Burgemeester van Rotterdam No. 144 met ingang van 30 december 1922 eervol op verzoek ontslagen.
- Uit de in het Archief der Gemeente Rotterdam berustende stukken blijkt dat bovengenoemde ambtenaar vanaf 13 november 1886 onafgebroken in dienst der Gemeente Rotterdam is geweest bij de Politie, laatstelijk in de rang van Hoofdagent en dat hij tot 1 October 1913 in totaal aan belooningen heeft genoten van fl. 21.024,38 waaronder begrepen het genot van vrije geneeskundige behandeling, geschat op fl. 25,- 's jaars, terwijl hij bovendien heeft genoten vrije bovenkleeding of fl. 75,- per jaar wegens het gemis daarvan.

's-Gravenhage, 11 januari 1923 De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland,
Gezien de missive van den Burgemeester der gemeente Rotterdam dd. 6 januari 1923, Centraal Politiebureau Litt. Bur. 1,
Gelet op artikel 191 der Gemeentewet;
Heeft goedgevonden:
Met ingang van heden in te trekken de commissie van J. van der Velde, hoofdagent van politie, als buitengewoon veldwachter der gemeente Rotterdam.

Pake married 1 Cornelia DORST, daughter of Thomas DORST and Catharina VAN ES "Trijntje", on 5 Oct 1887 in Rotterdam. Cornelia was born 30 Mar 1868 in Zegwaart. She died 8 Mar 1927 in Rotterdam from Suikerziekte.

Marriage Notes:

Bruidegom Jouke van der Velde , Achlum , 25
  Vader Eke Tjeerds van der Velde   Moeder Blijke Arjens de Vries
Bruid Cornelia Dorst , Zegwaart , 19
  Vader Thomas Dorst   Moeder Trijntje van Es
Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 05-10-1887 Opmerkingen akte nr. 1056
Rotterdam Akte Jaar 1887 Nummer f043v  

Pake and Cornelia had the following children:

+ 254 M i Eke Tjeerds VAN DER VELDE was born 22 Feb 1888 and died 15 okt 1978.
+ 255 F ii Catharina VAN DER VELDE was born 12 Nov 1889 and died 22 Jun 1957.
  256 F iii
Blijke Arjens VAN DER VELDE "B" was born 14 Sep 1891 in Rotterdam. She died 4 Dec 1949 in Rotterdam and was buried 7 Dec 1949 in Algemene Begraafplaats Crooswijk, Rotterdam.

Kind Blijke Arjens van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Plaats Rotterdam Geboortedatum 12-03-1891  
Opmerkingen akte nr. 1576
Rotterdam Akte Jaar 1891 Nummer d002  

B was Directrice ener School voor Vrouwenarbeid in Rotterdam, Koningsveldestraat 14.

Uit afl.1 van ,, Het Oude Noorden in Fragmenten", verschijnend in ONS ROTTERDAM: ,,Waar hebt u al die versjes geleerd?". ,,Thuis, we zongen vaak bij het orgel en op school. Ik heb zeven jaar op school gezeten en bij meester Zimmerman zongen we elke dag. Vooral in de zevende klas. En later ook op de ,,School voor vrouwenarbeid" , en op de meisjesvereniging. Ik liep toen al met pa en die stond soms met andere jongens buiten te luisteren. En soms deden ze ons na."
Zingen, m' n vader kon er ook wat van. ,,Was ik maar nooit getrouwd." En 's woensdags altijd: ,,O, donderdag, o donderdag, o schoonste dag der dagen. Des morgens nog een halve week en 's avonds nog twee dagen." Op de wijs van een kerstversje.

B had een relatie met Maria Bramkamp.
  257 M iv
Thomas VAN DER VELDE was born 21 Jan 1899 in Rotterdam. He died 6 Feb 1900 in Rotterdam.

Kind Thomas van der Velde
Vader Jouke van der Velde Moeder Cornelia Dorst
Plaats Rotterdam Geboortedatum 21-01-1899  Opmerkingen akte nr. 711
Rotterdam Akte Jaar 1899 Nummer a090v

Overledene  Thomas van der Velde , leeftijd 1 jaar  
Vader  Jouke van der Velde  Moeder  Cornelia Dorst  
Plaats  Rotterdam  Datum overlijden  06-02-1900   
Opmerkingen  akte nr. 888  
Geboorteplaats  Rotterdam  
Bron  Rotterdam 1900 b075v

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index